Henkilöstön hyvinvointi

Terveyden edistäminen ja hyvinvointi työpaikoilla on kokonaisvaltaista ja laaja-alaista toimintaa, joka kohdistuu esim. henkilöstöön, työympäristöön, työyhteisöön, työprosesseihin tai johtamiseen työssäkäyvien terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Pysyvää ja pitkäkestoista hyvinvointia ei  saavuteta työstä irrallisilla terveystempauksilla, vaan toiminnan tulee tapahtua rakenteiden sisällä ja kaikilla tasoilla.

Jyväskylän koulutuskuntayhtymän henkilöstön hyvinvointia  tarkastellaan kokonaisvaltaisesti ja sitä tuetaan työn organisoinnin-, työyhteisön toimivuuden-, ammatillisen osaamisen-, työympäristön- sekä työntekijän fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin kehittämisen kautta.

Jyväskylän koulutuskuntayhtymän työhyvinvoinnin määritelmä:

”Ihmisen voimavarat työelämässä muodostuvat terveydestä, fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta työkyvystä, osaamisesta, motivaatiosta ja sitoutumisesta. Hyvinvointia edistetään kehittämällä sekä edellä mainittuja inhimillisiä voimavaroja että tukemalla työorganisaatioita toimintatapojen kehittämisessä ja uudistamisessa.

Työhyvinvointi on osa kuntayhtymän työyhteisön arkea sekä työn ja työelämän laadun kehittämistä. Hyvinvoinnin ylläpitäminen ja kehittäminen kuuluu siten jokaisen perustehtävään.”  Lähde: Jyväskylän koulutuskuntayhtymän työhyvinvointisuunnitelma (2008)

Työhyvinvoinnin edistäminen on olennainen osa henkilöstöjohtamista Jyväskylän koulutuskuntayhtymässä. Hyvinvointitoiminnalla pyritään turvaamaan pysyvä, toimintakykyinen sekä työstään innostunut henkilöstö. Työhyvinvoinnin tilaa seurataan kyselyillä ja työterveyshuollon sekä työsuojeluorganisaation selvityksillä. Selvitysten pohjalta voidaan laatia tarkempia ja konkreettisia toimia.

kuvio

Koulutuskuntayhtymä tukee työntekijän terveyttä, kuntoa ja voimavaroja terveyteen ja hyvinvointiin liittyvällä neuvonnalla ja ohjauksella yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Lähtökohta kuitenkin on, että jokaisella työntekijällä on vastuu huolehtia omasta fyysisestä terveydestään ja työkyvystään.  Se perustuu moniammatilliseen yhteistyöhön ja on menestyksellistä vain, jos kaikki keskeiset tahot ovat motivoituneita ja osallistuvat toimintaan. On myös hyvä huomata, että pysyvää ja pitkäkestoista hyvinvointia ei saavuteta työstä irrallaan olevilla tempauksilla vaan arjen toimintojen kautta.

Työpaikat, joissa on hyvä ilmapiiri ja joka edistää hyvinvointia, johtaminen  on usein osallistavaa. Lukiokoulutuksessa johtajuutta on pyritty jakamaan työryhmille, jotka vastaavat omasta määritellystä toiminnastaan.  Kannustava, rohkaiseva ja alaisiinsa luottava johto luo hyvinvointia ja jaksamista kuormittavina hetkinä.

TYÖTERVEYSHUOLTO

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä tarjoaa laajennetut työterveyspalvelut henkilöstölleen. Työterveyshuolto on järjestetty työterveys Aallon -kautta, joka on Jyväskylän kaupungin liikelaitos. Saatavilla on sairaanhoitajan ja lääkärin maksuttomat palvelut.

Linkki: Työterveys Aalto