”Ei elämästä selviä hengissä” (Juice Leskinen) sekä ”Mulla jano” (Pave Maijanen) biisejä kuunnellen ja miettien Sotea

Kas Sote-tie se kaikkein haasteellisinta lie, jee jee
Sote- suunnittelu ja sen eteenpäin vienti ei ole sujunut sillä tavalla kuin alun perin oletettiin. Monta mutkaa ja haastetta on ollut sekä takapakkia tullut. Haasteellista Sote- suunnittelussa ovat olleet perustuslailliset ongelmat, joihin hallitus on törmännyt useamman kerran. Tuntuu uskomattomalta, että Sotea on suunniteltu jo vuosia ja valmistelutyö on jäänyt puutteelliseksi. Mieleen herää väistämättä ajatus siitä, että Sotea suunnittelevat virkamiehetkään eivät tiedä, missä maali on. Sotea on suunniteltu terveyspalvelut edellä ja sosiaalipalvelut kaikkine lakikiemuroineen ovat jääneet taka-alalle velipuolen asemaan.

Mul’ on jono, valvira uhkaa, valuuko sote hukkaan?

Viimeisen vuoden ajan kunnissa on kiivaasti kehitetty toimintaa. On laadittu perhekeskusmalleja, on oltu THL: n tiloissa palavereissa maakunnallisina edustajina, on pidetty Jyväskylässä kokouksia ja valittua edustajia työryhmiin, moniin erilaisiin. On kehitetty oppilashuoltoa ja asenteita, lapsiystävällisyyden huomioonottamista kaikessa kuntien toiminnassa. Kukoistava kotihoito-hanke on toinen hallituksen ykköshanke, jossa mukana oleminen on vienyt kotihoidon esimiesten aikaa. Palvelusetelitoimintaa on kehitetty vanhuspalveluissa. Aikuissosiaalityössä on menty mukaan työtoiminnan kehittämishankkeisiin. Asiakaspalvelua on kehitetty, hanketyöntekijöitä rekrytoitu. Tuloksia on tullut, asiakaspalvelu parantunut, tyytyväisyys lisääntynyt. Mutta mitä sitten, kun nämä hankkeet loppuvat?

Esimiehenä voit heilua jengissä, mut selviätkö Sote:sta hengissä, jeejee
Kaiken kiireen keskellä esimiehenä on oltava ajan tasalla Soteen liittyvistä asioita, että voit esittää asiaa henkilöstölle ja viedä asioita eteenpäin. Kaupungissamme esimiehet ehtivät juuri pitää henkilöstölle infoa Soten maakunnan liikelaitoksen yhtiöittämisestä ja hups! muutaman viikon päästä tuli tieto, ettei niin tehdäkään. Lisäksi tuli tieto, että siirretään Sotea vielä vuodella eteenpäin. Tämä lisäaikapäätös on ehkä paras päätös tähän mennessä Soteen liittyen.

Sua Sipilän hallitus ohjaa lakeineen, ajaako hallitus sut satimeen, däng däng
Soteen liittyvistä päätöksistä tulevat tiedot ovat ristiriitaisia ja muuttuvat jatkuvasti. Tulee tunne, että tuleekohan tästä mitään. Ja jos tulee jotain, niin mitä?

Maakuntalaitos istuu Sote -tuolissaan, palvelusetelillä ohjaa sun toimintaa, däng däng

Maakunta on antanut julkisen palvelulupauksen alueensa asukkaille. Tämän lupauksen tarkoituksena on kertoa, miten palvelut maakunnassa toteutetaan. Palvelusetelillä on tarkoitus tarjota tiettyjä sosiaali- ja terveyspalveluita, mutta kuinka tasapuolisesti näitä palveluita maakunnassa pystytään tarjoamaan ja onko palveluntuottajia tarpeeksi maakunnallisesti eri alueilla.
Voiko uudessa Sote -mallissa rikas ja rahakas silti ostaa ekstraa palvelusetelin lisäksi, muuttuuko siis mikään? Toteutuuko siltikään tavoite, että samat palvelut taataan kaikille? Pahimmassa tapauksessa saamme yhden byrokratiavaiheen lisää, jossa palkkaamamme työntekijä ottamaa vastaan asiakkaan valinnanvapauden myötä hänen toiveensa palvelunjärjestäjästä ja palvelusetelin myöntämisestä. Vaatiiko tämäkin viranhaltijapäätöksen?

