Niin viimeisin lukiolaki kuin lukion opetussuunnitelmakin on tuonut uudenlaisia velvoitteita koulutuksenjärjestäjille. Niin lukion aikaista jatko-ohjausta kuin lukiosta valmistumisen jälkeistä ns. jälkiohjausta on pitänyt joltain osin miettiä uusiksi.

Lukiolaissa määritellään oikeudesta jälkiohjaukseen seuraavasti:

“Lukiokoulutuksen oppimäärän suorittaneella opiskelijalla, joka ei ole saanut jatko-opiskelupaikkaa tutkintoon johtavassa koulutuksessa, on oikeus saada opintoihin hakeutumiseen ja urasuunnitelmiin ohjausta oppimäärän suorittamisvuotta seuraavan vuoden aikana.” (Lukiolaki 714/2018, 25 § 4 mom.)

Lukion opetussuunnitelmassa taas linjataan lukion aikaista jatko-opintoihin liittyvää ohjausta seuraavasti:

”Ohjaus on lukiokoulutuksen henkilöstön tavoitteellisesti johdettua yhteistä työtä, johon kuuluu yhteistyö korkeakoulujen ja työelämän kanssa.” (LOPS21 luku 4)

”Aineenopettaja ohjaa opiskelijaa opettamansa aineen opiskelutaidoissa ja auttaa häntä kehittämään oppimaan oppimisen taitojaan. Lisäksi aineenopettaja tukee opiskelijan jatko-opintovalmiuksia ja työelämätuntemusta oman oppiaineensa osalta korkeakoulujen ja työelämän kanssa tehtävässä yhteistyössä. Aineenopettaja sisällyttää opetukseensa kokonaisuuksia, jotka sitovat opiskeltavan aineen jatko-opintoihin ja työelämään.” (LOPS21 luku 4)

Hankkeessa kartoitettiin aineenopettajien ajatuksia siitä, millaisia mahdollisuuksia omassa oppiaineessa olisi vastata LOPS21 Luvun 4 (Opiskelijan ohjaus ja tukeminen) uudenlaisiin haasteisiin. Kuopiossa näistä vastauksista koostettiin yli lukio- ja aineryhmärajojen jaettu ideapaketti, josta jokainen opettaja voi ottaa itselle sopivia aineksia ensi lukuvuoden suunnitteluun. Huhtikuulla 2023 tähän pohdintaan ja ideointiin oli varattu aikaa aineryhmien kaupungintason tapaamisessa. Kuopiossa ryhmänohjaajille ja aineenopettajille järjestettiin myös koulutusta mielenterveystaitoihin liittyen. Koulutuksen toteutti Mieli ry ja siitä saatiin hyvää palautetta. Näillä em. toimilla pyritään antamaan aineenopettajille valmiuksia ohjaustyöhön.

Suuren lukion opinto-ohjauksen malli: koulutus- ja uraohjaus lukion kuluessa ja valmistumisen jälkeen

Lukioaikaisen jatko-opintoihin liittyvän koulutus- ja uraohjauksen malli sisältää yleisesti eri lukuvuosina painottuvia aiheita ja teemoja. Alla olevasta kaaviosta näkyy, kuinka nivelvaiheesta valmistumisen jälkeen ulottuvalla ajanjaksolla eri teemat painottuvat.

Jatko-opintoihin liittyvän koulutus- ja uraohjauksen malli

Koulutus- ja uraohjauksessa jokaisella toimijalla on roolinsa ja he tekevät tärkeää yhteistyötä. OPH on kuvannut lukion ohjauksen toimijat ja heistä koulutus- ja uraohjauksessa on oma roolinsa opinto-ohjaajan lisäksi erityisopettajalla, aineenopettajalla kuin ns. muilla toimijoilla, joita voivat olla vaikkapa AVO-psykologi, Ohjaamon työntekijät tms. Esimerkkikuva ohjauksen toimijoista löytyy OPH:n sivuilta: https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/ohjauksen-jarjestaminen-lukiokoulutuksessa

Jatko-ohjausta lukiosta valmistuneille (Kuopion lukioiden malli)

Kuopion lukioissa jaetaan lukiosta valmistuville opiskelijoille lakkiaisten yhteydessä opinto-ohjaajan kevätkirje, jossa mainitaan, että “Lukiokoulutuksen oppimäärän suorittaneella opiskelijalla, joka ei ole saanut jatko-opiskelupaikkaa tutkintoon johtavassa koulutuksessa, on oikeus saada opintoihin hakeutumiseen ja urasuunnitelmiin ohjausta oppimäärän suorittamisvuotta seuraavan vuoden aikana. (Lukiolaki 714/2018, 25 § 4 mom.) Tässä kirjeessä valmistuvia abiturientteja muistutetaan kevään ja kesän aikaisista hakuprosessiin liittyvistä tärkeistä aikatauluista sekä esitellään vaihtoehtoja välivuotta pitäville.

Valmistumisen jälkeen syksyllä syys-lokakuussa lähetetään kaikille keväällä ylioppilaaksi valmistuneille opiskelijoille sähköpostiviesti, jossa muistutetaan jälkiohjausmahdollisuudesta niille opiskelijoille, jotka ovat jääneet ilman opiskelupaikkaa. Kuopion lukioissa ohjauksesta vastaa ylioppilaan entisen lukion opinto-ohjaaja. Ylioppilaaksi valmistunut nuori ottaa yhteyttä opinto-ohjaajaan sähköpostitse tai soittamalla. Jälkiohjauksessa esiin tulevat kysymykset liittyvät yleensä mm. ylioppilaskirjoituksiin, jatko-opintoihin, muuttuneisiin jatko-opiskelusuunnitelmiin tai kansainvälisiin opintoihin.

Jotta jälkiohjaustapaaminen olisi mahdollisimman hyvin ohjattavan tarpeisiin vastaava ja tehokas, ohjaaja voi lähettää ohjattavalle etukäteen täytettäväksi taustatietolomakkeen.

Em. lomakkeet ovat ohessa. Muissa hankekaupungeissa luotiin lisäksi omanlaisia toimintamalleja. Niihin voi tutustua SISU-hankkeen käsikirjassa