Hankekuvaus

Parasta osaamista -verkostohanke

Parasta osaamista -hankkeen avulla tuetaan opetus- ja ohjaushenkilöstön työ- ja toimintatapojen uudistumista toimintaympäristön ja lainsäädännön muuttuessa.

Hankkeen avulla kehitetään ja varmistetaan reformin tavoitteiden mukaista toimenpiteiden valtakunnallista, yhdenmukaista laatua ja luodaan yhtenäisyyttä käytäntöihin.

Lisäksi hankkeen avulla tuetaan erilaisten oppimisympäristöjen hyödyntämistä osaamisperusteisen ja asiakaskeskeisen ammatillisen koulutuksen kehittämisessä ja toteuttamisessa yhdessä työelämän kanssa.

Hanke tukee ja valmentaa työpaikkoja toimimaan uudistuvan ammatillisen koulutuksen oppimisympäristöinä.

Hankkeella varmistetaan työelämän osallistumista ammatillisen koulutuksen reformin suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Hankkeen toteutusaika: 1.1.2017 – 31.12.2019

Tavoitteet

1. Selvittää keskeiset osaamisvaatimukset ja tarpeet opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamisen kehittämiselle.
2. Laatia esitys modulaariseksi osaamiskokonaisuudeksi kartoitettujen vaatimusten ja tarpeiden pohjalta.
3. Valmistella ja levittää koulutuksen järjestäjien käyttöön opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamisen kehittämisen toimintamalleja ja materiaaleja sekä koulutusta.
4. Laatia koulutuksen järjestäjien käyttöön työpaikalla järjestettävän koulutuksen toimintamalleja ja materiaaleja.
5. Laatia koulutuksen järjestäjien käyttöön työpaikkaohjaajien perehdyttämisen toimintamalleja ja materiaaleja.

Tulokset

Tavoite 1.
• Kooste uudistuvan opettajuuden ja ohjauksen keskeisistä osaamistarpeista.

Tavoite 2.
• Modulaariset koulutuskokonaisuuden teemoittain.
• Koulutusten pilottitoteutuksia 20-30 kpl (menettelytapoja koulutuksista erilaisiin toiminnallisiin täydennyskoulutus- ja muihin osaamisen kehittämisen menetelmiin).

Tavoite 3.
• Sähköisellä alustalla avoimesti ja helposti kaikkien koulutuksen järjestäjien saatavilla teemoittain vaiheessa (tavoite 2.) suunniteltuja ja pilotoituja koulutuksia sekä hyväksi havaittuja toimintamalleja ja tukimateriaaleja.
• Toteutettuja koulutuksia kattavasti ympäri Suomen.

Tavoite 4.
• Alueellisia työelämäfoorumeja 25-35 kpl.
• Oppilaitosten ja työelämän yhteinen näkemys työpaikalla järjestettävän koulutuksen toimintamalleista.
• Prosessikuvaus työpaikalla järjestettävästä koulutuksesta (koulutussopimus ja oppisopimus).
• Työpaikalla järjestettävän koulutuksen laadun varmistamisen muistilista.
• Koulutussopimuksen mallipohja.
• Näin arvioit osaamista – opas opiskelijalle, työpaikkaohjaajalle ja opettajalle.

Tavoite 5.
• Työelämän tarpeita vastaavat työpaikkaohjaajien perehdyttämisen ja kouluttamisen toteutusmallit ja niiden tukimateriaalit.
• Toteutettuja työpaikkaohjaajakoulutuksia 20-30 kpl.
• Koulutettuja työpaikkaohjaajia 300-400 kpl.
• Perehdytettyjä koulutuksen järjestäjiä 40-50 kpl.

Hankkeen pääkoordinaattori

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia

Hankkeen muut toteuttajat

Ammatilliset koulutuksen järjestäjät:
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia
Länsirannikon koulutus Oy WinNova
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria
Koulutuskeskus Salpaus
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu
Tampereen seudun ammattiopisto Tredu (Tampereen kaupunki)
Ammattiopisto Spesia Oy
Yrkesakademin i Österbotten

Ammatilliset opettajakorkeakoulut:
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Hämeen ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Oulun ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Tampereen ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Hankkeen yhteyshenkilö

Pia Tolonen, projektipäällikkö, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia, puh. 040 341 5844

Rahoittaja

Opetushallitus
Opetus- ja kulttuuriministeriö


Bästa kunnande -nätverksprojektet

Som en del av åtgärdsprogrammet för utvecklingen av undervisnings- och handledningspersonalens kunnande startar man upp nätverksprojektet Bästa kunnande, vars uppgift är att i samarbete med utbildningsanordnarna, de yrkespedagogiska lärarhögskolorna och sakkunniga inom yrkesutbildning

1. kartlägga de centrala kraven och behoven som den förändrade verksamhetsmiljön och den reformerade yrkesutbildningen ställer på kunnandet hos undervisnings- och handledningspersonalen. Särskilda tyngdpunktsområden utgör kompetensinriktningen (bla. personlig tillämpning, handledning, bedömning av kunnande, inhämtande av kunnande), utbildning som ordnas på arbetsplatser (bla. organisering, handledning, bedömning), kvalitetsledning och digitalisering).

2. utifrån kartlagda krav och behov förbereda ett förslag på en modulär kompetenshelhet, inom vilken man kan stöda en kontinuerlig utveckling och förnyelse av kunnandet hos undervisnings- och handledningspersonalen. I det förberedande arbetet ska man använda sig av de erfarenheter man fått via examensmästarutbildningen och utbildningen av arbetsplatshandledare och arbetsplatsutbildare.

3. till utbildningsanordnarnas förfogande förbereda och sprida behovsprövade verksamhetsmodeller (särskilt digitala lösningar) samt utbildning för utvecklingen av kunnande hos undervisnings- och handledningspersonalen

4. till utbildningsanordnarnas förfogande förbereda och sprida verksamhetsmodeller och stödmaterial samt utbildning för ordnande av utbildning på arbetsplatser, avtal och planering av den, handledning, övervakning samt genomförande av bedömning av kunnande.

5. till utbildningsanordnarnas förfogande förbereda och sprida verksamhetsmodeller och stödmaterial för introduktion av arbetsplatshandledare, där man särskilt använder sig av digitala lösningar.

Målgrupp:

Projektets målgrupp är undervisnings- och handledningspersonal

Start- & slutdatum:

31.12.16 -30.12.19

Finansiär:

Utbildningsstyrelsen delfinansierar nätverksprojektet

Partner:

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia (koordinator), Sedu, WinNova, Omnia, Lappia, Riveria, Tredu, Spesia, Salpaus samt YA! (ansvarar för svenskspråkig spridning). Yrkeslärarhögskolor och Åbo Akademi medverkar också i nätverksprojektet.