Luotsiopet

Luotsiopet – matalan kynnyksen vertaistukea opetus- ja ohjaushenkilöstölle!

Kuka on luotsiopettaja? Mitä hän tekee? Mitä hyötyä on luotsitoiminnasta?

Työelämän ja ammatillisen koulutuksen muutokset edellyttävät koulutuksen järjestäjiltä toimivia malleja opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamisen ja laadukkaan toiminnan varmistamiseen.  

Luotsiopet -mallissa luotsiopettaja ohjaa, auttaa ja kannustaa kollegoitaan arjen haasteissa ja muutostilanteissa monin eri tavoin: henkilökohtaisesti, sähköisesti ja yhteisöllisesti. Häneen voi ottaa yhteyttä aina, kun kohtaa arjessa kysymyksiä, joiden ratkaisuun ei itsellä ole riittävästi tietoa. Luotsiopettaja auttaa myös esimiestä ja johtoa onnistumaan muutosten jalkauttamisessa. Hän toimii yhteistyössä muiden luotsien ja henkilöstön kanssa lisäten vuoropuhelua eri tahojen kesken.

Luotsauksen ansiosta kaikkien osaaminen kasvaa ja pysyy ajan tasalla. Mieltä askarruttaviin kysymyksiin on saatavilla tukea ja nopeaa apua helposti. Tuloksena on parempi kokonaislaatu ja yhdenmukaiset toimintatavat. Koko työyhteisön avoimuus, osallisuus ja hyvinvointi lisääntyvät.

Tutustu tarkemmin!

Tutustu tästä luotsiopettajan toimitaan videolla

KUKA ON LUOTSIOPETTAJA?

 • Luotsiopettaja on vertaistuki, joka ohjaa, auttaa ja kannustaa kollegoitaan arjen haasteissa ja muutostilanteissa. Hän toimii myös esimiehen ja johdon tukena esim. muutosten jalkauttamisessa ollen ammatillisen koulutuksen laadunvarmistaja ja strategian toteuttaja. Luotsiopettaja nimetään omasta työyhteisöstään. Hän voi olla ammatin opettaja, opinto-ohjaaja, erityisopettaja tms.
 • Koulutuksen järjestäjä mahdollistaa luotsien toiminnan, antaa sille johdon tuen sekä tarvittavat resurssit. Luotsien lukumäärä vaihtelee organisaatiokohtaisesti tehtyjen linjausten ja suunnitelmien mukaan.  Tärkeää on luotsien hyvä saavutettavuus. Luotsiopettajista osa voi toimia myös ns. pääluotseina, jolloin heillä on vahvaa erityisosaamista joltain pedagogiselta osa-alueelta, esim. erityisestä tuesta.

MITÄ LUOTSIOPETTAJA TEKEE?

 • Auttaa, ohjaa ja tukee opettajakollegoita muutostilanteissa ja mieltä askarruttavissa asioissa. Jakaa hyviä käytänteitä ja perehdyttää myös uusiin tilanteisiin.
 • Tunnistaa organisaation kehittämis- ja koulutustarpeita ja osallistuu aktiivisesti pedagogiseen kehittämiseen.
 • Vahvistaa henkilöstön osaamista ja toiminnan kokonaislaatua.
 • Ratkaisee ongelmia yhteistyössä muiden luotsien ja henkilöstön kanssa lisäten monialaista vuoropuhelua eri tahojen kesken.
 • Seuraa ja ennakoi toimintaympäristön muutoksia, kannustaa kokeilemaan ja kehittämään uutta. Voi toimia myös mentorina.

MITEN LUOTSAUS TAPAHTUU?

 • Luotsiopettaja toimii matalan kynnyksen periaatteella. Häneen voi ottaa yhteyttä arjen erilaisissa kysymyksissä ja tilanteissa, joiden ratkaisuun opettajalla ei itsellä ole riittävästi tietoa.
 • Luotsaus voi olla myös systemaattista. Opettajia voidaan opastaa esim. erilaisissa henkilöstö- ja koulutustilaisuuksissa osallistaen ja yhteisöllisiä toimintatapoja hyödyntäen
 • Luotsauksessa käytetään henkilökohtaisen neuvonnan ja ohjauksen lisäksi virtuaalisia ja sähköisiä kanavia esim. LuotsiLuuri, LuotsiPosti, Luotsi-Chat, Luotsi-Skype
 • Luotsiopettajat tekevät tiimityötä, he jakavat osaamisensa tasapuolisesti koko henkilöstölle ja tukevat toisiaan luotsauksen onnistumiseksi. He myös suunnittelevat, arvioivat ja kehittävät toimintaa yhdessä.
 • Koulutuksen järjestäjä suunnittelee ja koordinoi luotsiopettajien toimintaa strategisten linjausten pohjalta. Luotsiopettajille annetaan toimintavaltuutus ja määritellään ne kehittämisen foorumit, joissa heitä kuunnellaan.

MITÄ HYÖTYÄ LUOTSIOPETTAJAMALLISTA?

 • Mieltä askarruttaviin kysymyksiin on saatavilla tukea ja nopeaa apua helposti.
 • Kaikkien osaaminen kasvaa ja pysyy ajan tasalla
 • Parempi kokonaislaatu ja yhdenmukaiset toimintatavat
 • Asiantuntevaa ja osuvaa koulutusta opiskelijoille ja työelämälle
 • Avoimuutta, osallisuutta ja hyvinvointia koko työyhteisöön

LUOTSIOPETTAJAN OMA OSAAMINEN?

 • Lähtökohtana on luotsiopettajan oma halu ja positiivinen asenne tehtävään sekä into jakaa tietoa
 • Luotsiopettaja tuntee ja tietää ammatillisen koulutuksen ja sen toimintaympäristön muutokset ja seuraa niihin liittyviä tiedotuskanavia sisäisesti ja ulkoisesti
 • Omaa hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot, on taitava kuuntelija ja tiimityöntekijä
 • On valmis selvittelemään asioita ja jakamaan tietoa toimintaverkostoissaan
 • Pitää huolta asiantuntemuksensa jatkuvasta kehittämisestä ja saa siihen tukea koulutuksen järjestäjältä