#amispedagogiikka – mitä se on?

Mikä tekee #amispedagogiikasta #amispedagogiikkaa, kysyttiin Parasta osaamista -verkostohankkeen Uudenlaiset oppimisen tavat ja mahdollisuudet -webinaarisarjan toisessa webinaarissa. TAMKin lehtori Nina Eskola-Salin haastatteli amispedagogiikan käytännön asiantuntijoita: ammatillisia opettajia etsiäkseen vastausta tähän kysymykseen. Haastatellut opettajat edustivat useita tutkintoaloja palvelualoista tekniikkaan. Amispedagogiikan erityispiirteinä nousivat haastatteluissa esiin mm. seuraavat tekijät: laaja-alaisuus, käytännönläheisyys, ”kolmikantaisuus”, nopea muutos, opettajan kaksoisidentiteetti, ammatti-identiteettiin kasvattaminen ja opiskelijoiden heterogeenisyys.

Amispedagogiikkaa leimaa laaja-alaisuus. Suunnittelun ja koulutuksen toteuttamisen lähtökohtana ovat laaja-alaiset työelämälähtöiset kokonaisuudet. Kuten opettajat totesivat:”Opettajan ei ole edes mahdollista tietää ja hallita kaikesta kaikkea vaan pitää olla hyvät kontaktit ja laaja työelämäverkosto”. Lähes kaikissa haastatteluissa esiin nousi käytännönläheisyys ja vahva tekemisen kulttuuri. Ammatillinen koulutus on kokeilemista ja tekemistä. Koulutuksessa teoriatieto tuodaan esiin käytännön esimerkkien kautta ja tekemisen lomassa. Tämä on myös pedagogisen suunnittelun lähtökohta.

Tekemisen kulttuuri korostuu myös kiinteässä työelämäyhteistyössä. jota opettajat kuvasivat ”kolmikantaisuuden” kautta. Opettaja toimii ikään kuin tulkkina opiskelijan, työelämän ja oppilaitoksen toimintaprosessien välimaastossa. Opettaja tulkkaa tutkinnonperusteita sekä opiskelijalle että työelämälle. Hän tulkkaa myös opiskelijan oppimisprosessin tukemiseen liittyviä tarpeita työelämälle ja vastaavasti työelämän pelisääntöjä opiskelijalle. Kiinteä yhteys työelämään ja työelämän osaamistarpeiden muutos edellyttää ammatilliselta koulutukselta ja amispedagogeilta lisäksi kykyä ja valmiuksia muuttua ja omaksua uuttaa nopeallakin aikajänteellä. ”Matematiikan lainalaisuudet ovat suht pysyviä, mutta työelämän osaamistarpeet muuttuvat jatkuvasti.”

Amispedagogiikalle leimaa-antavana nähtiin myös moninainen yhteys sekä opettajan omaan identiteettiin että opiskelijan ammatti-identiteetin kasvuun. Ammatillisilla opettajilla on ns. kaksoisidentiteetti. Heillä on sekä substanssiosaajan että pedagogisen osaajan identiteetti. Substanssiosaajana opettaja ohjaa ja valmentaa työn sisältöä, kun taas pedagoginen osaaja tuntee opsin, osaa suhteuttaa opiskelijan osaamisen tutkinnonperusteisiin, osaa valita vaihtoehtoisia opetus- ja ohjausmenetelmiä ja on arvioinnin asiantuntija. Haastattelujen perusteella näistä on hyvä puhua erikseen, koska haasteena voi olla se, että identiteetti rakentuu liiaksi vain substanssiosaamisen varaan. Näin voi käydä etenkin silloin, jos pedagogiset pelimerkit ovat puutteelliset. Tällöin opettaja saattaa entisestään pyrkiä vahvistamaan vain substanssiosaamistaan esim. täydennyskoulutuksella, kun itseasiassa pedagoginen osaaminen olisikin se,  mitä pitäisi vahvistaa. Amispedagogiikasta erityisen tekee myös se, että siinä keskeistä on opiskelijan ammatillisen identiteetin kasvun tukeminen. Opiskelijoita valmennetaan samaan työhön, josta opettaja itse on aikoinaan tullut. Haastateltavien mukaan tästä syystä opettajat usein suhtautuvat työhönsä varsin intohimoisesti. Opettajilla ja opiskelijoilla onkin näin ollen yhteinen identiteetti; tunnemme olevamme samaa heimoa.

Oppijoiden heterogeenisyys nähtiin tekijäksi, joka vaikuttaa amispedagogiikkaan vahvasti. Samoissa ryhmissä on aikuisia ja nuoria, jolloin opiskelijoiden aiempi osaaminen, oppimishistoria ja oppimisvalmiudet voivat vaihdella suurestikin. Usein opiskelijoilla on myös erilaisia oppimiseen tai elämän hallintaan liittyviä haasteita tai vaikeuksia.

Amispedagogiikka on siis erityistä ja amispedagogeilta edellytetään erityistä osaamista. Amispedagogi on kahden alan (substanssin ja pedagogiikan) erityisosaaja, joka sukkuloi ja tulkkaa opiskelijoiden, koulutusorganisaatioiden ja työelämän välimaastossa. Hän pitää osaamistaan ajan tasalla sekä substanssin että pedagogisen osaamisen osalta ja on avainasemassa tulevaisuuden työntekijöiden ammatillisen identiteetin kasvun käynnistäjinä ja ohjaajina. Hatunnosto heille kaikille!

#amispedagogiikka kaipaa lisää konkreettisia malleja ja ratkaisuja siihen, miten olemassa olevilla resursseilla tarjoillaan laadukasta ohjausta ja kasvatusta niin, että se vastaa oppijoiden ja työelämän vaihteleviin tarpeisiin. TAMKin lehtori Jiri Vilppolan ajatuksia tästä voit kuunnella Uudenlaiset oppimisen tavat ja mahdollisuudet -webinaarin tallenteesta.

Kuvituskuva: Tatu Hiltunen, Tredu/Skills Finland ry

You may also like...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *