TSL: Ammatillisen koulutuksen uudistusta ei tunneta riittävästi työpaikoilla

Ammatillisen koulutuksen uudistus tuli voimaan vuoden 2018 alusta. Uudistuksen yhtenä tavoitteena on lisätä työpaikoilla tapahtuvaa oppimista. Jotta tavoite toteutuisi, tarvitaan työpaikoille lisää osaamista ja resursseja opiskelijoiden ohjaamiseen, osoittaa Työterveyslaitoksen selvitys, joka toteutettiin Työväen Sivistysliitto TSL:n hallinnoimassa Ammattitaitoa yhdessä -hankkeessa.

Syksyllä 2018 toteutettuun kyselyyn tuli yhteensä 501 vastausta työpaikoilta. Kysely suunnattiin luottamusmiehille, työpaikkaohjaajille, työsuojeluvaltuutetuille ja esimiehille. Vastaajista 48 % kertoi toimivansa luottamusmiehenä.

– Tuen tarvetta nähtiin työpaikoilla erityisesti eri kieli- ja kulttuuritaustaisten opiskelijoiden ohjauksessa. Myös työskentelyä koskevan palautteen antamiseen ja osaamisen arviointiin tarvittiin apua, kertoo erikoistutkija Auli Airila Työterveyslaitoksesta.

Kehitettävää oli myös siinä, miten työpaikalla tapahtuvan oppimisen vastuut ja tehtävät on dokumentoitu tai millaisia materiaaleja työyhteisöillä on käytössä ohjauksen tueksi.

Uudistusta ei tunneta riittävästi

Moni kyselyyn vastannut koki, ettei hänellä ole riittävästi tietoa ammatillisen koulutuksen uudistuksesta, sen vaikutuksesta omaan työhön tai rooliin opiskelijoiden ohjaamisessa.

Vain noin joka kymmenes vastaaja oli sitä mieltä, että oma työpaikka on valmistautunut hyvin ammatillisen koulutuksen uudistukseen tai että henkilöstön valmiuksia ja resursseja uudistukseen liittyen on pohdittu.

– Uuden ammatillisen koulutuksen lainsäädäntöä ei vielä tunneta työpaikoilla, mikä herättää kysymyksiä esimerkiksi luottamusmiehen roolista edunvalvonnassa ja suhteessa opiskelijaan, kertoo hankepäällikkö Ilkka Vuorikuru Työväen Sivistysliitto TSL:stä.

Työpaikkojen ja oppilaitosten yhteistyössä on kehitettävää

Kyselyssä selvitettiin myös työpaikan toimijoiden näkemyksiä yhteistyöstä oppilaitosten kanssa. Noin 40 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että yhteistyö sujuu hyvin. Noin kolmannes koki, että työpaikka saa tarvittaessa tukea ammatilliselta oppilaitokselta opiskelijoiden ohjaamiseen, mutta vain vajaan viidenneksen mielestä ammatillinen opettaja on riittävästi läsnä työpaikalla.

–  Työpaikan ja oppilaitoksen toimiva yhteistyö on keskeinen edellytys opiskelijoiden sujuville siirtymille, myös työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden kannalta. Yhteistyön kehittämiseen kannattaa panostaa, korostaa Airila.

Ratkaisuja on olemassa

Selvitys tuotti paljon tietoa siitä, minkälaista tukea työpaikalla ja oppilaitoksissa tarvitaan ammatillisen koulutuksen uudistuksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Ammattitaitoa yhdessä -hanke tarjoaa osaltaan ratkaisuja haasteisiin.

Ammattiliitot voivat hyödyntää selvityksen tuloksia suunnitellessaan palveluita ammattiin opiskeleville jäsenilleen ja tuleville jäsenilleen. Hankkeen aikana järjestetään myös koulutusta luottamusmiehille, työsuojeluvaltuutetuille ja työpaikkaohjaajille. Tulosten avulla voidaan entistä paremmin keskittyä kehittämistä vaativiin teemoihin.

– Työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen liittyviä haasteita tunnistetaan kyllä, mutta ongelmakohtiin puuttumiseksi on kehitettävä selkeitä malleja, toteaa Vuorikuru.

Lisäksi Työterveyslaitos ohjaa omissa muutospajoissaan työpaikkoja ja oppilaitoksia kehittämään yhteistyötään. Pajoissa tuotetaan kehittämiskokeiluja sekä uudenlaisia ohjaamisen ja yhteistyön toimintatapoja, jotka hyödyntävät sekä työpaikkoja että oppilaitoksia ja opiskelijoita. 

– Muutospajojen tavoitteena on myös vahvistaa opiskelijoiden työssä tapahtuvaa oppimista ja ammatillista kehittymistä, kertoo erityisasiantuntija Anna-Leena Kurki Työterveyslaitoksesta. 

”Ammattitaitoa yhdessä – työyhteisöt ja oppilaitokset tukemassa ammattiin oppijan sujuvia siirtymiä” -hankkeen tavoitteena on lisätä työpaikkojen valmiuksia opiskelijoiden ohjaamiseen työssä sekä kehittää työpaikkojen ja oppilaitosten välistä yhteistyötä ammatillisen koulutuksen uudistuttua. Hanke on Työväen Sivistysliitto TSL:n, Työterveyslaitoksen, Kiipulasäätiön, Palvelualojen ammattiliitto PAMin, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n sekä Teollisuusliiton yhteishanke. Hankkeessa mukana olevat toimijat sekä Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK osallistuivat myös kyselyn toteutukseen. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR).

Lisätietoja

Kyselyn toteutus: erikoistutkija Auli Airila, Työterveyslaitos, p. 043 824 5472, auli.airila@ttl.fi
Hankkeen toiminta: hankepäällikkö Ilkka Vuorikuru, Työväen Sivistysliitto TSL, p. 040 457 0734, ilkka.vuorikuru@tsl.fi
Muutospajat: erityisasiantuntija Anna-Leena Kurki, Työterveyslaitos, p. 043 824 4262, anna-leena.kurki@ttl.fi

Tutustu

Ammattitaitoa yhdessä -kyselyn keskeiset tulokset
Amisreformi (Opetus- ja kulttuuriministeriö)

Työväen Sivistysliitto TSL on työväenliikkeen arvopohjaan sitoutunut järjestöjen oppilaitos, joka rohkaisee ihmisiä osallistumiseen ja vaikuttamiseen yhteiskunnassa. Siltasaarenkatu 18 – 20 A, 00530 Helsinki p. 0207 457 600. www.tsl.fi

You may also like...