Open Day och Open Partner

Open Day –verksamhetsmodellen för ett intensivare arbetslivssamarbete

En av målsättningen med den nya yrkesutbildningen är att samarbetet mellan arbetslivet och läroanstalterna ska öka. Den målsättningen stöds av Open Day, där lärare under en dag besöker arbetsplatser och berättar om nyheterna inom yrkesutbildningen och breddar möjligheterna till samarbete. 

Open Day sker systematiskt enligt givna anvisningar.  Den information som man får under besöket samlas in för vidarebehandling. Via den respons som man får efter besöken fås information om arbetlivets behov och värdefull respons om i vilken riktning yrkesutbildningen borde utvecklas. 

Med hjälp av de personliga kontakter som skapas blir samarbetet enklare mellan arbetslivet och läroanstalterna och möjligheterna till ömsesidig kontakt förbättras.  Open Day är också en bra orsak att ta kontakt med nya arbetsplatser som man inte tidigare har erfarenhet av att samarbeta med t.ex. om lärande i arbetslivet eller annat läroanstaltssamarbete. 

Open Day verksamhetsmodellen går till såhär: 

Bekanta dig med tilläggsmaterial!

Open Partner -verksamhetsmodellen – Välkommen på besök till läroanstalten

En av målsättningen med den nya yrkesutbildningen är att samarbetet mellan arbetslivet och läroanstalterna ska öka. Den målsättningen stöds av Open Partner, där arbetslivsrepresentanten bjuds in till läroanstalten på besök för att bekanta sig med det dagliga arbetet, samtidigt som man ser undervisningen inom den egna branschen i dagsläget.  

I Open Partner utgår man från att antingen studerande eller läroanstalten är den aktiva parten. Studerande har t.ex. möjlighet att bjuda in den egna arbetsplatshandledaren på besök eller alternativt bjuder läraren in arbetslivets samarbetsparter på besök för att bekanta sig med en vanlig studerandedag.  Under besöket har arbetslivets representant också möjlighet att presentera den egna arbetsplatsens verksamhet. Med hjälp av Open Partner kan möjligheter till nya samarbetsformer öppnas och arbetsplatserna närmar sig studerande samtidigt som samarbetet mellan arbetsliv, läroanstalt och studerande stärks.  

Bekanta dig med tilläggsmaterial!