Noin 20 prosenttia (perusopetuksen) oppilaista tarvinnee tehostettua henkilökohtaista oppilaanohjausta (mm. Niemi 2016).

Toiselle asteelle siirryttäessä ei tehostetun ohjauksen tarve katoa, vaan se voi jopa lisääntyä. Toimivan nivelvaiheen tiedonsiirron myötä siirtyy tieto myös opiskelijan perusopetuksen aikana mahdollisesti saamasta tehostetusta oppilaanohjauksesta. Kuten muillekin aiemmille tukitoimille (mahdollisuuksien mukaan), myös tehostetulle oppilaanohjaukselle tulee lukio-opinnoissa luoda jatkumo. ¨

Tehostetun ohjauksen tarpeen taustalla voi olla hyvin monenlaisia syitä ja tehostetun opinto-ohjauksen tarve tulisikin lukiossa arvioida moniammatillisena yhteistyönä: mukaan voidaan kutsua opinto-ohjaajan, opiskelijan ja huoltajan lisäksi myös mm. ryhmänohjaaja ja opiskelijahuollon henkilöstöä. Lukion opinto-ohjaaja arvioi opinto-ohjauksen tehostamisen tarpeen.

Lukion tehostetun opinto-ohjauksen suunnitelma voidaan tehdä erilliselle lomakkeelle, johon kirjataan tarpeen aiheuttava syy/syyt, tehostetun opinto-ohjauksen suunniteltu toteutus ja vastuuhenkilöt. Tehostetun opinto-ohjauksen toimien riittävyys ja tarkoituksenmukaisuus tarkistetaan aina lukuvuoden alussa ja tarvittaessa useamminkin.

Ohessa lomake lukion tehostetun opinto-ohjauksen suunnitteluun. Lomakkeen tekemisessä on hyödynnetty Petri Niemen tekemää opasta Tehostettu ja henkilökohtainen oppilaanohjaus, linkki julkaisuun alla.

Opinto-ohjaaja Pauliina Pöntinen

Lähteitä:

Niemi, P. (2016). Ohjaus ja oppilaiden urapohdinta. Turkulaisten peruskoulun päättöluokkalaisten ohjauskokemukset urapohdinnan selittäjinä. Turun yliopisto. Kasvatustieteiden tiedekunta. Opettajankoulutuslaitos, Rauman yksikkö. Väitöskirja. Luettu osoitteessa: https://www.utupub.fi/bitstream/handle/10024/124526/AnnalesC423Niemi.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Niemi, P.(2022). Tehostettu ja henkilökohtainen oppilaanohjaus. Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2022:2. Luettu osoitteessa: https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/Tehostettu_ja_henkilokohtainen_oppilaanohjaus_0.pd