Psyykkinen hyvinvointi

Mielenterveydenhäiriöt ovat koululaisten ja nuorten aikuisten tavallisimpia terveysongelmia, sillä eri tutkimusten mukaan nuorista jopa 20-25 % kärsii  mielenterveyshäiriöistä.  Yleisimpiä häiriöitä ovat muun muassa masennus, itsetuhoisuus, ahdistuneisuus- ja käytöshäiriöt. Monet mielenterveydenhäiriöt ilmaantuvat nuoruudessa ja niitä voi esiintyä samalla nuorella useampia yhtä aikaa. Psyykkiset ongelmat saattavat oireilla esimerkiksi koulusuoriutumisessa, terveyden ja turvallisuuden vaarantamisena tai ihmissuhdeongelmina. Oireiden ja häiriöiden tunnistaminen on tärkeää, koska pitkittyessään ongelmat usein kasvavat ja leviävät useille elämänalueille. On selvää, että mikäli tavoitellaan lukiolaisen profiiliin asetettuja päämääriä, osa opiskelijoista tarvitsee erilaisia psyykkisen hyvinvoinnin tukitoimia. Opetushenkilöstön kyky tunnistaa tilanne ja ohjata opiskelija saamaan apua, on tässä ratkaisevan tärkeässä roolissa.

Linkki: Kouluterveyskysely – mielenterveys

Mielenterveys muuttuu ihmisen kasvaessa ja kehittyessä, se ei ole staattinen, samankaltaisena oleva tila läpi elämän. Mielenterveys on voimavara, joka auttaa ihmisiä kokemaan elämän mielekkääksi, solmimaan ja ylläpitämään sosiallisia suhteita sekä toimimaan tuottavina ja luovina yhteisön jäseninä. Koulun tulee tukea toiminnoillaan nuoren psyykkisten voimavarojen kasvua ja kehitystä. Mielenterveyteen liittyviä tietoja ja taitoja voi oppia ja niitä voi myös opettaa.

Psyykkistä hyvinvointia lisääviä tai siihen vaikuttavia tekijöitä:

  • opiskeluhuolto: koko koulu pitää huolta
  • nivelvaiheet ja tiedotus
  • opiskelijaterveydenhuolto
  • opettajien koulutus
  • positiivinen pedagogiikka
  • HYVI-kurssi ja psykologien lyhytkurssit
  • opiskelijan jaksaminen
  • kiusaaminen, ryhmäyttäminen ja yksinäisyys
  • tutortoiminnan kehittäminen
OPISKELUHUOLTO – koko koulu pitää huolta

Kaikkien oppilaitoksessa työskentelevien aikuisten tulisi osallistua opiskeluhuoltoon ja tätä kautta tukea nuoren hyvinvointia. Käytössä on ns. varhaisen puuttumisen malli, jossa henkilökuntaan kuuluvien tulisi toimia aktiivisesti nuoren hyvinvoinnin takaamiseksi.


Opettaja on usein ensimmäinen, joka saattaa havaita opiskelijan ongelmat esimerkiksi poissaolojen, muuttuneen käytöksen tai laskeneiden suoritusten kautta. Wilma-sovellus antaa ryhmänohjaajille koosteita, josta opettaja voi huomata ne opiskelijat, joille poissaoloja, heikkoja suorituksia tms. huomautuksia kertyy. Tämän jälkeen ryhmänohjaaja voi keskustella joko opiskelijan tai huoltajan kanssa, ja mikäli huoli herää, ohjata saamaan apua opiskelijaterveydenhuollon henkilöstöltä.

Opettajien tulee omata riittävästi tietoa erilaisista nuorten ongelmista ja mielenterveydenpulmista, jotta hän kykenee tunnistamaan opiskelijan mahdollisia ongelmia.  Ryhmänohjaajan tehtävänä on kertoa ryhmänsä opiskelijoista ja heidän ongelmistaan niille opettajille, jotka opiskelijaa opettaa. Viestintä tulee hoitaa luottamuksellisesti ja opiskelijan oikeusturvaa kunnioittaen. Opiskelijaterveydenhuollon henkilöstöä lait ja salassapitovelvollisuudet rajoittavat enemmän, mutta opetuksen järjestämiseen liittyvät asiat voidaan sopia avoimemmin. On tärkeää, että opettajat saavat etukäteen tietoa opiskelijan mahdollisista erityistarpeista, jotta vältyttäisiin turhilta ristiriitatilanteilta.

