Osaamisen arviointi INFO

Mitä näytöt ovat?  

  • Näytössä arvioidaan opiskelijan osaamista pääsääntöisesti aidoissa työtilanteissa työpaikoilla.
  • Opiskelijan, työpaikkaohjaajan ja opettajan yhdessä suunnittelema, toteuttama ja arvioima työtilanne tai työprosessi.
  • Opiskelijalla on oltava mahdollisuus oppia asiat ennen näyttöä.

 

Näytön sisältö ja toteutus 

Työpaikkaohjaaja suunnittelee yhdessä opettajan ja opiskelijan kanssa, millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa. Näytön suunnitteluvaiheessa tulee varmistaa, mitkä  tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset tulevat osoitettua. Osaaminen näytetään sen jälkeen, kun opiskelija on voinut oppia asioita riittävästi. Tällöin työelämässä oppiminen on edennyt tavoitteiden suuntaisesti ja hyväksytysti.

Näytössä arvioidaan kunkin ammatillisen tutkinnon osan keskeistä, työn tekemisen kannalta oleellista osaamista. Opiskelijan arvioinnissa käytettävät arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit on määrätty tutkinnon perusteissa.

 

Näytön aikataulu ja kesto 

Näytön ajankohta sovitaan yhdessä työpaikkaohjaajan kanssa. Näyttöjen kesto riippuu töistä tai työtehtävistä, joita tekemällä opiskelija osoittaa osaamistaan. Erilaiset tehtävät vaativat eripituisia työskentelyaikoja.

 

Näytön arvioijat 

Osaamisen arvioinnin tekevät työpaikan edustaja ja opettaja. Näytössä opiskelija tekee työpaikan työtehtäviä. Opettaja ei välttämättä osallistu näyttötilanteeseen, vaan näytön jälkeiseen arviointikeskusteluun.

Näytössä arvioija kerää tietoa opiskelijan osaamisesta tämän työntekoa seuraamalla ja havainnoimalla. Arvioija voi esittää kysymyksiä opiskelijalle työn ohessa tai työn päätyttyä ja esittää arviointia täydentäviä kysymyksiä. Asiakkailta ja muilta työntekijöiltä saatu palaute opiskelijan osaamisesta on arvokasta tietoa näytön arvioinnissa.

Opiskelija voi arvioida omaa osaamistaan suhteessa ammattitaitovaatimuksiin. Itsearviointi ei vaikuta osaamisen arviointiin tai arvosanaan.

 

Opiskelijan arvioinnin oikaisumenettely 

Opiskelija voi pyytää kirjallisesti arvioinnin tarkistamista neljäntoista päivän kuluessa siitä, kun hän on saanut arvioinnin tuloksen.

 

LINKKI ARVIOINTIOPPAASEEN