Personlig utvecklingsplan för kunnande (PUK) INFO

Läraren behöver repetera vad en PUK är tillsammans med studerande och arbetsplatshandledaren. PUK är studerandes plan för hur kunnandet ska utvecklas och som ger ramarna för studierna. PUKen görs upp i studiernas inledningsskede och uppdateras under studiernas gång. Arbetsgivaren deltar i uppgörandet och uppdateringen av PUKen gällande utbildning som genomförs på en arbetsplats. Arbetsplatshandledaren är skyldig att meddela läraren, om studierna inte framskrider enligt plan.

Vad är PUK: Ohjaan.fi

Läraren skall repetera vilken examen och vilka examensdelar som det är frågan om med studerande och arbetsplatshandledaren. Läraren skall säkra att alla parter vet vilka kraven på yrkesskicklighet inom den examensdelen är och var dessa hittas (eGrunderna).