Sosiaali- ja terveysalan Johtamisen erikoisammattitutkinnon opiskelijat,
LAPE-ryhmä: Kirsi Autonen-Honkonen, Sirpa Karisto, Jarkko Nauha, Anne Puukilainen ja Leena Seppälä

Kinestetiikka – vuorovaikutteinen ja voimavaralähtöinen asiakkaan arjessa tukeminen

Potilaan / asiakkaan toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen niin laitos- kuin kotihoidossakin on merkittävä sosiaali- ja terveysalan laatukriteeri. Kinestetiikka on potilaan/asiakkaan tukemista ja avustamista hänen omassa liikkumisessaan ja toiminnassaan. Kinestetiikka on voimavaralähtöinen toimintamalli, joka perustuu ihmisen luonnollisten liikemallien ja aistitoimintojen ymmärtämiseen, vaikuttavaan keholliseen kommunikointiin, ihmisen kunnioittavaan kohtaamiseen sekä näiden merkitykseen oppimiselle ja itsehallinnalle.

Kinestetiikkaa voi opiskella Suomen Kinestetiikkayhdistys ry:n kursseilla. Myös Jyväskylän aikuisopiston kouluttajat ovat kouluttautuneet ja tutustuttavat lähihoitajaopiskelijoita sekä sosiaali- ja terveysalan ammatti- ja erikoisammattitutkintojen opiskelijoita menetelmään. Tässä kehitysvamma-alan ammattitutkinnon opiskelijoiden ajatuksia yhden lähiopetuspäivän jälkeen:

” Havahduimme kinestetiikan lähipäivässä siihen, kuinka paljon ja usein ihmisen pitäisi liikkua ja miten vähän liikuntarajoitteiset henkilöt päivän mittaan saavat liikkeen kokemuksia sekä siihen, miten pienillä asioilla voimme aktivoida henkilöä omien voimavarojen käyttöön.”

”Päivän jälkeen olimme innoissamme ohjeista ja niistä pienistä apuvälineistä, joilla helpottaa omaa tai asiakkaan jaksamista ja toimintakykyä.”

”Ergonomisesti oikeilla työotteilla säästämme omaa fyysistä kuormitusta ja lisäämme työssäjaksamista. Sen keinoin saamme siirtotilanteen miellyttävämmäksi autettavalle asiakkaalle.”

”Jokainen meistä mukana olleista löysi heti työssänsä käyttöön otettavaksi käytännön menetelmiä ja uusia toimintatapoja.”

”Työpaikoille hankimme erikokoisia ”pähkinäpalloja”, tasapainovälineitä sekä liuku- ja jarrumateriaaleja. Otimme käyttöömme kehon kosketusalueet sekä kehon herättelyn liikkeeseen.”

Työyhteisöissämme suhtauduttiin positiivisesti terveisiimme kinestetiikan päivästä.

Suosittelemme kinestetiikkaan tutustumista kaikille hoito- ja ohjaustyötä tekeville!

Opiskelijat: Terhi, Anne, Elina, Satu ja Birgitta

Vanhuspalvelut sote-muutoksessa

Soten tuoma valinnanvapaus luo kilpailutilanteen vanhuspalveluihin. Julkinen ja yksityinen palveluntuottaja tulevat kilpailemaan asiakkaista. Enää ei ole varmaa vanhusten hoitoyksiköissä, että asiakkaita on tulossa ovien ja ikkunoiden täydeltä. Julkisella puolella toimivien pitää tiedostaa että toimintamallien on muututtava tai asiakkaat siirtyvät yksityisille palvelun tuottajille.

Kenenkään ikääntyneen kansalaisen kodin ei pitäisi tulevaisuudessa olla laitos. Laitoshoidolle pitää olla asiakas- tai potilasturvallisuuteen liittyvä peruste tai lääketieteellinen. Valtakunnallisen suosituksen mukaisesti laitoshoito vähenee tai loppuu kokonaan kaikissa kunnissa. Laitoshoidon yksiköitä on muutettu kiivaaseen tahtiin palveluasumisen yksiköiksi, mutta onko toiminnan sisältö muuttunut nimen muutoksen myötä.

Palveluasumisen yksikkö on ikäihmisen koti, missä vietetään elämänkulun viimeiset päivät. Kodissa toimitaan asukkaan ehdoilla, jolloin hänen itsemääräämisoikeutensa korostuu. Toisaalta korostuu myös yhteistyö omaisten kanssa. Tulevassa Sotessa yksiköt tulevat kilpailemaan asiakaspalvelutyöllä sekä kuntoutus- ja viriketoiminnalla, koska ns. perushoivatyö on kaikissa yksiköissä samanlaista. Vanhustyön keskiössä tulee olemaan niin asiakas kuin hänen omaisensa. Myös uudenlaisia yhteistyön muotoja eri järjestöjen ja yhdistysten kanssa tarvitaan.

