Aihearkisto: Ammatillinen koulutus

Gradia-koulutuspalvelut Oy:n tehtävä on koulutusliiketoiminta

Gradia-koulutuspalvelut Oy palvelee ammatillista koulutusta tarvitsevia yrityksiä, organisaatioita ja henkilöasiakkaita. Gradia-koulutuspalvelut Oy on Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian omistama yritys, joka vastaa kilpailuilla markkinoilla tapahtuvasta koulutusmyynnistä.

Käytännössä yhtiön koulutustarjonnassa ovat kaikki Gradian koulutusalat, yritys- ja henkilöstökoulutukset sekä erilaiset lupakorttikoulutukset.

Kuntalain muutos on edellyttänyt vuodesta 2015 alkaen koulutuskuntayhtymien kilpailutilanteessa markkinoilla harjoittaman toiminnan siirtämistä osakeyhtiön, osuuskunnan, yhdistyksen tai säätiön hoidettavaksi. Tämä johtuu EU:n asettamasta kilpailuneutraliteettivaatimuksesta, jonka tulee turvata tasapuolinen kilpailu markkinoilla. Kilpailuneutraliteetin toteutumiseksi oleellista on, ettei julkisia varoja käytetä kilpailuedun tuottamiseen avoimilla markkinoilla.

Kuntayhtymäkonsernin sisällä palvelun tuottamisen tehtävät ovat selkeät. Kuntayhtymä tuottaa kaiken luvanvaraisen toiminnan ja tutkinnot, ja yhtiön kautta puolestaan toteutetaan kaikki vapaasti kilpailutetut koulutuspalvelut.

Gradia-koulutuspalvelut Oy:n toimintakentässä on tunnistettu olevan noin 5-6 miljoonan euron kokoinen markkina – olemme tuosta tavoitteesta nyt noin puolessavälissä ja vauhti on tasaisen kasvava.

Kilpailutilanne koulutusmarkkinoilla on jatkunut pitkään kireänä, ja mukaan on tullut uusia toimijoita. Tulosperusteisuus kaikessa koulutus- ja osaamispalveluiden tuottamisessa on tätä päivää. Se on perusteltua, mutta edellyttää koulutuspalveluiden hankkijoilta läpinäkyvyyttä ja avoimuutta kilpailutuksiin. Hankintaprosessien kriteereissä, laadun varmistamisessa ja vaikuttavuuden seurannassa on vielä parannettavaa.

Gradia-koulutuspalvelut Oy:n tehtävää voi tarkastella myös talouden ja työllisyyden näkökulmasta. Yhtiö on omistajalleen lisätulojen hankkimisen työkalu ja työn tarjoaja. Kuten kaikki tiedämme, koulutukseen käytettävää julkista rahoitusta on leikattu reippaasti, ja siten resursseja on käytettävissä vähemmän kuin ennen. Menestyminen kilpailuilla koulutusmarkkinoilla tuo siis lisää resursseja ja takaa työtä meille gradialaisille.

Toimiminen avoimilla markkinoilla haastaa koulutuksen järjestäjät pohtimaan strategiaansa ja valitsemaan painopisteensä. Missä on tarpeellista olla mukana ja mihin toiminta kannattaa keskittää? Kuntayhtymä yhtiön omistajana on valinnut, että haluamme toimia kilpailluilla markkinoilla. Kilpailuetumme on vahva osaaminen ja pitkä kokemus työyhteisöjen ja yksilöiden osaamisen kehittämisessä ja työllisyyttä edistävissä toimissa.

Jos kuulet ensimmäistä kertaa yhtiöstä, ei huolta, mukaan pääsee! Kuten edellä kirjoitin, olemme tavoitteen puolessavälissä. Uskon, että me jokainen voimme omalla tekemisellämme osoittaa työyhteisöille ja yksilöille, kuinka monipuolinen ja monialainen kumppani ammatillisen koulutuksen järjestäjä voi parhaimmillaan olla – myös koulutusliiketoiminnassa.

Marko Saaranen, toimitusjohtaja, Gradia-koulutuspalvelut Oy

650 Gradian opettajaa siirtyy elokuussa vuosityöaikaan

Opettajien työaikajärjestelmä on jo pitkään kaivannut päivitystä. OVTES-virka- ja työehtosopimus osioineen, liitteineen ja toinen toistaan seuraavine soveltamisohjeineen saa ajoittain kokeneenkin konkarin pään pyörälle. Jatkossa palvelussuhteen ehdot eivät enää riipu siitä, mihin OVTES-osioon tai liitteeseen opettaja on palkattu, mikä helpottaa OVTES:n soveltamista ja hallinnollista työtä.

