KOMPETENSBASERAD YRKESUTBILDNING

Erityisen tuen järjestäminen ja opettajien osaamistarpeet ammatillisessa koulutuksessa (Att ordna med särskilt stöd och lärarnas kompetensbehov inom yrkesutbildningen) 

I denna podcast diskuterar Anu Raudasoja och Minna Seppälä hur man inom yrkesutbildningen kan ordna särskilt stöd och om lärarnas kompetensbehov. Diskussionen bygger på resultaten från en enkät till den undervisande och handledande personalen som gjorts inom nätverksprojektet Bästa kunnande och på artikeln ”Erityisen tuen järjestäminen ja opettajien osaamistarpeet ammatillisessa koulutuksessa” (Att ordna med särskilt stöd och lärarnas kompetensbehov inom yrkesutbildningen). Vilka tankar väcker podcasten och artikeln? 

________________________________________________________________________________

Bedömningens komponenter i yrkesutbildningen 

Bedömningen kan uppfattas ha tre centrala komponenter: handledande bedömning, som vanligen sker i form av respons som ges till den studerande under lärprocessen, den studerandes självbedömning och bedömningsbeslutet, som gäller det kunnande som den studerande uppnått.  

Utbildningsstyrelsen har för yrkesutbildningen utarbetat en instruktion i elva punkter för genomförande av bedömningen av kunnandet. Dessutom har det getts ut olika guider som ingående beskriver verksamheten. För den handledande bedömningen och självbedömningen finns det inget motsvarande nationellt material. 

  • Hur har man i din egen läroanstalt fäst uppmärksamhet vid den handledande bedömningen och självbedömningen: har man dragit upp några gemensamma riktlinjer och/eller gett instruktioner för dem? 
  • Hur genomförs handledande bedömning och de studerandes självbedömning i ditt eget lärararbete? 

Länk till artikeln