Ryhmä toimii

Ryhmä koostuu aina yksilöistä, joista kukin tuo siihen oman panoksensa, puhutaan kokonaisenergiasta eli synergiasta. Ryhmässä kaikkien toiminta vaikuttaa kaikkiin.

Ryhmädynamiikka tarkoittaa sitä, ettei ryhmän toimintaa voi tarkoin ennustaa yksilöiden perustellaan, kokonaisuus on enemmän kuin osiensa summa.

Ryhmässä voi ajautua myös tekoihin, joita ei itse yksilönä tekisi. Oma minä ja itsehillintä unohtuu ja menee massa mukana. ”Joukossa tyhmyys tiivistyy” ei ole mikään turha sanonta!

Itsereflektio on oman toiminnan tietoista tarkastelua. Esim. Ryhmässä toimiessa on hyvä tilaisuus tarkkailla itseään. Voi miettiä, miksi toimii juuri tietyllä tavalla ja miksi eri ihmisten kanssa käyttäytyy eri lailla. Mistä muutos omassa käytöksessä johtuu?

Muista, että esim. kiusaaminen on ennen kaikkea ryhmän toimintaan. Kukaan ei kiusaa yksin, jos ei saa toiminnalleen jonkinlaista tukea. Miten kouluissa voisi toimia kiusaamista vastaan?

Aggressiivisuus 

Aggressiivisuus on tarkoituksellinen, tahallinen pyrkimys vahingoittaa toista ihmistä. Aggressiivisuus voi olla fyysistä tai verbaalista; suoraa tai epäsuoraa. Esim. juorujen levittely on epäsuoraa aggressiivisuutta.

Yhtä selkeää syytä aggressiiviselle käyttäytymiselle ei ole löydetty, selitysmalleja on useita:
* Etologinen malli: aggressio on ulkoisen tekijän aiheuttamaa energian purkautumista (höyrykattilamalli).
* Käyttäytymisgeneettinen malli: aggressiivisuus johtuu perimästä, myös hormonitoiminta vaikuttaa.
* Freud: Turhautuminen aiheuttaa aggressiota.
* Oppimisteoria: aggressio on mallista opittua toimintaa.
* Sosiokognitiivinen malli: jos ihminen tulkitsee tilanteen uhkaavaksi, hän käyttäytyy aggressiivisesti.
* Uudemmat selitystavat yhdistelevät edellä mainittuja.

Lucifer-vaikutuksella (Zimbardo ”The Lucifer Effect”) tarkoitetaan sitä, että pahuuden selitys löytyy usein tilanteesta, ei niinkään ihmisen persoonallisuudesta. Kaikissa ihmisissä on tietyissä tilanteissa ainekset aggressiivisuuteen ja pahuuteen, sanoi Zimbardo. Oletko samaa mieltä?

Deindividuaatio on nähty ainakin osaselityksenä joukkojen aggressiiviseen käyttäytymiseen. Termillä tarkoitetaan yksilöllisyyden tunteen menettämistä, jolloin epäsosiaalisen käyttäytymisen todennäköisyys kasvaa, esim. Ku Klux Klan.

Mediaväkivalta lisää aggressiivista käytöstä! Toisilla alttius siihen on suurempi kuin toisilla. Persoonallisuudeltaan aggressiiviset henkilöt myös kuluttavat enemmän väkivaltaviihdettä, jolloin kyseessä on itseään vahvistava kehä.

Erittäin aggressiivisilla ihmisillä on usein todettu ajatusvääristymä: He eivät ajattele, että joku tekee jotain vahingossa, he tulkitsevat, että heitä loukataan tai vahingoitetaan tahallisesti; toisen ihmisen käyttäytymistä tulkitaan negatiivisesti.