Gradiassa ammatillisen koulutuksen opettajat ja opinto-ohjaajat siirtyvät yhteen ja samaan työaikajärjestelmään 1.8.2019 alkaen. Muutos koskee noin 650 gradialaista.

Tässä kirjoituksessa ajatuksia muutoksesta ovat koonneet yhteistyössä henkilöstöasiantuntija Janika Luostarinen, pääluottamusmies Timo Tourunen (JUKO) ja henkilöstöpäällikkö Maarit Kylmälahti. Henkilöstöasiantuntija Janika Luostarinen on aloittanut Gradian henkilöstöpalveluissa viime joulukuun puolivälissä ja vuosityöaikaan siirtymiseen liittyvät valmistelut ovat keskeinen osa hänen työkenttäänsä.

”Kyseessä ei ole ihan pieni juttu näin isossa kokonaisuudessa kuin Gradia. Vuosityöaikaan on valmistauduttu pitkään, mutta kevään 2019 aikana on saatava koko palapeli koottua. Palapelin kokoamista vuosityöaika onkin, sillä ei riitä, että saamme yhdessä opettajien kanssa kirjoitettua soveltamisohjeen ja siitä yhteisen ymmärryksen kokonaisuudesta, vaan projektiin liittyvät myös toimivan työajansuunnittelun ja seurannan kehittäminen sekä erilaisten järjestelmien rajapintojen rakentaminen ja palkanlaskennan muutokset – näin esimerkkeinä”, kertoo Gradian henkilöstöpäällikkö Maarit Kylmälahti.

Valtakunnallinen sopimusmääräys yhdenmukaistaa työajat ja palvelussuhteen ehdot

Kokeiluna alkanut vuosityöaikajärjestelmä ulottuu valtakunnallisena OVTES-sopimusmääräyksenä koko ammatillisen koulutuksen opetushenkilöstöön. Muutos koskee valtakunnallisesti noin 10 000 ammatillisen koulutuksen opettajaa, opinto-ohjaajaa, rehtoria, apulaisrehtoria ja koulutuspäällikköä. Vanhoista opetusvelvollisuustyöajoista sekä oppilaitoksen toiminnalliset vaatimukset huomioon ottavasta toimistotyöajasta ja yleistyöajasta luovutaan 1.8.2020 mennessä kaikissa ammatillisissa oppilaitoksissa.

Vuosityöaikaan siirtyminen tarkoittaa käytännössä ammatillisen koulutuksen opetushenkilöstön työaikojen ja palvelussuhteen ehtojen yhdenmukaistamista. Kokoaikaisen opettajan ja opinto-ohjaajan vuotuinen työaika on jatkossa 1500 tuntia. Muutoksen helpottamiseksi on sovittu valtakunnallisia siirtymämääräyksiä, joiden vaikutukset tulevat näkymään eri osioista ja liitteistä siirtyvien opettajien työajoissa ja palkassa eroavaisuuksina vielä vuosia muutoksen jälkeen.

Muutoksen valmistelu

Työnantaja vastaa muutoksen valmistelusta ja sen viestinnästä yhteistyössä ammattijärjestöjen edustajien kanssa. Työaikajärjestelmän muutos tarkoittaa myös työajan suunnittelun ja seurannan välineiden rakentamista nykyisiin tietojärjestelmiin sekä palkanlaskennan järjestelmien päivittämistä uutta työaikaa tukeviksi.

Kevättalvella 2019 on rakennettu Gradian yhteistä soveltamisohjetta, joka tukee vuosityöaikaan siirtymistä ja siihen liittyviä soveltamistilanteita. Työnantajan edustajien vastuulla on luonnollisesti myös uuden työaikajärjestelmän tuominen jokaisen opettajan arkeen.

Rohkeutta uuden oppimiseen

”Vuosityöaikaan siirtyminen aiheuttaa niin innostunutta odotusta kuin pelkoja vanhan menettämisestä. Kuullessani ensimmäisen kerran ammatillisen koulutuksen vuosityöajasta (silloisesta kokeilusta), olivat ajatukseni kahtiajakoiset; olin riemuissani siitä, että monitasoinen OVTES-järjestelmä osioineen ja liitekohtaisine soveltamisohjeineen jäisi unholaan, mutta toisaalta olin ehtinyt vuosien saatossa ihastua ja tottua opetusvelvollisuusjärjestelmään.

