Opiskelijahyvinvointi

Oppimisen ja opettamisen lisäksi lukion tehtäviin kuuluu nuorten hyvinvoinnista huolehtiminen. Kaiken kaikkiaan voidaan sanoa, että yleisesti nuorten hyvinvointi on lisääntynyt 2000-luvulla, mutta erot lukion ja ammatillisen koulutuksen, alueiden kesken ja yksilöidenkin välillä ovat suuria. Kouluyhteisöllä on merkitystä myöhemmän kehityksen ja elämän kannalta, sillä jo koulussa viihtyminen lisää muutakin hyvinvointia. Tasapainoinen opiskelija kykenee vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin ja tähän tasapainoon kouluyhteisöllä on suuri merkitys. Koulu voi tukea nuorta hänen muutoinkin herkässä ja riskialttiissa itsenäistymisen vaiheessaan 15-19 -vuotiaana, jonka ikäisiä lukiolaiset ovat, tai haavoittaa häntä jopa pysyvästi. Näiden haavoittavien kohteiden tunnistaminen, oikea-aikainen tukeminen ja positiivisten kokemuksien sekä kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin lisääminen on jopa kansantaloudellisesti tärkeää.

LUKIO-OPINTOJEN ARVOMAAILMA

Jyväskylän koulutuskuntayhtymän  lukiokoulutuksen tehtävä on tarjota opiskelijalle mahdollisuudet kasvaa ihmisenä ja rakentaa identiteettiään, ihmiskäsitystään, maailmankuvaansa ja -katsomustaan sekä paikkaansa maailmassa.  Nämä tavoitteet onnistuvat vain, jos opiskelijoille tarjotaan laadukas, monipuolinen, turvallinen ja moderni oppimisympäristö – tavoite, johon Jyväskylän koulutuskuntayhtymän lukiokoulutus on myös opetussuunnitelmassaan sitoutunut. Lukio-opintoja ohjaa valtakunnallisesti opetussuunnitelma ja sen arvoperusta. Jyväskylän lukiokoulutuksen paikallisen opetussuunnitelman arvoperustan tavoitteena on monikulttuurinen hyvinvoiva oppijoiden yhteisö. Arvoperusta korostaa koulun toimintaympäristön turvallisuutta. Turvallisen ja hyvinvoivan oppilaitoksen rakentaminen pohjaa avoimeen ja vuorovaikutukselliseen ilmapiiriin.

Linkki:  Jyväskylän koulutuskuntayhtymän lukioiden opetussuunnitelma

Linkki: Jyväskylän koulutuskuntayhtymän lukioiden arvoperusta

LUKIOLAISEN PROFIILI

Jyväskylän lukiokoulutuksen arvoperustan konkretisoimiseksi on luotu ns. lukiolaisen profiili. Profiili pohjaa opetussuunnitelmassa esitettyihin arvoihin. Se määrittää tavoitteet, joita kohti opiskelijoita ohjataan ja kasvatetaan. Profiili ei määritä  lukiolaista persoonana, vaan hänen suhdettaan oppimiseen, opiskeluun, ympäristöön ja muihin ihmisiin.

Profiili on opiskelun ohjaamisen, itsearvioinnin ja tavoitteiden asettamisen väline, johon opettaja voi työssään tukeutua.

Lukiolaisen profiilin mukaisesti lukio-opintojen tulisi tuottaa opiskelija, joka on:

 • kriittinen: kykenee itsenäiseen tietopohjaiseen ajatteluun
 • vastuullinen: ymmärtää olevansa vastuussa omasta oppimisestaan ja hyvinvoinnistaan
 • yhteisöllinen: osaa toimia rakentavasti ja joustavasti eri tilanteissa
 • myötätuntoinen: osaa asettua toisen ihmisen asemaan
 • tavoitteellinen: osaa asettaa niin lyhyen kuin pitkän tähtäimen tavoitteita
 • luova ja innovatiivinen: rakentaa uusia tietoja, tulkintoja ja sovelluksia
 • itseohjautuva: kykenee itseohjautuvaan toimintaa ja tunnistaa voimavarojensa rajat
 • rehellinen: on totuuteen pyrkivä
 • aktiivinen: on aloitteellinen
 • sisukas: pystyy työskentelemään pitkäjänteisesti tavoitteidensa eteen
 • kansainvälisesti suuntautunut: ymmärtää kulttuurit rikkauden ja luovuuden lähteenä

lukiolaisen-profiili

 

Linkki: Jyväskylän koulutuskuntayhtymän lukioiden arvoperusta

OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMAT

Jyväskylän lukiokoulutuksen opiskelijahuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia. Opiskeluhuolto huolehtii myös  oppilaitosyhteisön hyvinvoinnista sekä opiskeluympäristön terveellisyydestä ja turvallisuudesta. Opiskeluhuoltoa toteutetaan sekä yksilökohtaisesti että yhteisötasolla.