Hyvinvointiryhmillä voi olla omia, hyvinvointia lisääviä tempauksia ja teemoja. Esimerkiksi Lyseon lukion hyvinvointiryhmä aikoo nostaa Koko koulu pitää huolta -teemalla joka vuosi esiin ajankohtaisia asioita, jotka liittyvät opiskelijoiden hyvinvointiin. Esiin nousseita seikkoja ovat mm. jaksaminen ja palautuminen sekä päihteet. Tarkoitus on, että teemat toistuisivat kolmen vuoden sykleissä ja tavoittaisivat näin kaikki lukion opiskelijat vähintään kerran.  Teemoja voidaan painottaa vuosittain esiin nousevien tarpeiden pohjalta.

OPISKELIJATERVEYDENHUOLTO

Opiskeluhuolto on nuoren hyvinvointia tukevaa työtä, johon kaikki oppilaitoksessa työskentelevät aikuiset osallistuvat. Opiskelijan kannalta oleellista on, että palvelut löytyvät läheltä, oman lukion tiloista tai sen välittömästä läheisyydestä. Psyykkisissä ongelmissa opiskelija voi ottaa yhteyttä ensiksi joko opettajaan tai terveydenhoitajaan, joka ohjaa opiskelijaa ottamaan yhteyttä esimerkiksi psykologiin tai kuraattoriin. Ensisijaisesti opiskelijan tukena koulussa ovat opettajat, jotka yhteistyössä opiskelijan ja huoltajien kanssa neuvottellen suunnittelevat ja toteuttavat tukitoimia.

Kuraattori tukee kaveri- tai perhesuhteiden ongelmissa, opiskelu ei sujumisen pulmissa, poissaoloja kertyessä tai elämässä muutoksissa. Kuraattori pyrkii purkamaan myös yksinäisyyden aiheuttamia pulmia.

Psykologi tukee opiskelijaa mielialaan, käyttäytymiseen tai kehitykseen liittyvissä asioissa. Psykologi arvioi oppimisvaikeuksia ja suunnittelee tukitoimia yhdessä yhteistyössä opiskelijan, huoltajien ja opettajien kanssa.

Oppilashuollon sairaanhoitaja tukee alla 18-vuotiasta ja hänen perhettään päihteisiin ja mielen hyvinvontiin liittyvissä huolissa.

Jyväskylän lukiokoulutuksella toimii Jyväskylän seurakunnan oppilaitosdiakoni, joka tarjoaa keskustelu- ja kuunteluapua elämän erilaisissa tilanteissa. Diakoni on tavattavissa Lyseon lukion tiloissa kahtena päivänä viikossa.  Lisäksi ammattiopistolla on oppilaitospappi, joka on myös lukiolaisten käytettävissä. 

Jos opiskelija tarvitsee opiskeluun liittyviä tukitoimia, hän voi ottaa yhteyttä erityisopettajaan, joka auttaa oppimiseen liittyvissä pulmissa, jotka voivat kasautuessaan lisätä psyykkistä oireilua.


 Opiskelijan saamat tukitoimet arjessa oppitunneilla voivat olla esimerkiksi istumajärjestykseen liittyviä (haluaa istua lähellä ovea, jotta pääsee ahdistuskohtauksen tullessa ulos; haluaa istua edessä/takana, jotta pystyy keskittymään), opetukseen liittyviä (tarvitsee tukimateriaalia, esim. muistiinpanot etukäteen) tai sosiaalisiin tilanteisiin liittyviä (ei kykene tekemään ryhmätöitä). Tällaisilla keinoilla voidaan parhaimmillaan estää opiskelijan syrjäytyminen ja tukea hänen psyykkistä hyvinvointiaan.

