Erityisen tuen osaamista opetus- ja ohjaushenkilöstölle

Parasta osaamista –verkostohankkeessa toteutettiin viiden ammatillisen opettajakorkeakoulun yhteistyönä 10 op laajuinen Erityisen tuen verkko-opinnot. Verkko-opintojen tavoitteet pohjautuivat v. 2018 tehtyyn opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamistarveselvitykseen (Heinilä ym. 2018). Verkko-opintojen toteutusta koordinoi Seija Eskola JAMK:sta. Teknisestä toteutuksesta vastasi Teija Lehto TAMKista ja eri osioiden suunnittelusta ja toteutuksesta vastasivat Leena Nuutila ja Maiju Kangasaho Haaga-Heliasta, Eero Talonen OAMK:sta, Minna Seppälä, Sissi Huhtala ja Annikki Torikka TAMK:sta, Seija Eskola JAMK:sta, Marko Kallionpää ja Anu Raudasoja HAMK:sta. Tässä blogi-kirjoituksessa kuvataan tarkemmin erityistä tukea opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamisena sekä verkko-opintojen tavoitteita ja sisältöjä. Verkko-opintojen koulutusmateriaali löytyy Rohkeasti uudistumaan –verkkosivustolta (https://rohkeastiuudistamaan.fi/ohjaus/)

Parasta osaamista – verkostohankkeen osaamistarveselvityksen (Heinilä ym. 2018) mukaan opetus- ja ohjaushenkilöstö tarvitsee lisää erityiseen tukeen liittyvää osaamista. Raudasoja, Seppälä ja Torikka (2019) kuvasivat tämän selvityksen pohjalta erityiseen tukeen liittyvää osaamista viitenä aihealueena: henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) laatiminen erityisen tuen näkökulmasta, ohjaus ja tuki, työelämä- ja verkostoyhteistyö, oppimisympäristöt ja erityisen tuen arviointi ja kehittäminen (Raudasoja, A., Seppälä, M. ja Torikka, A. 2018). Myös OPEKE-hankkeessa tehdyssä tutkimuksessa (Raudasoja, A. ja Kaitala, P. 2019), jossa selvitettiin ammatillisen koulutuksen opettajien näkemyksiä omassa työssä vaadittavasta osaamisesta, todettiin että yksi keskeisistä ammatillisen koulutuksen opettajan osaamisvaatimuksista ammatillisessa koulutuksessa on erityiseen tukeen liittyvä osaaminen.

Ammatillisessa koulutuksessa erityistä tukea tarvitsevan opiskelijat opiskelevat pääsääntöisesti yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa ja vastuu heidän opettamisestaan ja ohjauksestaan on kaikilla opetus- ja ohjaushenkilöstöön kuuluvilla. Tätä koulutuksen toteutustapaa kutsutaan inklusiiviseksi koulutukseksi. Euroopan erityisopetuksen ja inklusiivisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Viisi keskeistä viestiä inklusiiviseen opetukseen. 2014) mukaan inklusiiviseen opetukseen valmistautuminen ja oppijoiden moninaisuuden huomioon ottaminen edellyttää opettajalta neljä perusarvoa ja osaamisaluetta: oppijoiden moninaisuuden arvostamista, kaikkien oppijoiden tukemista, muiden kanssa toimimista ja yhteistyötä sekä henkilökohtaista ammatillista kehittymistä. (vrt, mm Hirvonen, M. (toim.) 2019 ja Hirvonen, M. (toim.) 2017).