Opiskeluhuollon ohjausryhmä vastaa lukiokoulutuksen opiskeluhuoltotyön suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnoista. Lukioissa käytännön toiminnasta vastaa kunkin koulun hyvinvointityöryhmä, jonka tulee kokoontua vuoden aikana vähintään kahdesti. Lukion hyvinvointityöryhmän koostuu opinto-ohjaajista, psykologeista, kuraattoreista, opettajien edustajista, opiskelijajäsenistä sekä vanhempien edustajista. Opiskeluhuoltotyötä johtaa lukion rehtori.

Lukiokohtainen, vuosittainen hyvinvointisuunnitelma sisältää ne toimenpiteet ja teemat, jotka hyvinvointityöryhmä katsoo lukion toiminnan kannalta oleelliseksi. Suunnitelmassa kuvataan toimenpiteitä opiskelijoiden ja huoltajien osallisuuden vahvistamiseksi, yhteistyötoimenpiteitä eri tahojen kuten nuorisotoimen ja poliisin kanssa sekä suunnitelmat, kuinka hyvinvointia lukiossa seurataan. Seurannassa ja arvioinnissa voidaan käyttää apuna Terveyden- ja Hyvinvoinninlaitoksen kouluterveyskyselyiden tuloksia sekä lukioiden omia INKA-, ATTITUDE- ja hyvinvointikyselyitä. Toimipistekohtaiset suunnitelmat yhdenmukaistetaan viimeistään vuoteen 2019 mennessä.

Lukiokohtaisessa suunnitelmassa ajankohtaisia teemoja ovat olleet vanhempainiltojen teemat, terveydenhuoltohenkilökunnan resurssien jako (esim. terveystiedon tuntien vierailut), teemapäivien järjestäminen jne. Teemapäivien ohjelmaa on suunnattu sekä opiskelijoille (esim. päihdetietoiskut) sekä opettajille.

Opiskeluhuolto on kaikkien oppilaitoksessa työskentelevien tehtävä. Erityisesti yksilökohtaisessa opiskeluhuollossa korostuu henkilökunnan kyky huomata ja reagoida opiskelijan ongelmiin. Lukioissa on käytössä ns. varhaisen puuttumisen malli, jossa henkilökunnan on aktiivisesti otettava esiin asiat, jotka herättävät huolta. Opettajalla on tukenaan muut opiskeluhuollon työntekijät, joista hän voi saada tukea ja ohjata opiskelijaa ottamaan yhteyttä. On tärkeää, että jokainen työntekijä tietää vastuunsa ja osaa toimia sen mukaan.

Jos opiskelijan ongelmat pitkittyvät tai vaikeutuvat, voidaan opiskelijan luvalla kerätä koolle monialainen asiantuntijaryhmä (LUMO). Tähän ryhmään voidaan pyytää opiskelijan tarpeiden mukaan opettajia, huoltajat, psykologi, kuraattori tai muita tahoja. Ryhmän perustaminen vaatii opiskelijan luvan. Painavasta syystä opiskelija voi evätä huoltajiensa osallistumisen ryhmään.

Työnjako ja vastuut eri toimijoiden kesken, esimerkkinä Lyseon lukio (klikkaa kuvaa saadaksesi se suuremmaksi) :

opiskelijan palvelut

Linkki: Jyväskylän koulutuskuntayhtymän lukiokoulutuksen opiskelijahuoltosuunnitelma

OPISKELUTERVEYDENHUOLTO LUKIOISSA

Lukiokoulutuksen opiskelijoille kuuluu lukiolain mukaan pääasiassa maksuton terveydenhuolto, joka on järjestetty kampuksittain. Se koskee kaikkia opiskelijoita kotikunnasta riippumatta. Terveydenhuoltopalvelut ovat maksuttomia lukuun ottamatta  yli 18-vuotiaiden sairaanhoidollisia lääkärikäyntejä.

Terveydenhuoltoon sisältyvät terveydenhoito (terveystarkastukset, rokotukset, ehkäisy- ja sukupuolitautiasiat jne.), ensiapu ja sairaanhoito, mielenterveys- ja päihdetyö sekä opiskeluympäristön terveydellisten olojen valvonta. Työstä vastaavat terveydenhoitaja ja lääkäri.

Jyväskylän lukiokoulutuksessa opiskeluterveydenhuollon järjestämisestä vastaa Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskus (JYTE).

Linkki: JYTE:n opiskeluterveydenhuolto