Jotta tulevan työaikajärjestelmän muutoksen voi omaksua, on hyväksyttävä ajatus luopumisesta ja poisopittava vanhasta. Katsoi uudistusta millä linsseillä tahansa, on se väistämätön. Jokaiselta gradialaiselta odotetaan muutoksessa avointa mieltä ja rohkeutta uuden oppimiseen”, pohtii henkilöstöasiantuntija Janika Luostarinen.

Tavoitteena joustavuus ja reforminkestävyys

Opettajan työtä ja työaikaa on opittava ajattelemaan uudella tavalla. Vuosityöajassa kaikki opettajan tekemä työ on samanarvoista eikä palkanmaksun perusteena olevaa työtä jaeta opetukseen ja muuhun työhön kuten OVTES:n nykyisissä määräyksissä tehdään. Työajan käsite siis muuttuu.

Kaikki opettajan työ resursoidaan vuodeksi ja työsuunnitelman toteutumista seurataan säännöllisesti. Vuosityöajassa voidaan huomioida aiempaa paremmin opettajan työn muutos, erilaiset työnjaot ja roolit. Varsinainen opetustyö itsessään ei muutu.

Vuosilomista ja laskennallisista vuosilomista luovutaan, kun uuden sopimusmääräyksen myötä siirrytään vapaajaksojärjestelmään. Sopimusmääräys on suunniteltu reformin kestävästi ja se joustavoittaa työajan sijoittamista koko kalenterivuodelle. Työaikauudistuksen myötä avautuu mahdollisuus työn teettämiseen aiempaa vapaammin ympäri vuoden, myös kesäaikana. Opetushenkilöstölle annetaan kalenterivuosittain OVTES:n mukaiset vapaajaksot, joille työnantaja ei saa sijoittaa työaikaa.

Muutoksen vaikutukset opetuksen suunnitteluun ja työtapoihin näkyvät ensikädessä jo ennen lukuvuoden 2019 – 2020 alkua vahvistettavassa työsuunnitelmassa ja myöhemmin käytännön ja kokemusten kautta.

Palkkausjärjestelmän kehittäminen ja työn vaativuuden arviointi

Ammatillisen koulutuksen opetushenkilöstön palkkausjärjestelmää kehitetään rinnakkain vuosityöajan valmistelun kanssa. Tämän työskentelyn tuloksena rakentuu ammatilliset opettajat kattava, läpinäkyvä työn vaativuuden arviointijärjestelmä. Ammatillisen opettajan tehtävänkuvan ajantasaisuutta ja reformin kestävyyttä tarkastellaan tehtävän vaativuuteen arviointeineen vuoden 2019 aikana.

Muutos tehdään yhdessä opettajien kanssa

”Uuden työaikamallin omaksuminen ja käyttöönotto vaatii oman aikansa. Tärkeä on muistaa, että käytännöt hioutuvat lopullisiksi vasta kokemusten kautta. Meillä soveltamisohjeista on pyritty tekemään tämänhetkisen tiedon pohjalta niin yksiselitteiset kuin mahdollista. Samoin olemme pyrkineet mahdollisimman vähiin muutoksiin mm. uusien tietokoneohjelmistojen osalta – muutoksia kun on ollut meillä ihan riittävästi viime vuosina”, kertoo JUKO:n pääluottamusmies Timo Tourunen.

”Olemme tilanteessa, jossa ammatillisen koulutuksen reformi siirtää oppimista erilaisiin oppimisympäristöihin – tosin sitähän olemme tehneet jo vuosien ajan. Työssäoppimisen resurssointi on ollut yksi vanhan sopimuksen hankalasti tulkittavista kohdista ja hiertänyt osaa opettajista.  Vuosityöajan keskeinen ajatus on saada näkyviin ja palkanmaksun piiriin kaikki opettajien tekemä työ. Tämä edellyttää toimivan vuosityöaikasuunnitelman. Ennen kaikkea se vaatii toimivaa työajan seurantaa. Asiantuntijatyössä keskinäinen luottamus työajan tehokkaasta käytöstä on kantava periaate”, jatkaa JUKO:n pääluottamusmies Timo Tourunen.