Opiskelijoiden psyykkiset ongelmat ovat lisääntymään päin, mutta opiskeluhuollon kyky vastata tähän tarpeeseen on rajallinen. Tätä kuormaa voivat helpottaa erilaiset sähköiset toiminnot, kuten Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksen kehittelemä Opiskelijan kompassi -sovellus. Vaikka psyykkisten ongelmien hoidossa avainasemassa on ihmisten välinen kohtaaminen, myös sähköisillä sovelluksilla ja niiden kautta tarjotulla avulla voisi joissain tapauksissa olla joko ennaltaehkäisevä tai hillitsevää vaikutusta. Opiskelijan kompassi -sovelluksen käyttö voisi helpottaa psykologien ja kuraattorien työtaakkaa, olla heidän käytössään ja päätäntävallassaan oleva psyykkisen hyvinvoinnin lisä.

OPETTAJIEN KOULUTUS

Opettajan tulee osata sekä tunnistaa ongelmat että pyrkiä omalla toimillaan tukemaan opiskelijan osallistumista opetukseen. Lisä- ja täydennyskoulutusta olisi syytä tarjota entistä enemmän. Lyseon lukion opiskelijahyvinvointiryhmä on tarjonnut tietoa mm.  lukion oman psykologin Asperger-tietoiskun opettajille. Opettajien keskenään jakama tieto ja kokemukset auttavat arjen sujuvuutta. Täydennyskoulutusta tarjoaa mm. Nyyti ry, Niilo Mäki -istituutti, Lions Club, Suomen mielenterveysseura.

Linkkejä koulutuksiin:

POSITIIVINEN PEDAGOGIIKKA
Positiivinen pedagogiikka on suuntaus, joka pohjautuu positiiviseen psykologiaan. Positiivinen pedagogiikka perustuu hyveisiin ja opiskelijan omien vahvuuksien tukemiseen – tällä suuntauksella on saatu hyviä kokemuksia opiskelijoiden itsetuntemuksen lisääntymisestä. Kun opiskelija saa positiivisia oppimisen kokemuksia, hän suhtautuu yhä myönteisemmin kouluun, mikä tukee oppimista. Toisaalta omien vahvuuksien tunteminen antaa voimavaroja silloin, kun kohtaamme vastoinkäymisiä. Suuntauksesta on saatu hyviä kokemuksia maailmalta ja mm. Espoon koulut ovat lähteneet toteuttamaan positiivista pedagogiikkaa arjessaan. Positiivinen pedagogiikka toisi lukioihin merkittävän lisän psyykkistä hyvinvointia tulevaan suuntaan.


HYVI-KURSSI JA PSYKOLOGIEN LYHYTKURSSIT

HYVI- eli hyvinvointikurssin tarkoituksena on antaa eväitä jaksamiseen sekä itsetuntemuksen ja omien voimavarojen lisäämiseen. HYVI-kurssista lisää sivulta HYVI-kurssi. HYVI-kurssi sisältää psykologin pitämät stressinhallinta-tunnit, joita on tämän kurssin lisäksi tarjottu erillisenä 3×2 oppitunnin kokonaisuutena erityisesti abiturienteille ennen ylioppilaskirjoituksia.

