Ammatillinen opettaja ammatillista koulutusta uudistamassa

Ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstö kokoontui ”parhaille pakkaspäiville” Jyväskylään 15.-16.1.2019.’ Ensimmäisen päivän yhtenä teemana oli ”Ammatillinen koulutus uudistuu tekemällä”. Tekemisen tueksi olemme tuottaneet hankkeessa muun muassa artikkelijulkaisun ”Innokkaasti edelläkävijänä! Kohti opetus- ja ohjaushenkilöstön uudistuvia identiteettipositioita”. Nyt kun olemme eläneet muutosta jonkin aikaa, on aika pureutua siihen, missä olemme nyt, mihin olemme menossa ja mitä tekemällä ammatillinen opettaja itse voi ja uudistaa ammatillista koulutusta. Tähän lähdettiin pakkaspäivillä työpajatyöskentelyssä liki 80 osallistujan voimin.

Seminaariväki pantiin töihin ja tekemisen meininkiä haettiin ”Innokkaasti edelläkävijänä” -julkaisun artikkeleista koottujen teemojen mukaisesti tulevaisuussuuntautuneesti. Ammatillista opettajuutta tarkasteltiin uudistuvan opettajuuden, osaamisperusteisen ammatillisen koulutuksen ja työelämä oppimisympäristönä – teemojen sekä ammatillisen opettajan erilaisiin identiteettipositioihin peilaten. Ryhmien työskentely oli intensiivistä ja ryhmätyöskentelyssä tuotettuja näkemyksiä syvensimme yhteisellä pohdinnalla.

Uudistuvassa opettajuudessa nähtiin vahvistuvan opettajan valmentajaidentiteetin sekä oppimisen mahdollistajan roolin. Mahdollistaminen liitettiin myös oppijan ja opettajan kohtaamiseen. Opettaja kannustaa, ymmärtää, rohkaisee ja vaatii monimuotoisissa oppimisympäristöissä ja valmentaa osaamisen hankkimisessa. Opettaja ohjaa myös oppijan ja työelämän kohtaamista.  Opettajan mahdollisuudet osallisuuden kokemuksen edistäjänä ovat muuttumassa yksilöohjaamisesta yhdessä ohjaamiseksi. Työyhteisön kehittymisen uudenlaista johtamista tarvitaan, jotta osallisuuden kokemus toteutuu. Tässä mainittiin erityisesti tiimeissä ja työpareina tehtävä työ ja opettajuudessa yhteistoiminnallisen ja jaetun asiantuntemuksen merkitys. Opettajan tehtävien ja roolien yhteydessä nostettiin esille mielenkiintoinen, yhteiskunnallisestikin tärkeä asia: kuka määrittää opetuksen (palvelun) sisällön; asiakas vai toimittaja ja miten tutkinnon perusteet ja työelämän tarpeet kohtaavat? Onko opettaja asiakaspalvelija? Osallisuuden teemassa esille nostettiin myös se, että asiakas eli opiskelija- ja yritys -asiakas määrittävät palvelun.

Osaamisperusteisessa ammatillisessa koulutuksessa opettajan roolia ohjaajana tarkasteltiin oppilaitoksen ja työelämän oppimisympäristöissä. Opettajan substanssiosaaminen korostuu nyt työelämässä ja pedagoginen osaaminen oppilaitoksessa. Opettajalta odotetaan osaamisen päivittämistä ja sen oivaltamista, että ”onko pakko jos ei halua”- ajattelusta irtautumista. Opettajan ohjaustyö on yksilöiden ja ryhmien ohjaamista ja työparityöskentelyä työelämän edustajan kanssa. Erityistä tukea tarvitsevien ohjauksessa ja opetuksessa nähtiin syrjäytymisen ehkäisyyn liittyvät toimenpiteet ensiarvoisen tärkeiksi. Opettajalla on oltava laajasti tietoa ja opiskelijatuntemusta, jotta hän voi ohjata ja tukea opiskelijaa. Tässä yhteydessä mainittiin tarve palvelumuotoilla erityisen tuen ohjaus- ja opetustoimet asiakaslähtöiseksi jatkumoksi. Opettajan työelämäosaamista tulee vahvistaa samoin kuin työelämän kanssa tehtävää yhteistyötä. Opettaja on työpaikkaohjaajien valmentaja ja ”siltaaja” opiskelijan ja työelämän välissä kytkiessään pedagogisesti työelämässä hankitun osaamisen opiskelijan muuhun osaamiseen.   Arvioinnin menetelmien tarkastelussa nostettiin esille osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen liittyvät haasteet. Opettajat tarvitsevat tähän lisää osaamista, jotta menetelmästä saadaan yhtenäinen ja tasapuolinen. Työskentelyssä tuli esiin myös ajatus siitä, onko jatkossa niin, että opettaja on pedagoginen ja ohjauksen osaaja ja substanssiosaaminen tulee työpaikoilta.

Työelämä oppimisympäristönä ja siihen liittyen opettaja yhteiskunnallisena vaikuttajana – teema keskustelutti kovasti ryhmää, joka työskenteli asian äärellä. Opettajat ovat merkittävä yhteiskunnallinen vaikuttajajoukko jo määrällisestikin ajatellen. Ryhmä nosti esille ajatuksen ”uudesta kansankynttilästä”, jonka työn sisältönä työelämässä toiminen lisääntyy ja rooli kehittyy koko ajan. Opettaja on työelämän oppimisympäristöissä toimivien ohjaajien yhteistyökumppani ja tulevaisuudessa työyhteisössä luonnollinen asiantuntijana toimiva yhteiskunnallinen vaikuttaja, joka edustaa opiskelijaa. Tulevaisuuden opettaja auttaa työyhteisöjä kohtaamaan erilaisia oppijoita ja osaamisen haasteita. Opettajalla on tarpeen kartoittajan ja palvelun tuottajan roolit yhteiskunnallisena vaikuttajana. Ryhmä nosti esille myös pedagogiikkaan liittyvät näkökulmat. Mitä on pedagogiikka työelämässä ja mitä se on oppilaitoksen oppimisympäristöissä? Miten pedagogiikka kehittyy yhteistyön kehittyessä ja syventyessä ja opettajan siirtyessä yhä tiiviimmin työelämän oppimisympäristöihin asiantuntijana? Haasteita esitettiin myös ammatillisen opettajakoulutuksen kehittämiseksi huomioiden em. kysymykset. Ryhmä räväytti mukaan myös ajatuksen AR- ja VR-kytkennöistä: opettajalla voisi jatkossa olla virtuaalilaseissa koko ajan mukana opiskelijan HOKS, oppilaitoksen tarjonta ja työpaikan mahdollisuudet vastata oppijan osaamisen kehittymisen tarpeisiin.

Seminaariväen työskentely nosti esille monia tekijöitä, jotka muuttavat ja tulevat muuttamaan ammatillisen opettajan identiteettiä. Muutoksia tapahtuu niin yksilöllisellä kuin yhteisölliselläkin tasolla ja yhteiskunnallisen tason muutoksia ohjaavat tekijät muuttunevat jo kevään 2019 aikana.  Olemmeko valmiita kohtaamaan muutokset ja vastaamaan niihin yhdessä, sillä yksintyöskentelyn aika lienee jo ohi. Ammatillinen opettaja on keskeinen muutosagentti, koulutuksen uudistaja ja osaamisen kehittäjä. Rohkeasti siis edelleen uudistamaan koulutusta ja sen rakenteita, mutta uudistutaan samalla myös itse.

Kirjoittaja ja kuvat:  Ritva Ylitervo, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu

 

 

You may also like...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *