Sosiaalinen hyvinvointi

Jyväskylän kuntayhtymässä henkilöstön hyvinvointi pohjaa yhteisöllisyyteen ja hyvään perehdyttämiseen. Yhteisöllisen työyhteisön on havaittu tukevan oppimista, terveyttä ja hyvinvointia. Hyvä työyhteisö antaa kaikille mahdollisuuden olla yksilöitä ja näkee sen rikkautena. Jos erilaisuutta ei siedetä, se voi aiheuttaa kateutta, kuppikuntaisuutta sekä kiusaamista. Jotta työyhteisössä syntyy haluttua vuorovaikutusta, sen eteen täytyy tehdä työtä. Keskustelu vaatii avointa mieltä sekä kuuntelua. Opettajanhuoneessa olisi hyvä pysähtyä kuuntelemaan millaista siellä käytävä puhe on – onko se arvostavaa, kunnioittavaa, myönteistä, vai ivaavaa, moitetta ja halveksuntaa.

Käsiteltäviä näkökulmia ovat

  • avoin vuorovaikutus ja kohtaaminen
  • tiimityö, samanaikaisopetus
  • johtaminen ja vaikuttamismahdollisuudet
  • tasa-arvo ja yhdenvertaisuus
  • kiusaamiseen puuttuminen
  • tapahtumat
  • vertaismentorointi
  • henkilökuntayhdistys

AVOIN VUOROVAIKUTUS JA KOHTAAMINEN

Hyvinvoivaa työyhteisöä yhdistää avoin vuorovaikutus ja toisten kohtaaminen. Yhteinen tila, jossa voi työpäivän aikana hengähtää ja kohdata kollegan ilman työpaineita, ovat oleellisia toimivan työyhteisön tukipilareita. Epämuodollisissa kohtaamisissa tutustutaan toisiin ja luodaan suhteita, jotka johtavat me-hengen syntyyn. Henkilöstön vuorovaikutuksen lisääminen ei voi tapahtua esimiehen mahtikäskyllä, mutta sen muodostumiselle voidaan luoda rakenteita, kuten tiimien tai ryhmien omaa aikaa, jossa keskustellaan työhön liittyvistä kysymyksistä. Sekö muodolliset, että epämuodolliset kohtaamiset tutustuttavat työyhteisöä toisiinsa, mutta prosessin taustalla tulee olla luottamus organisaatioon, sen arvoihin ja toimintatapoihin. Mikäli näin ei ole, on yksilön vaikea kiinnittyä yhteisöön.

Säännölliset tulosalueiden ja yksiköiden yhteiset työpaikkakokoukset ovat tärkeitä tilaisuuksia henkilöstön osallistumiselle toiminnan suunnitteluun ja ohjaukseen.  Näissä kokouksissa ja tapaamisissa vuorovaikutuksen tulee olla aidosti avointa ja keskustelun mahdollistavaa. Lukiokoulutuksessa lyhyitä säännöllisiä tiedotus- ja keskustelutilaisuuksia on viikoittain.

TIIMITYÖ JA SAMANAIKAISOPETUS

Opettajan työ on aiemmin perustunut melko yksinäiseen puurtamiseen, jossa opettajan pedagoginen itsenäisyys on ollut keskiössä. Tiimityö tai -opetus tuo uusia ulottuvuuksia opetustyöhön mahdollistamalla vertaisoppimisen ja vastuun jakamisen. Monet opettajat ovat kokeneet tiimityön tai samanaikaisopetuksen positiivisena kokemuksena ja lisänä omaan opettajuuteen. Tämän kaltainen toiminta lisää henkilöstön yhteenkuuluvuuden tunnetta ja luottamusta toisiinsa sekä jakaa tehokkaasti osaamista.

JOHTAMINEN JA VAIKUTTAMISMAHDOLLISUUDET

Jyväskylän koulutuskuntayhtymän lukiokoulutuksessa toteutetaan jaettua johtajuutta, joka mahdollistaa henkilöstön mukaan ottamisen päätöksentekoon. Henkilöstölle tai opiskelijoille annetaan mahdollisuus osallistua ja tehdä päätöksiä asioissa, joissa heillä on kyseisen asian paras osaaminen. Lopullisen päätöksen tekee esimies, jonka vastuulla kyseinen asia tai tehtävä on, käyttäen apunaan henkilön osaamista. Esimiehen tehtävänä on luoda puitteita, jotka mahdollistavat henkilöstön kanssa käytävän keskustelun ja vaikuttamismahdollisuudet omiin työtehtäviin niissä rajoissa kuin se on suinkin mahdollista.

