Introduktion av arbetsplatshandledare riktad till lärare

Arbetslivet förväntar sig enhetliga tillvägagångssätt och kvalitet i handledningen av lärande i arbetslivet. Arbetslivet förväntar sig också att att arbetsplatshandledarna får stöd vid rätt tidpunkt av läroanstalten och lärarna.

 • Målsättningen är en nationellt kvalitativ och enhetlig introduktion av arbetsplatshandledare enligt rådande bestämmelser
 • Introduktionen uppmuntrar arbetsplatshandledare att delta i mer omfattande fördjupning i temat
 • Läraren och arbetsplatshandledaren får arbetsplatsens arbetsuppgifter och kraven på yrkesskicklighet i examensgrunderna att överensstämma

Introduktionen är riktad till lärare för introduktion av arbetsplatshandledare. Introduktionen innehåller saker som handledande lärande i arbetslivet, arbetsplatshandledaren och studerande behöver diskutera och komma överens om. I introduktionslistan finns mer information där man beskriver vad som behöver beaktas i de olika skedena.

Introduktion av arbetsplatshandledare (printvänlig version)

 1. Presentation INFO

Parterna (lärare, studerande, arbetsplatshandledare)

(Vid läroavtal dessutom förman)

 1. Personlig utvecklingsplan för kunnandet (PUK)INFO

Examen och examensdel

Krav på yrkesskicklighet / delar av PUK, som berör utbildningen på arbetsplats, också kommande delar av examen.

Personliga mål för kunnandet på arbetsplatsen och i framtiden (karriärhandledning)

 1. Arbetsuppgifter, som motsvarar examensdelens mål för kunnandet INFO

Arbetsuppgifterna anges som en del i PUK-processen

En tidtabell för arbetsuppgifterna som en del av PUK-processen

 1. Respons över hur kunnandet utvecklas INFO

Responsens betydelse för lärandet i olika skeden

Former för responsgivning

Tidtabell för responsgivning

 1. Bedömning av kunnandet (yrkesprov) INFO

Yrkesprovets innehåll och genomförande (hur och när)

Yrkesprovets tidtabell och längd

Bedömare av yrkesprov

Studerandes rättelseförfarande gällande bedömningen

 1. Presentation av avtalsformen INFO

Läraren repeterar vilket slag av avtal det är frågan

Ansvar och skyldigheter i avtalet

Underskrifter i avtalet

 1. Arbetsplatshandledaren introducerar INFO

Arbetsplatsens rutiner och regler

Arbetssäkerhet

Stöd till professionell tillväxt

 1. Kontakt INFO

Sätt att hålla kontakt (arbetsplatsbesök, telefon, mm)

Följande besök/kontakt

Kontaktuppgifter

 1. Övriga frågor (enligt studerande och behov) INFO

Ung/oerfaren studerande (arbetslivskunskaper)

Invandrare (utmaningar med språk- och arbetskultur)

Studerande med behov av särskilt stöd

Studerandes förväntningar och önskemål på samarbetet

Egna organisationens introduktion till arbetsplatshandledare

Enligt behov, introduktion till det administrationsprogram som används under utbildning på arbetsplats

Användning av Ohjaan.fi som självstudiematerial för arbetsplatshandledaren