Lotslärare

Låg tröskel till kollegialt stöd för undervisande och handledande personal

Förändringarna i arbetslivet och yrkesutbildningen förutsätter fungerande modeller hos utbildningsanordnaren för att säkerställa kunnandet och en kvalitativ verksamhet hos den undervisande och handledande personalen.

I lotslärarmodellen handleder, hjälper och uppmuntrar lotsläraren sina kollegor i vardagliga utmaningar och förändrande situationer på många olika sätt: personligt, elektroniskt och tillsammans i grupp. Lotsläraren kan kontaktas i vardagliga frågor som man inte har tillräckligt med information om. Lotsläraren hjälper också förmannen och ledningen med att förankra förändringarna inom yrkesutbildningen. Lotsläraren samarbetar med andra lotsar och personal genom att öka delaktigheten mellan olika parter.  

Lotsningen leder till att nivån på kunnandet höjs och hålls på aktuell nivå hos alla. Stöd och snabb hjälp är tillgänglig i frågor som ger upphov till funderingar. Resultatet är bättre kvalitet och enhetliga förfaringssätt. Öppenheten, delaktigheten och välbefinnandet för hela arbetsgemenskapen förbättras.  

Se film Kvalitet genom lotsning – Lotslärarskapet i praktiken (välj undertexter för svenskspråkig textning)

VEM ÄR LOTSLÄRARE?  

 • Lotsläraren är en kollega, som handleder, hjälper och uppmuntrar sina kollegor  i  vardagens utmaningar och den pågående förändringen. Lotsläraren är också ett stöd för förman och ledning t.ex. genom att förankra förändringar, säkra kvaliteten och hjälpa till att förverkliga strategin för yrkesutbildningen.. Lotsläraren utses i den egna arbetsgemenskapen. Lotsläraren kan t.ex. vara en yrkeslärare, studiehandledare eller speciallärare. 
 • Utbildningsanordnaren  er möjlighet för lotslärarverksamheten och ger verksamheten ledningens stöd och behövliga resurser. Antalet lotsar per organisation och lotsens uppgifter varierar enligt gjorda linjedragningar och planer. Det är viktigt att lotsarna är lätt tillgängliga. Av lotslärarna kan en del vara s.k. ansvarslotsar för ett område som de har specialkunnande inom, som t.ex. särskilt stöd. 

VAD GÖR EN LOTSLÄRARE? 

 • Hjälper, ger råd och stöder sina lärarkollegor i den pågående förändringen och frågor som man funderar på. Delar med positiv attityd information och modeller samt introducerar för nya arbetsuppgifter. 
 • Identifierar organisationens utvecklings- och utbildningsbehov och deltar aktivt i den pedagogiska utvecklingen. Kan också fungera som mentor, 
 • Stärker personalens kunnande och verksamhetens övergripande kvalitet. Handleder bl.a. att verka enligt föreskrifter och den egna organisationens linjedragningar. 
 • Löser tillsammans med andra lotsar och personalen utmaningar genom branschöverskridande diskussioner mellan olika parter. 
 • Följer och förutser förändringar i verksamhetsmiljön, uppmuntrar till att testa och utveckla nytt.  

HUR GÅR LOTSNINGEN TILL? 

 • Lotsläraren arbetar enligt principen att det ska vara låg tröskel till att ta kontakt. Lotsläraren kan kontaktas om vardagliga frågor och situationer som läraren inte har tillräcklig information om.  
 • Lotsningen kan också vara systematisk. Lärarna kan handledas t.ex. vid olika personal- och utbildningstillfällen genom att lotsen använder arbetsformer som befrämjar delaktighet.  
 • I lotsningen används förutom personlig handledning virtuella och elektroniska kanaler som t.ex. LotsLur, LotsPost LotsChat, LotsSkype.   
 • Lotslärarna arbetar i team, de delar sitt kunnande jämlikt till hela personalen och stöder varandra för att lotsningen ska lyckas. Lotsarna planerar, utvärderar och utvecklar verksamheten tillsammans. 
 • Utbildningsanordnaren planerar och koordinerar lotslärarverksamheten utgående från strategiska linjedragningar. Lotslärarna har mandat och de deltar i utvecklingsforum där de ges möjlighet att höras.    

VILKEN ÄR NYTTAN MED LOTSLÄRARMODELLEN?  

 • Det finns stöd och snabb hjälp att få i frågor som man funderar på.  
 • Kunnandet hos alla höjs och hålls på aktuell nivå.  
 • Bättre kvalitet och enhetliga förfaringssätt.  
 • Samarbete mellan flera branscher. Sakkunnig och träffsäker utbildning för studerande och arbetsliv.  
 • Öppenhet, delaktighet och välbefinnande för hela arbetsgemenskapen. 

LOTSLÄRARENS EGNA KUNNANDE? 

 • Utgångsläget är lotslärarens egen vilja och positiva attityd för uppgiften samt intresse för att dela information.  
 • Lotsläraren känner till och har kunnande om yrkesutbildning och förändringen i verksamhetsmiljön samt följer de informationskanaler som finns både internt och externt.  
 • Har goda samarbets- och interaktionsfärdigheter, är en skicklig lyssnare och teamarbetare.  
 • Tar reda på saker och delar information i sitt samarbetsnätverk.  
 • Ser till att den egna sakkunskapen ständigt utvecklas och får stöd för det av utbildningsanordnaren.  

Kvalitet genom lotsning- lotslärarskapet i praktiken

Mod att förnya – rapport om undervisande och handledande personalens kompetensbehov 3.2018