Erityisen tuen verkko-opinnot laadittiin näiden periaatteiden ja osaamistarveselvityksen pohjalta viiden ammatillisen opettajakorkeakoulun yhteistyönä. Verkko-opinnot koostuvat neljästä toisiaan täydentävistä osioista

  1. Opettajan eettinen osaaminen
  2. Henkilökohtaistaminen ja erityinen tuki
  3. Erityinen tuki työpaikalla
  4. Moniammatillinen yhteistyö ja verkostot

Verkko-opinnoissa tarkasteltiin erityistä tukea opetus- ja ohjaushenkilöstön työn näkökulmasta. Verkko-opintoihin osallistuja suoritti omien osaamistarpeittensa ja tavoitteittensa mukaan joko kaikki osiot tai yhden tai useamman osion. Suosituksena oli, että jokainen osallistuisi opettajan eettinen osaaminen –osioon. Koulutus toteutettiin kokonaan verkossa. Koulutukseen sisältyi itsenäistä työskentelyä, soveltavia tehtäviä omassa työssä sekä vertaistyöskentelyä sekä webinaareja.

Opintojen tavoitteena oli kehittää sekä asenteellisia valmiuksia että tietoperustaa ja taitoja erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ohjaamisessa ja yhteistyössä eri toimijoiden kanssa oman työtehtävän kautta. Koulutuksen toteutuksessa keskeisenä periaatteena oli sisältöjen tarkastelu omakohtaisesti ja reflektoiva ote, omaan työhön soveltaminen ja kehittäminen sekä kannustaminen yhteistyöhön työyhteisössä ja työelämän kanssa.

Opettajan eettinen osaaminen –osion keskeisenä tavoitteena oli tarkastella eettistä ajattelua opettajan työn arjessa ja erityiseen tukeen liittyviä kysymyksiä sekä oppilaitosyhteisössä että työelämän arjen tilanteissa.

Henkilökohtaistaminen ja erityinen tuki –osion tavoitteena oli antaa valmiuksia tunnistaa opiskelijoiden tuen tarpeita ja vahvuuksia sekä keskustella tukea tarvitsevan opiskelijan kanssa. Osallistuja perehtyi myös oppilaitoksensa erityisen tuen prosesseihin ja suunnitelmiin. Hän sai valmiuksia oman työroolinsa kautta suunnitella ja toteuttaa erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan yksilöllisen opintopolun yhteistyössä erityisopettajan ja muiden toimijoiden kanssa. Tavoitteena oli myös tarkastella ohjauksen ja opetuksen toteuttamista inklusiivisen opetuksen näkökulmasta.

Erityinen tuki työpaikalla –osiossa keskeisenä tavoitteena oli erityisen tuen suunnittelu ja toteuttaminen työpaikalla oppimisessa yhdessä opiskelijan ja työpaikkaohjaajan kanssa. Osallistuja tarkasteli myös oman oppilaitoksensa työpaikalla oppimisen prosessia erityisen tuen näkökulmasta.

Neljännen osion, Moniammatillinen yhteistyö ja verkostot tavoitteena oli, että opetus- ja ohjaushenkilöstö osaa hyödyntää moniammatillista yhteistyötä ja verkostoja. Osio sisälsi myös perehtymistä moniammatillisen yhteistyön peruskäsitteisiin ja sisäisiin ja ulkoisiin verkostoihin, Osiossa tarkasteltiin myös opiskelijan asemaa moniammatillisessa työssä ​

Erityisen tuen verkko-opintoihin osallistujat antoivat positiivista palautetta verkko-opintojen toteutuksesta ja poikkeuksetta suosittelivat opintoja kaikille opetus- ja ohjaustyötä tekeville. Erityisen merkitykselliseksi koettiin yhteiset keskustelut webinaareissa ja verkossa sekä kehittämistehtävät omassa työssä ja oppilaitoksessa. Tässä muutaman osallistujan kommentteja:

”Kiittäen tehtävistä, ne pistävät miettimään omaa työtä ja arvioimaan sitä casejen pohjalta. Hyvää kehittämistyötä tehtävillä.”

”Opin erityisestä tuesta paljon ja kurssi vahvisti käsityksiäni omasta osaamisesta ja niistäkin seikoista, joissa tarvitsen vielä oppia ja harjaannusta.”