Tulevan Sote-esityksen mukaisesti kotiin annettavia palveluita tulee kehittää niin, että kotona asuminen on mahdollista mahdollisimman pitkään. Tässä toimintojen kehittämisen rinnalla kulkee hyvin kiinteästi teknologian sekä uusien toimintamallien luominen. Tähän kehittämistyöhön ja uuden opetteluun tulee julkisella sektorilla olla rohkeutta satsata henkilöstöresursseja, jotta oman toiminnan kilpailukyky varmistetaan. Monen pienen kunnan henkilöstöresurssit eivät riitä pysymään mukana kaikessa kehittämistyön seuraamisessa, koska perusarkityö vie suuren osan työajasta. Keski-Suomen maakunnan kuntien tulee yhdistää voimia ja jakaa kokemuksia teknologian hyödyntämisestä.

Julkisen palveluntuottajan yksiköissä on totuttu tiukkoihin vaitiolovelvollisuus ja salassapito-ohjeisiin ja toimintaa ei ole juuri markkinoitu ulkopuolisille. Soten myötä tulevassa kilpailutilanteessa julkisen palveluntuottajan yksiköidenkin pitää yksityisten palvelutuottajien tavoin suuntautua ulospäin. Julkisen puolen palvelukotitoiminta pitää tehdä näkyväksi, että ikääntyneet asiakkaat voivat oikeasti valita, mihin hakeutuvat hoitoon. Julkisen puolen yksiköiden toimintaa onkin alettu tehdä näkyväksi sosiaalisessa mediassa. Monien kuntien vanhuspalveluilla onkin jo Facebook sivut. Eri yksiköiden vetovoimaisuuden ratkaisee lopulta ammattimaisuus, maine, luotettavuus, asenteet ja käyttäytyminen.

Kirjoittajat SOTE-JET opiskelijat:
Anna-Liisa Heiskala, Terhi Kallio, Annikki Korhonen ja Päivi Paavilainen

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen kokemuksia hoito- ja huolenpito tutkinnonosassa

Hoidon ja huolenpidon tutkinnonosan ryhmä Hohu S16 1A:lla oli mahdollisuus osaksi valmistavan koulutuksen teoriaopintoja päästä aina kymmenenä torstaina työpaikalle oppimaan tehostetun palveluasumisen yksiköihin. Projekti suunniteltiin siten, että hoitotaitojen teoriaa käytiin oppilaitoksessa aina ennen torstain työpäivää ja opiskelijat tekivät työpaikalla torstaisin aamu- tai iltavuoron. Työvuoron normaalien tehtävien lisäksi opiskelijat selvittivät aina joka torstai johonkin aihepiiriin liittyvän asiasisällön ohjaajaltaan. Työpaikan ohjaaja oli aina työvuorossa oleva hoitaja – ei siis vain yksi nimetty.

Asuminen

Alla opiskelijaryhmän itsekirjaamia kokemuksia oppimisestaan ja kokemastaan:

”Työpaikalla oppimisen jakso oli ryhmämme mielestä oikein hyvä kokemus ja pohjustus tulevaa työssäoppimisjaksoa varten. Saimme työpaikoilla esimakua vähän kaikesta tekemisestä sekä varmuutta lähteä tulevalle top-jaksolle. Työpaikalla tapahtuva oppimisen -jakso myös pehmensi ”hyppyä tuntemattomaan” ja oli kiva, kun sai olla hieman tietämätön ja kysellä kaikkea mieltä askarruttavaa. Ryhmämme mielestä yksi työpäivä viikossa oli juuri sopiva määrä opiskelun ohessa. Rakentavana palautteena ryhmämme antaa ehdotuksen, että työaika voisi tulevia jaksoja varten olla joissain yksiköissä myös n. 6h/kerta.”

”Työpaikalla tapahtuva oppiminen on ollut mielestämme hyvä, sillä se on tuonut varmuutta TOP-jaksolle. Harjoitteluajan voisi puolittaa kymmenestä päivästä viiteen, sillä teorian keskellä torstaipäivä tuntui välillä hyvin raskaalta. Työpaikalla tapahtuva oppiminen tuki kuitenkin oppimista varsinkin käytännön asioissa. Se valmisti vanhuksien kohtaamiseen ja näimme hyvin erikuntoisia asiakkaita erilaisine tarpeineen. Päiväkirjan tehtävät tuottivat välillä hankaluuksia, sillä tehtävänannot eivät aina olleet toteutettavissa. Päiväkirja olisi voinut olla paremmin suunniteltu ja hieman suppeampi.”

”Työpaikalla oppiminen -kokeilu toi varmuutta ja kokemusta työssäoppimisen jaksoa ajatellen. Työpäivät toivat uutta tietoa sekä itseluottamusta omaan itseen ja tekemiseensä. Tehtäväkirjasta oli paljon apua ja se oli todella hyödyllinen apuväline. Kaikkinensa työpaikalla tapahtuva oppiminen toi hyvän ja varmemman pohjan työssäoppimiselle. Kokemus antoi myös varmuutta suuntautumisvalintoihin koska pääsi näkemään työtä ennen työssäoppimista.”

