DET NYA LÄRARYRKET

Opettaja kohtaamisosaajana ja merkityksellisyyden avaajana (Läraren som sakkunnig i att möta människor och att förklara betydelser) 

Utgående från den här videon och artikeln ”Opettaja kohtaamisosaajana ja merkityksellisyyden avaajana” (Läraren som sakkunnig i att möta människor och att förklara betydelser) kan du granska och utreda din egen handledningskompetens.  

Videon har instruktioner för hur man gör en egen rollkarta över handledningen och för delning av den med en kollega.  

Efter att ni gemensamt delat rollkartan ska du bekanta dig med artikeln och fundera över vilka styrkor du har som handledare och expert på möten, vilket slags kunnande du skulle vilja ha mer av i din handledning och hur du delar din kompetens i din egen arbetsorganisation. ”En lärorik resa in i handledningsvärlden!” 

________________________________________________________________________________

Osaamisperusteinen ammatillinen koulutus opettajan osaamisidentiteettiä rakentamassa (Kompetensbaserad yrkesutbildning formar lärarens kompetensidentitiet) 

I denna podcast reflekterar Anu Raudasoja över lärarens kompetensidentitet som hela tiden utvecklas enligt kraven i arbetslivet, utbildningen och samhället. Utgående från den här podcasten och artikeln ”Osaamisperusteinen ammatillinen koulutus opettajan osaamisidentiteettiä rakentamassa”(Kompetensbaserad yrkesutbildning formar lärarens kompetensidentitiet) kan du fundera över vad begreppet kompetensidentitet innebär för dig. 

________________________________________________________________________________

Opetus- ja ohjaushenkilöstön osallisuus ammatillisen koulutuksen muutoksessa (Den undervisande och handledande personalens deltagande i den reformerade yrkesutbildningen) 

I artikeln ”Opetus- ja ohjaushenkilöstön osallisuus ammatillisen koulutuksen muutoksessa”(Den undervisande och handledande personalens deltagande i den reformerade yrkesutbildningen) granskas lärarens roll i förändringen ur yrkesidentitetens, det kontinuerliga lärandets, deltagandets och aktörrollens synvinkel. Lärarens deltagande är även mer ingående förknippat med sex förändringsförlopp i förändringen av arbetslivet som lyfts upp i debatten om det förändrade arbetslivet, och dessa har presenterats i artikeln.    

Ni kan dra nytta av de teman som tas upp i artikeln för att utveckla den personliga och arbetsgemenskapens verksamhet.   Börja med en personlig reflektion och samla sedan en grupp i den egna arbetsgemenskapen där ni kan fundera över deltagandet på läronstaltnivån. 

Fundera över hur du upplever att din egen yrkesidentitet har förändrats? Vilka behov av kunnande har den reformerade yrkesutbildningen fört med sig? Hur främjas deltagande, aktörsrollen och kontinuerligt lärande i er arbetsgemenskap?