Keskeisiä käsitteitä

Keskeiset käsitteet on alleviivattu tekstiosassa.

 1. affekti
 2. attraktio
 3. coping
 4. defenssit
 5. ekstroversio
 6. elämänhallinta
 7. goodness of fit
 8. haloefekti
 9. herkkyyskausi
 10. identiteetti
 11. identiteettikriisi
 12. itseluottamus
 13. itsereflektio
 14. itsetuntemus
 15. itsetunto
 16. joukkoharha
 17. katsojavaikutus
 18. kehitystehtävä
 19. kirjoittamattomat säännöt
 20. kognitiiviset strategiat
 21. konformismi
 22. lauma- tai ryhmäajattelu
 23. Lucifer-efekti
 24. mielenterveysongelma
 25. minäkäsitys
 26. minäkuva
 27. motiivi
 28. motivaatio
 29. neuroottisuus
 30. normit
 31. opittu avuttomuus
 32. persoonallisuus
 33. pitkittäistutkimus
 34. poikittaistutkimus
 35. poorness of fit
 36. positiivinen psykologia
 37. projektio
 38. psyykkinen itsesäätely
 39. rooli
 40. rooliodotukset
 41. ryhmädynamiikka
 42. sensitiivisyys
 43. sosiokognitiiviset taidot
 44. stigma- eli polttomerkki
 45. sublimaatio
 46. synergia
 47. syntipukki-ilmiö
 48. temperamentti
 49. tunne
 50. vertaisryhmä

 

Tässä aineistossa käytettyä kirjallisuutta:

Ahokas, M., Ferchen, M., Hankonen, N., Lautso, A. & Pyysiäinen, J. 2015. Sosiaalipsykologia. Helsinki Sanoma Pro.

Laine, V. & Vilkko-Riihelä, A. 2014. Mielen maailma. 2. Kehityspsykologia. Helsinki. Sanoma Pro.

Laine, V. & Vilkko-Riihelä, A. 2014. Mielen maailma. 4 Tunteet, motiivit ja taitava ajattelu. Helsinki. Sanoma Pro.

Metsäpelto, R-L. & Feldt, T. (toim.) 2009. Meitä on moneksi. Persoonallisuuden psykologiset perusteet. Juva. PS-kustannus.

Vilkko-Riihelä, A. 2015. Psykologia. Lukion kertauskirja. Helsinki. Sanoma Pro.