Material och verktyg för samarbetet mellan arbetsplatshandledaren och läraren

Hur kan samarbetet mellan arbetsplatshandledaren och läraren främja lärandet i arbetslivet för en studerande som behöver stöd? 

Genom att man förstår utmaningarna och drar nytta av de starka sidorna 

För en ung studerande har de första erfarenheterna av arbetslivet en stor betydelse och de kan också ge upphov till förvirring eller osäkerhet. Därför behöver det finnas olika sätt som ger stöd och är flexibla vid förberedelser för lärande i arbetslivet.  

Den studerandes behov av särskilt stöd kan framträda som olika utmaningar när det gäller att tillägna sig arbetsuppgifterna eller lära sig något nytt. Trots utmaningarna har varje studerande starka sidor. När den studerande får visa sina starka sidor och får dra nytta av dem, förbättrar det den studerandes möjligheter att gå ut i arbetslivet. 

Arbetslivsfärdigheterna förstärks i läroanstaltens lärmiljöer 

Den studerande får en handledd och trygg första erfarenhet av att lära sig i arbetslivet i läroanstaltens egna lärmiljöer. Den studerande får bekanta sig med arbetsuppgifterna inom branschen till exempel genom att utföra uppdrag tillsammans med läroanstaltens samarbetspartner. 

I lärmiljöerna arbetar den studerande med stöd av den undervisande och handledande personalen. Dessutom kan uppdrag utföras i samarbetspartners egna lokaler exempelvis med stöd av läroanstaltens handledande personal. 

De första kontakterna med arbetslivet med stöd 

Den studerande inleder förberedelserna för lärande i arbetslivet genom att bekanta sig med företag och söka reklam, hemsidor och lediga arbetsplatser för företagen inom branschen. Hen kan besöka sina valda företag tillsammans med andra studerande och den undervisande och handledande personalen. 

Därefter kan den studerande tillsammans med ett studerandepar gå och intervjua arbetare på intressanta arbetsplatser. En företagsrepresentant kan också besöka läroanstalten och där berätta om arbetsplatserna, arbetsuppgifterna och kraven inom branschen. 

Möts den studerandes mål och arbetsplatsens förutsättningar? 

I planeringen av lärandet i arbetslivet är det viktigt att målen för lärandet och de arbetsuppgifter som är förenade med dem utarbetas så att de är tillräckligt realistiska, konkreta och uppdelade. En förutsättning för att lärandet ska lyckas är att rätt studerande och rätt arbetsplats möter varandra. 

Öppenhet och samarbete med arbetsplatshandledaren redan i förberedelsefasen skapar en grund för en förståelsefull, inspirerande och uppmuntrande inställning till den studerande. Samarbetet har en stor betydelse för att lärandet i arbetslivet ska lyckas. 

På vilket sätt kan man beakta och stödja de olika färdigheterna som de studerande har? 

Det är viktigt att man för den studerande erbjuder lämpliga möjligheter att enligt sina färdigheter och mål utveckla sitt eget kunnande. Det är bra att arbetsplatshandledaren stöder den studerande att utveckla också sådana delområden där den studerande har utmaningar. 

Det är bra att diskutera vilka handlednings- och stödåtgärder den studerande behöver och att avtala om dem tillsammans med den studerande, läraren och arbetsplatshandledaren. Vi har för arbetsplatshandledaren sammanställt en lista med tips, och med hjälp av den kan man beakta olika färdigheter som de studerande har:  

LISTA MED TIPS FÖR ARBETSPLATSHANDLEDAREN

Illustrerade anvisningar till hjälp för den studerande i arbetsuppgifterna 

Ett aktivt deltagande från den studerandes sida har en stor betydelse i planeringen av handlednings- och stödåtgärder. Den studerande kan för sitt lärande i arbetslivet göra t.ex. en presentationsposter, där hen berättar vilken slags handledning och stöd som hen har bäst nytta av i studierna på en arbetsplats. Exempelvis stödlistor och illustrerade arbetsanvisningar om olika arbetsuppgifter som utarbetats i samarbete mellan den studerande, den undervisande och handledande personalen samt arbetsplatshandledaren hjälper den studerande att få en uppfattning om arbetsuppgifterna och klara av dem så självständigt som möjligt. Vi har utarbetat illustrerade arbetsanvisningar som mallar: 

Illustrerade arbetsanvisningar för daghem 

Illustrerade arbetsanvisningar för frukostservering 

Illustrerade arbetsanvisningar för kopiering 

Checklista för arbetsplatshandledaren​​ 

Planeringen och förberedandet av lärandet i arbetslivet samt avtalandet om handledningssamarbetet och genomförandet av det innebär många praktiska saker. För det behovet har vi sammanställt en checklista. Syftet med checklistan för lärandet i arbetslivet är att förtydliga hela processen för lärande i arbetslivet och att påminna om detaljerna i den. Checklistan stöder planeringen och handledningen av lärandet samt responsgivningen på det för att den studerande ska uppnå målen. 

Checklista för arbetsplatshandledaren

Guide för bedömning av kunnandet för arbetsplatshandledaren 

Bedömningen av kunnandet utgör en viktig del av den studerandes studieväg – en slags höjdpunkt på vad man har åstadkommit och vilket slags kunnande den studerande har utvecklat. Jämlikheten säkerställs genom att bedömningen är objektiv och baserad på kriterier. I guiden för bedömning av kunnandet har vi sammanställt många viktiga saker som har med bedömningen att göra. 

Guide för bedömning av kunnandet

Allt stödmaterial som nämns i texten har utarbetats i nätverksprojektet Bästa kunnande. 

Tilläggsuppgifter om artikelskribenten: 

Rita Hintsala, pedagogisk koordinator 
Ammattiopisto Spesia 
tfn. 044 765 1311, rita.hintsala@spesia.fi 
https://www.spesia.fi/ 

Tilläggsuppgifter och artiklar finns också på nätverksprojektets sidor: 

You may also like...