Tips på hur studerande tränas att möta arbetslivet

Här har vi samlat exempel på verksamhetsmodeller och stödmaterial som tränar studerande att möta arbetslivet. Materialet omfattar följande teman: 

  • Arbetslivsfärdigheterna utvecklas i lärmiljöer 
  • Synliggör studerandes styrkor  
  • Responsen har betydelse 
  • Arbetsplatsen som lärmiljö 
  • I början behövs handledning, stöd och tid 
  • Studerandes checklista för lärande i arbetslivet  
  • Guide om bedömning av kunnande för studerande 

En planerad träning, bra handledning och stöd vid rätt tidpunkt samt respons är nyckelfaktorer längs vägen till arbetslivet för en studerande som behöver stöd.  Vi är alla noviser när vi börjar på en ny arbetsplats eller får helt nya arbetsuppgifter. För en studerande som behöver stöd är den första kontakten med arbetslivet en spännande erfarenhet. Studerande kan känna osäkerhet om sin egen förmåga. Med en lyckad förberedelse och träning för att möta arbetslivet utvecklas studerandes självförtroende och medvetenheten om kompetensutvecklingen inom den egna branschen stärks.  

Arbetslivsfärdigheterna utvecklas i lärmiljöer 

Läroanstaltens arbetslivsnära lärmiljöer stärker de grundfärdigheter som studerande behöver i arbetslivet. Studerande arbetar i en bekant miljö med stöd och med bekanta arbetsuppgifter vilket utvecklar både kunnandet om branschen och interaktionsfärdigheterna. Arbete i arbetslivsnära miljöer hjälper också studerande att se sina egna starka sidor, vilket studerande har nytta av både under studietiden och i arbetslivet. 

Exempel på arbetslivsnära lärmiljöer

Synliggör studerandes styrkor  

För ett lyckat lärande i arbetslivet förutsätts en gemensam förståelse för vad studerande ska lära sig och hurudant stöd studerande behöver. Det är bra att inleda förberedelserna för lärande i arbetslivet genom att studerande synliggör sina egna styrkor och grundläggande färdigheter. Studerande kan göra en poster där han/hon presenterar sig själv. Den här postern kan användas som hjälpmedel vid planering och handledning på arbetsplatsen. I postern berättar studerande om sig själv, studierna och sina styrkor. Samtidigt kan studerande berätta hurudan handledning och hurudant stöd hen har bäst nytta av på arbetsplatsen. På det här sättet stöds studerande i att vara aktiv i planeringen av handledning och stöd. 

Exempel på poster för presentation finns här i länken. 

Responsen har betydelse 

Uppmuntrande respons på rätt tid även för små framsteg är betydelsefullt för studerandes utveckling och motivation. I responsdiskussionen konkretiseras studerandes kunnande och målsättningarna förtydligas samtidigt som studerandes förmåga till självvärdering utvecklas.   

Exempel på självvärderingsblankett finns här i länken.  

Arbetsplatsen som lärmiljö 

Tack vare läroanstalternas och arbetslivets mångsidiga kompanjonskap kan en allt större dela av studerandes handledning i äkta arbetslivsmiljö på arbetsplatser.  Då är läraren med i arbetstagarnas vardag och handleder studerandes lärande tillsammans med arbetstagarna. På det här sättet blir studerande bekanta för arbetsplatserna, vilket leder till att rätt studerande och rätt arbetsplats har lättare att mötas.  

Exempel på arbetslivets och läroanstalternas mångsidiga kompanjonskap finns här i länken.  

I början behövs handledning, stöd och tid 

När studerande har tillräckliga arbetslivsfärdigheter deltar läroanstaltens handledningspersonal som stöd för studerande när han/hon övergår till att förvärva kunnande genom utbildnings- eller läroavtal på en arbetsplats. 

Lärandet i arbetslivet och handledningen genomförs i nära samarbete med arbetstagarna på arbetsplatsen som samtidigt sparras i bemötande och handledning av studerande.  

I den här länken finns tips, hur studerandes färdigheter kan beaktas i handledningen under lärande i arbetslivet.  

Studerandes checklista för lärande i arbetslivet  

I planeringen av lärandet i arbetslivet, överenskommelser om handledning och genomförande av lärande i arbetslivet ingår många praktiska saker. Checklistan för lärande i arbetslivet klargör hela processen för lärande i arbetslivet och påminner om detaljer som ingår.  

Studerandes checklista för lärande i arbetslivet finns i länken.   

Guide om bedömning av kunnande för studerande  

I den här länken finns guide om bedömning av kunnande för studerande. 

Bedömning av kunnande är en betydelsefull del av studerandes studieväg. Med hjälp av bedömningen får studerande en uppfattning om hurudant kunnande han/hon har. När bedömningen är objektiv och kriteriebaserad uppnås likabehandling av studerande.  I guide för bedömning av kunnande har det centrala om bedömning av kunnande samlats.   

Allt material som har nämnts i texten har producerats av nätverksprojektet Bästa kunnande. 

Tilläggsuppgifter av artikelförfattaren: Rita Hintsala, pedagogisk koordinator, Ammattiopisto Spesia, puh. 044 765 1311, rita.hintsala@spesia.fi www.spesia.fi 

Tilläggsuppgifter och material finns också på nätverksprojektets webbsida: bit.ly/posaaja 

Facebook: @POsaamista 
Instagram: parastaosaamista 
Twitter: @Posaaja_ 
Youtube: parasta osaamista