Bedömning av kunnande (yrkesprov) INFO

Vad är yrkesprov

  • Praktiska arbetssituationer på arbetsplatsen där den studerande påvisar sitt kunnande
  • En arbetssituation eller -process som planeras, genomförs och bedöms i samarbete mellan studerande, arbetsplatshandledaren och läraren
  • Studerande skall ha möjlighet att lära sig uppgifterna före yrkesprovet

Yrkesprovets innehåll och genomförande

Arbetsplatshandledaren planerar tillsammans med läraren och studerande, i vilka arbetsuppgifter studerande kan visa sitt centrala kunnande. I planeringen av yrkesprovet skall man säkra vilka krav på yrkesskicklighet i examen som skall påvisas. Kunnande påvisas efter att studerande har haft möjlighet att lära sig tillräckligt. Då kan det kunnande som erhållits i arbetslivet framskridit enligt uppställda mål och godkänt.

I yrkesprovet bedöms det centrala och med avseende på utförandet av arbetet, det väsentliga kunnandet i respektive examensdel.  Bedömningen ska omfatta alla krav på yrkesskicklighet och mål för kunnandet som är fastställda i examensgrunderna.

Tidtabell och längd för yrkesprovet

Tidtabellen för yrkesprovet görs i överenkommelse med arbetsplatshandledaren. Längden på yrkesprovet beror på det arbete eller de arbetsuppgifter som studerande utför och därigenom påvisar sitt kunnande. Olika uppgifter kräver olika lång tid för genomförandet.

Bedömare av yrkesprov

Arbetsplatsens representant och läraren bedömer kunnandet. I yrkesprovet gör studerande uppgifter på arbetsplatsen. Läraren behöver inte nödvändigtvis delta i yrkesprovstillfället, men nog i bedömningsdiskussionen efter yrkesprovet.

I yrkesprovet samlar bedömaren information om studerandes kunnande genom att följa med och observera hens arbete. Bedömaren kan ställa frågor till studerande under arbetets gång eller när arbetet avslutats samt ställa frågor som kompletterar bedömningen. Respons från kunder och andra arbetstagare om studerandes kunnande är värdefull information i bedömningen.

Studerande kan utvärdera sitt eget kunnande i relation till kraven på yrkesskicklighet. Självbedömningen inverkar inte på bedömningen eller vitsordet.

Kontroll och rättelse av bedömning

En studerande kan skriftligen begära en kontroll av bedömningen inom 14 dagar från den tidpunkt då hen har tagit del av resultaten av bedömningen.

LÄNK TILL BEDÖMNINGSGUIDERNA