HENKILÖSTÖN TASA-ARVOISUUS JA YHDENVERTAISUUS

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kokemus on suomalaisessa työelämässä merkittävä arvo. Kuntayhtymässä tasa-arvoa ja yhdenvertaisuuden kokemuksia selvitetään henkilöstökyselyn avulla, kysely on toteutettu samanlaisena vuodesta 2013 alkaen. Koulutuskuntayhtymällä on olemassa oma toimenpidesuunnitelma tasa-arvon toteuttamiseksi. Suunnitelman tavoitteena on taata kaikille tasa-arvoinen kohtelu sukupuolesta, iästä, kansallisuudesta tai muusta henkilöstä johtuvasta syystä riippumatta. Mikäli kokee tulleensa kohdelluksi epätasa-arvoisesti, tulee ottaa yhteyttä esimieheen tai työsuojeluasiamieheen.

KIUSAAMISEEN PUUTTUMINEN

Kuntayhtymän työpaikoilla ei hyväksytä minkäänlaista kiusaamista.  Esimiesten ja muiden työyhteisön jäsenten on toimittava siten, että henkilöstön kiusaamiseen puututaan välittömästi. Mikäli kiusaamista kuitenkin tapahtuu, sen hoitamiseksi on olemassa työsuojelutoimikunnan sovittelumenettelyohjeet.

Kiusaamistilanteissa tulee ensisijaisesti ottaa yhteyttä omaan esimieheen (tai esimiehen esimieheen) ja/tai henkilöstöpäällikköön. Myös työsuojeluvaltuutettu, luottamusmies sekä työterveyshuolto ovat tukena asian korjaamiseksi.

TAPAHTUMAT

Lukiokoulutuksen toivotaan järjestävän henkilöstölle yhteisöllisyyttä ja me-henkeä lisääviä vapaamuotoisia virkistäytymistilaisuuksia 1-2 tilaisuutta vuodessa. Tapahtumat voivat olla myös henkilöstön ja opiskelijoiden yhteisiä, esim. LukioRun on aidosti koko yhteisön tapahtuma.

Tämän lisäksi järjestetään kuntayhtymän henkilöstön yhteisiä tilaisuuksia, joiden järjestämisvastuu on kuntayhtymän johdolla tai heidän vastuuttamalla muulla taholla. Tilaisuudet ovat avoimia ja maksuttomia ja kohdennettu kaikkien tulosalueiden henkilöstölle. Tilaisuuksien järjestäjää, paikkaa ja teemaa vaihdetaan vuosittain.

Työyhteisön sisällä TYHY- eli työhyvinvointi-ryhmä voi järjestää lukion omaan henkilökuntaan kohdistuvaa toimintaa. Viime vuosina toimintamuotoina ovat olleet esimerkiksi lukupiiri, juoksulenkit ja viikonloppuretket kansallispuistoihin.

Hyvinvointi-viikolla (viikko 40), voidaan nostaa esiin jatkossa myös yhteisön ja sosiaalisen hyvinvoinnin näkökulmia. Mikäli hyvinvointiviikon suunnittelussa käytettäisiin jatkossa koko henkilökuntaa, toiminta olisi jo sinällään vuorovaikutusta ja yhteisöllisyyttä luovaa.

VERTAISMENTOROINTI

Vertaismentoroinnin tarkoituksena on tukea elämänmittaista oppimista ja hyvinvointia. Mentorointi perustuu ryhmään, joka jakaa keskenään tärkeiksi kokemiaan asioita työstä ja työhyvinvoinnista. Ryhmässä saman työyhteisön jäsenet keskustelevat luottamuksella työstä, arjesta ja siihen liittyvistä ongelmista.

Linkki:  Verme-toiminta

HENKILÖKUNTAYHDISTYS

Jyväskylän koulutuskuntayhtymän henkilökuntayhdistys järjestää toimintaa koko kuntayhtymän tasolla jäsenmaksua vastaan. Toimintamuotoina ovat olleet kulttuuritapahtumat (joihin voi yhdistyksen kautta ostaa lippuja), lukupiirit, ostos- tai harrastusmatkoja yms. Henkilökuntayhdistys yhdistää koko koulutuskuntayhtymän henkilöstöä.