”Parasta antia olivat verkkotapaamiset, koska silloin sain tietoa siitä miten muissa kouluissa erityinen tuki ja henkilöllistäminen järjestetään. ”

”Tämä viimeinen verkosto- ja moniammatillisuuden osuus nivoi tämän 10 ov verkko-oppimisen sisällöt kokonaisuudeksi. Ja sain vielä reflektoida kokemustani, joka oli minulle tarpeen. Opin tällä kurssilla. Palaan vielä osallisuuden pedagogiikkaan. Yhteisöllisyys toimii menetelmänä opiskelijoiden oppimisen edistämisessä. ”

”Olen nyt suorittanut 10 ov erityisen tuen verkko-opintoja ja olen todella tyytyväinen kokonaisuuteen ja siihen, kuinka olen saanut konkreettisia työvälineitä ja kehitystehtäviä omaan työhöni. ”

Yhteenvetona tarkastelen ammatillisen koulutuksen ohjaus- ja opetushenkilöstön erityisen tuen osaamista ja verkko-opintojen sisältöjä kytkeytyen Opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman Opettajankoulutusfoorumin laatimiin tavoitteisiin tulevaisuuden opettajan osaamiselle (OKM, 2016, s. 17).  Kuvioon on sisällytetty myös Inklusiivisen, osallistavan opettajan arvoperusta.

”Tultaessa tienristeykseen joku kauhistuu, tieni näyttää päättyvän toinen havahtuu, sydämestään ilahtuu maisemat avartuvat, voin valita.” (Opettajan etiikka: Leena Nuutila, Maiju Kangasaho)

Lähteet:

Lähteet

Heinilä, H., Holmlund-Norren, C., Kilja, P., Niskanen, A., Raudasoja, A., Tapaninen, A. ja Turunen, K. Rohkeasti uudistumaan – Opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamistarpeet –raportti. Parasta osaamista –verkostohanke 3/2018.

https://docplayer.fi/81273782-Rohkeasti-uudistumaan-opetus-ja-ohjaushenkiloston-osaamistarpeet-raportti.html

Hirvonen M. (Ed)., (2018). Hei me HOKSataan! : Ammatillisten opettajakorkeakoulujen puheenvuoro erityisen tuen tilasta ja kehittämisestä. ,Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 252, Jyväskylän ammattikorkeakoulu. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/152912/JAMKJULKAISUJA2522018_web.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Hirvonen M. (Ed)., (2015). Yhdessä toimien ja erilaisuutta arvostaen – ammatilliset opettajakorkeakoulut erityisopetusta kehittämässä. Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja, Jyväskylän ammattikorkeakoulu. URN:ISBN:978-951-830-390-2

Raudasoja, A., Seppälä, M. ja Torikka, A. 2018. Erityisen tuen järjestäminen ja opettajien osaamistarpeet ammatillisessa koulutuksessa. Teoksessa Raudasoja A., Norontaus A., Tapani A., Ylitervo R. (Eds.)., (2018). Innokkaasti edelläkävijänä! : kohti opetus- ja ohjaushenkilöstön uudistuvia identiteettipositioita. , Hämeen ammattikorkeakoulu. URN:ISBN:978-951-784-807-7

Raudasoja, A. & Kaitala, P. (2019). Ammatillisen koulutuksen opettajan osaamisvaatimukset. HAMK Unlimited Journal 21.11.2019. Haettu 19.12.2019 osoitteesta https://unlimited.hamk.fi/ammatillinen-osaaminen-ja-opetus/ammatillisen-koulutuksen-opettajan-osaamisvaatimukset

Viisi keskeistä viestiä inklusiiviseen opetukseen. 2014.  European Agency for Special Needs and Inclusive Education  2014. Haettu 19.12.2019 osoitteesta: https://www.european-agency.org/sites/default/files/Five_Key_Messages_for_Inclusive_Education_FI.pdf

You may also like...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *