Information om projektet

Bästa kunnande -nätverksprojektet

Som en del av åtgärdsprogrammet för utvecklingen av undervisnings- och handledningspersonalens kunnande startar man upp nätverksprojektet Bästa kunnande, vars uppgift är att i samarbete med utbildningsanordnarna, de yrkespedagogiska lärarhögskolorna och sakkunniga inom yrkesutbildning

1. kartlägga de centrala kraven och behoven som den förändrade verksamhetsmiljön och den reformerade yrkesutbildningen ställer på kunnandet hos undervisnings- och handledningspersonalen. Särskilda tyngdpunktsområden utgör kompetensinriktningen (bla. personlig tillämpning, handledning, bedömning av kunnande, inhämtande av kunnande), utbildning som ordnas på arbetsplatser (bla. organisering, handledning, bedömning), kvalitetsledning och digitalisering).

2. utifrån kartlagda krav och behov förbereda ett förslag på en modulär kompetenshelhet, inom vilken man kan stöda en kontinuerlig utveckling och förnyelse av kunnandet hos undervisnings- och handledningspersonalen. I det förberedande arbetet ska man använda sig av de erfarenheter man fått via examensmästarutbildningen och utbildningen av arbetsplatshandledare och arbetsplatsutbildare.

3. till utbildningsanordnarnas förfogande förbereda och sprida behovsprövade verksamhetsmodeller (särskilt digitala lösningar) samt utbildning för utvecklingen av kunnande hos undervisnings- och handledningspersonalen

4. till utbildningsanordnarnas förfogande förbereda och sprida verksamhetsmodeller och stödmaterial samt utbildning för ordnande av utbildning på arbetsplatser, avtal och planering av den, handledning, övervakning samt genomförande av bedömning av kunnande.

5. till utbildningsanordnarnas förfogande förbereda och sprida verksamhetsmodeller och stödmaterial för introduktion av arbetsplatshandledare, där man särskilt använder sig av digitala lösningar.

Målgrupp:

Projektets målgrupp är undervisnings- och handledningspersonal

Start- & slutdatum:

31.12.16 -30.12.19

Finansiär:

Utbildningsstyrelsen delfinansierar nätverksprojektet

Partner:

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia (koordinator), Sedu, WinNova, Omnia, Lappia, Riveria, Tredu, Spesia, Salpaus samt YA! (ansvarar för svenskspråkig spridning). Yrkeslärarhögskolor och Åbo Akademi medverkar också i nätverksprojektet.