Kokonaisuudessaan työpaikalla tapahtuva oppiminen palveli ryhmää hyvin – useimmille työssäoppiminen oli lyhyempi kuin alustavasti suunniteltu 20 työssäoppimisen päivää. Tämä johtui siitä, että valmius tutkintotilaisuuteen saavutettiin jo aiemmin. Tämän myönteisen kokemuksen jälkeen on hyvä jatkaa projektia myös muissa työpaikoissa – työpaikoilla oppien!

HohuS16 1A:n opiskelijat ja opettajat Tuija & Marjo!

TYÖVALMENTAJAKSI

Työvalmentajaopiskelijoiden kokoontuessa iloinen pulina täyttää tunnit. Koulutukseen mukaan tulleet opiskelijat ovat kaikki työelämässä mukana ja toimivat työvalmentajina tai vastaavissa tehtävissä omilla työpaikoillaan. Kun olemme kohdanneet koulutuksissa on kaikilla asiaa ja paljon jaettavaa siitä mitä viimeaikoina on tehty ja miten opinnot ovat omaan työhön vertautuneet. Parasta opinnoissa onkin ollut muiden opiskelijoiden näkökantojen kuuleminen, heihin tutustuminen, heidän kanssa verkostoituminen ja heiltä uuden oppiminen. Kaikki tuntuvat innokkailta jakamaan omia kokemuksiaan ja meitä on myös opinnoissa kannustettu siihen. Pääsemme kaikki esittelemään omia valmennusmenetelmiämme, valmennuksen arviointia ja käyttämiämme asiakirjoja. Myös erilaisista asiakasryhmistä olemme keskustelleet ja vaihtaneet kokemuksia siitä, miten miltäkin taholta lähetettäviin asiakkaisiin voisi suhtautua ja heitä parhaiten auttaa.

Mielenkiintoista on ollut kuulla myös kaikkien taustoista, koska työvalmentajan erikoisammattitutkintoon päästäkseen on jokaisella oltava kokemusta jo jostakin edellisestä ammatista ja kokemusta ihmisten ohjaamisesta. Monella on useampia hienoja työuria takanaan, joiden avulla toisten ohjaaminen työn pariin on onnistunut ennen koulutustakin hienosti. Nyt erikoisammattitutkinnon opintoihin osallistuminen jäsentää varmasti ajatuksia ja kehittää lisää ammattitaitoa.

Työvalmentajat työskentelevät erityistä tukea tarvitsevien parissa tukien heidän selviytymistään muutos- ja siirtymävaiheissa, työelämään pääsemiseksi, työelämässä pysymiseksi tai työhön palaamiseksi. Itse työskentelen nuorten työnhakijoiden kanssa Jyväskylän kaupungin Green Care toimintakeskuksessa Könkkölässä. Suoritan opintojani toimimalla valmentajana luonto- ja eläinavusteisella nuorten taidetyöpajan Lumo-pajalla. Lumo-pajalla tavoitteena on tukea nuoren työ- ja toimintakykyä mielekkään tekemisen ja siihen liittyvän valmennuksen avulla. Tavoitteena on vahvistaa nuorta työelämään, opintoihin tai johonkin palveluun kiinnittymiseksi. Lumo-pajalla retkeillään, hoidetaan ympäristöä ja eläimiä, viljellään kasveja ja opetellaan maatilan töitä.

Omaan työhöni olen opinnoista saanut kaikkein eniten apua lakipykälien ja virallisten osuuksien ymmärtämisellä. Minun on ollut helpompi ohjata nuoria heille kuuluviin palveluihin, opintoihin tai työelämään, koska olen saanut kattavamman kuvan työvalmennuksen koko laajasta kentästä ja yhteistyötahoista. Koulutuksessa saamani tuen myötä uskallan myös ehkä enemmän toteuttaa työtä oman osaamiseni kautta. Aikaisemmat opintoni ja työkokemukseni toimivatkin tosi hyvin voimavaroina, jotka olen opintojen myötä löytänyt. Minua on myös kannustettu tuomaan omaa osaamistani enemmän esille ja kannustus tuntuu hyvältä. Olen alan vaihtaja it-alalta ja luonto- ja eläininnostukseni myötä haluan suuntautua alalle, jossa voin auttaa ihmisiä löytämään samanlaisia kokemuksia eläinten ja luonnon avulla. Koen saavani työvalmentajan erikoisammattitutkinnosta hyvät lähtökohdat uuden ammattini toteuttamiseen ja olen iloinen, että pääsin opintoihin mukaan.