Nelosvuoden opiskelija pyysi tukea filosofian ylioppilaskokeeseen valmistautumiseen. Hän tarvitsi lukusuunnitelmaa ja toivoi, että ro (siis allekirjoittanut) tekisi hänelle lukusuunnitelman tekoälyn avulla. Tässä prosessin kuvaus:

Ensimmäinen vaihe: 1. kehote. Laadi lukusuunnitelma ylioppilaskirjoituksiin osallistuvalle opiskelijalle. Oppiaineena on filosofia. Kesto 6 viikkoa. Opiskeluaika 1 tunti päivässä. 5 kertaa viikossa. Kertauksen aika pitää käydä keskeiset lukion oppimäärän filosofian asiat.  

Tämän kehotteen pohjalta CHATgpt4 tarjosi kronologisen jäsennyksen lukusuunnitelman pohjaksi. Filosofian opettaja puolestaan painotti teemallisen jäsennyksen merkitystä. Tarkentava kehote muodostui keskustelun pohjalta seuraavanlaiseksi: Jatketaan suunnitelman tarkentamista. Viikko 1 on hyvä. Rakenna muut viikot seuraavien teemojen pohjalle: metafysiikka, epistemologia, etiikka, tieteenfilosofia ja yhteiskuntafilosofia 

Lopputulos miellytti myös filosofian opettajaa. Kehote on sitä tarkempi mitä asiantuntevampi se on. Lukusuunnitelman teemallinen jäsennys:

Perustuen annettuun ohjeistukseen, tässä on tarkennettu lukusuunnitelma filosofian ylioppilaskirjoituksiin valmistautumiselle, keskittyen mainittuihin teemoihin: metafysiikka, epistemologia, etiikka, tieteenfilosofia ja yhteiskuntafilosofia. 

Viikko 1: Johdatus filosofiaan ja logiikka 

 • Päivä 1: Filosofian peruskäsitteet ja -alueet: metafysiikka, epistemologia, etiikka, estetiikka, ja politiikan filosofia. 
 • Päivä 2: Johdatus logiikkaan: peruslogiikan käsitteet, kuten argumentit, premissit, johtopäätökset. 
 • Päivä 3: Deduktiiviset ja induktiiviset argumentit. 
 • Päivä 4: Loogiset virheet ja harha-argumentit. 
 • Päivä 5: Harjoitustehtäviä ja esimerkkikysymyksiä logiikasta. 

Viikko 2: Metafysiikka 

 • Päivä 1: Metafysiikan peruskysymykset: olemassaolon, identiteetin, muutoksen, ajan ja tilan luonne. 
 • Päivä 2: Tärkeät metafyysiset teoriat: dualismi, materialismi, idealismi. 
 • Päivä 3: Metafyysiset ongelmat: vapaa tahto, mielen ja ruumiin ongelma, olemassaolon perusteet. 
 • Päivä 4: Metafysiikan merkitys muille filosofian aloille. 
 • Päivä 5: Harjoitustehtäviä ja kertaustehtäviä metafysiikasta. 
 •  

Viikko 3: Epistemologia 

 • Päivä 1: Tiedon määritelmä ja lähteet: aistit, järki, intuitio, muisti. 
 • Päivä 2: Skeptisismi ja tiedon rajat: voimmeko tietää mitään varmasti? 
 • Päivä 3: Tiedon teoriat: rationalismi, empirismi, konstruktivismi. 
 • Päivä 4: Tiedon oikeutus ja epäily: perustelut, todisteet, uskomukset. 
 • Päivä 5: Harjoitustehtäviä ja kertaustehtäviä epistemologiasta. 
 •  

Viikko 4: Etiikka 

 • Päivä 1: Etiikan perusteet: hyvä ja paha, oikea ja väärä, hyveet ja paheet. 
 • Päivä 2: Etiikan pääsuuntaukset: hyve-etiikka, velvollisuusetiikka (deontologia), seurausetiikka (utilitarismi). 
 • Päivä 3: Soveltava etiikka ja nykyajan eettiset kysymykset: bioetiikka, ympäristöetiikka, ammatti- ja yritysetiikka. 
 • Päivä 4: Moraalifilosofian haasteet: relativismi, nihilismi, moraalinen dilemmat. 
 • Päivä 5: Harjoitustehtäviä ja kertaustehtäviä etiikasta. 

Viikko 5: Tieteenfilosofia 

 • Päivä 1: Tieteenfilosofian keskeiset kysymykset: tieteen metodologia, tieteen ja arkiymmärryksen ero. 
 • Päivä 2: Tieteen historia ja paradigmat: Kuhn, Popper, Feyerabend. 
 • Päivä 3: Tieteellisen tiedon luonne ja rajat: empirismi, falsifiointi, tieteellinen realismi ja instrumentalismi. 
 • Päivä 4: Tieteellinen vallankumous ja tieteen edistyminen. 
 • Päivä 5: Harjoitustehtäviä ja kertaustehtäviä tieteenfilosofiasta. 

Viikko 6: Yhteiskuntafilosofia 

 • Päivä 1: Yhteiskuntafilosofian perusteet: yhteiskunnan olemus, oikeudenmukaisuus, valta. 
 • Päivä 2: Sopimusfilosofia ja oikeudenmukaisuusteorioiden vertailu: Hobbes, Locke, Rousseau, Rawls. 
 • Päivä 3: Vapauden filosofia: negatiivinen ja positiivinen vapaus, Berlin, Mill. 
 • Päivä 4: Nykyaikaiset yhteiskuntafilosofiset keskustelut: monikulttuurisuus, identiteettipolitiikka, globaali oikeudenmukaisuus. 
 • Päivä 5: Harjoitustehtäviä ja kertaustehtäviä yhteiskuntafilosofiasta. 

Tämä suunnitelma tarjoaa kattavan ja syvällisen lähestymistavan filosofian ylioppilaskirjoituksiin valmistautumiseen, keskittyen erityisesti niihin aihealueisiin, jotka ovat olennaisia filosofian ymmärtämiseksi. Opiskelijan on hyvä hyödyntää erilaisia opiskelumateriaaleja, kuten oppikirjoja, luentoja, artikkeleita ja online-resursseja, sekä osallistua aktiivisesti keskusteluihin ja ryhmäopiskeluun näiden teemojen ympärillä. 

Opiskelija sai tukea ja toivottavasti lukusuunnitelma auttaa filosofian kokeessa.