Mod att förnya

Vilka kompetenser behöver yrkeslärare- och handledare stärka för att framgångsrikt jobba med yrkesutbildning? Kompetensbehoven hos den undervisande och handledande personalen har utretts av Bästa kunnande-nätverksprojektet och utredningen är grunden för den här utbildningen. 

Mod att förnya består av fem kompetensuppsättningar:

Personlig tillämpning

Personlig tillämpning har visat sig vara den mest centrala processen i utbildningsanordnarnas och yrkeslärarnas verksamhet. Personlig tillämpning är i första hand ett pedagogiskt arbete med studerande för en kundcentrerad och kompetensinriktad kompetensutveckling enligt uppgjorda målsättningar. I personlig tillämpning betonas kännedom om arbetslivet, examina, bemötande och interaktion, färdigheter i planering samt samarbete mellan olika parter.

Handledning

Studerande har rätt att i olika lärmiljöer få handledning som gör det möjligt att nå kraven på yrkesskicklighet och målen för kunnande. Handledningen ska också stöda studerandes utveckling till goda, harmoniska samt bildade människor och samhällsmedlemmar. Handledning har central betydelse för lärande och för att visa vägen till lärande. Handledarens uppgift är att skapa olika erfarenheter av lärande för studerande.

Sätt och möjligheter för lärande

I den nya yrkesutbildningen är det allt viktigare att förstå och utveckla nya sätt och möjligheter att lära. Lärarna ska fungera som lärare, vägledare och handledare i hybrida lärmiljöer. I denna del av utbildningen berör vi teman som yrkesläraren, yrkespedagogik, arbetslivsnära verksamhet och det nya studerandeskapet.

Yrkesprov och bedömning

Yrkesprov och bedömning av kunnande är en central verksamhet i yrkesutbildningen. Yrkesprovet är en del av att ordna och avlägga examen. Planeringen av yrkesprov styrs av författningar om yrkesutbildningen och av examensgrunderna. Läraren bör ha tillräcklig yrkesskicklighet för att orda yrkesprov och för att vara bedömare av kunnandet. I den här delen introduceras planering av påvisande av kunnande och att ordna yrkesprov samt att bedöma kunnandet.

Självledarskap och utveckling av det egna arbetet

Vill du utveckla dina färdigheter i att leda ditt eget arbete? Funderar du över hur du kan agera resultatinriktat i de mångprofessionella teamen och samarbetsnätverken i arbetsgemenskapen?Temat självledarskap och utveckling av det egna arbetet kan du fundera själv och tillsammans med dina kollegor kring utgående från anvisat material. Om du vill utveckla och fördjupa kunnandet kan du bekanta dig med yrkeslärarhögskolornas utbildningar vilka framgår i den fördjupande delen.

Mod att förnya.fi