Lisätietoa HYVI-kurssista: HYVI -kurssi

hustle-and-bustle-1738072_960_720
OPISKELIJAN JAKSAMINEN

Kouluterveyskyselyn mukaan joka toinen lukiota käyvistä tytöistä ja joka kolmas pojista ovat kokeneet koulutyöhön/opiskeluun liittyvän työmäärän lukuvuoden aikana jatkuvasti tai melko usein liian suureksi. Kuormitusta voidaan vähentää pidentämällä opiskeluaikaa esimerkiksi 3,5 tai 4 vuoteen. Lukujärjestyksen laadinnassa tulisi huolehtia, että ns. lukuaineiden sekä taito- ja taideaineiden jakautuminen lukuvuodelle olisi tasaista, eikä jaksoja, joissa lukuaineiden määrä ylittää 5 olisi useita. Mikäli opiskelijalla on oppimisvaikeuksia, tulisi lukujärjestyksen laadintaan paneutua vielä tarkemmin. Opettajan tulisi seurata opiskelijoiden jaksamista kursseilla ja pohtia pedagogisia keinoja jaksamisen tukemiseen. Kurssin tehtävämäärien rajaaminen, opiskelijan vaikutusmahdollisuudet kurssin aikana esimerkiksi aikatauluihin ja opiskelumenetelmiin, opiskelumenetelmien monipuolisuus sekä kurssin selkeä, ennakoitava rakenne ja mahdollisuus tukiopetukseen voivat olla keinoja helpottaa opiskelijan jaksamista. Uuden lukion opetussuunnitelman (2015) arviointiperusteiden muutos antaa opettajille mahdollisuuksia yhä kannustavampaan arviointiin, jolla toivottavasti on merkitystä myös jaksamisen näkökulmasta.

Linkki: Kouluterveyskysely – kouluolot

Linkki: Jyväskylän lukioiden opetussuunnitelman arvioinnin tavoitteet


KIUSAAMINEN, RYHMÄYTTÄMINEN JA YKSINÄISYYS

Opiskelijahyvinvointisuunnitelma sisältää ohjeistuksen kiusaamisen estämiseksi ja toimenpiteet, jos kiusaamista havaitaan. Lukiossa kiusaaminen on harvoin avointa, joten opettajan on sitä vaikea havaita. Kiusaamiseen tulee aina suhtautua vakavasti. Opettajien avoimet ja luottamukselliset suhteet opiskelijoihin luovat ilmapiirin, jossa opiskelijan on helppo kertoa kohdanneensa kiusaamista. Ryhmänohjaaja tulisi varmistaa opiskelijoiden kanssa käytävän henkilökohtaisen keskustelun aikana, ettei kiusaamista esiinny. Aihetta olisi hyvä sivuta sekä yksilön- että ryhmän tasolla.


Monet, jopa sosiaalisesti aktiiviset, nuoret kokevat jäävänsä lukiossa helposti yksin. Kouluterveyskyselyn mukaan lukiolaistytöistä yksinäisyyttä kokee 5% ja pojista 10%. Kuraattorit ja psykologit näkevät työssään yllättävän paljon yksinäisyyttä, joten esimerkiksi Lyseon lukiossa aloitellaan opiskelijoista itsestään nousevaa kokeilua, toimintaa, joilla nämä yksinäiset saataisiin kohtaamaan luontevalla tavalla. Kuraattorit ja psykologit ideoivat opiskelijoiden kanssa toiminnan ja opiskeluhuoltohenkilöstö ohjaavat valitsemiaan opiskelijoita toiminnan piiriin. Toimintaa kehitellään vielä, mutta ajatuksena on, että se olisi helppoa, luontevaa yhdessäoloa keskellä päivää, ilman suuria ennakko-odotuksia ja paineita. Esitettyjä toimintamuotoja voisivat olla lautapelit, pienoismallien rakentaminen jne. Perusasteen puolella on kokeiltu mm. kaverikioskia tai -penkkiä, johon kaveria vailla olevat voivat mennä ja saada itselleen seuraa peleihin, ruokailuun tms. Kokeilut perusasteen puolella ovat olleet rohkaisevia.

Sekä yksinäisyyteen ja kiusaamiseen voidaan vaikuttaa ryhmäyttämällä opiskelijoita enemmän ja luomalla ryhmistä turvallisia. Ryhmäyttämistä on käsitelty enemmän Sosiaalinen hyvinvointi -osiossa. Opiskelijoiden tutortoiminnan kehittäminen ja kokeilut voisivat auttaa yksinäisyyden ehkäisyssä (tutortoiminnasta lisää Sosiaalinen hyvinvointi -osiossa).

one-against-all-1744086__340