Author Archives: Meri Nikkanen

GreenPopUp4All-hankkeessa opitaan työelämässä tarvittavia tulevaisuustaitoja

Ravintola- ja catering-alalla tulevaisuustaitoja opiskellaan ja opitaan mm.  hyödyntämällä GreenPopU4All – Erasmus Plus -hanketta vuosien 2022 ja 2023 aikana. EU:n rahoittamassa hankkeessa yhdistyvät seuraavat ydinteemat: kestävä kehitys, digitalisaatio, inkluusio ja yrittäjämäinen toiminta. Gradian koordinoimassa hankkeessa ovat mukana Zealand Business College (Tanska), Borås Adult Education (Ruotsi) ja Kuresaari Ametikool (Viro)

Tulevaisuustaidot ovat inhimillisiä vahvuuksia, joita tarvitaan tulevaisuuden työelämässä. Näiden taitojen kehittymistä tuetaan erilaisilla pedagogisilla ratkaisuilla sekä tekemällä oppien.

Gradian Pedagoginen kehittämisohjelma rakentuu kuudesta eri tulevaisuustaidosta:

  • Oppimiskyky
  • Tulevaisuusajattelu ja muutoskyky
  • Yhdessä tekeminen ja verkostoituminen
  • Innovatiivisuus
  • Globaaliosaaminen
  • Teknologian käyttötaito

Hankkeen tavoite on luoda kestävän kehityksen oppimismalli ravintola- ja cateringalalle tulevaisuustaitoja painottaen. Oppimismenetelmänä käytetään PopUp-ravintolakonseptia, joka mahdollistaa yrittäjämaisen asenteen oppimisen aidoissa tilanteissa. Monikulttuuriset opiskelijatiimit, joihin jokaiseen kuuluu suomalainen, ruotsalainen, virolainen ja tanskalainen opiskelija, suunnittelevat ja toteuttavat annetun toimeksiannon mukaisesti kestävän kehityksen periaatteita noudattavan PopUp-ravintolan.

Oppimismenetelmässä yhdistyy digitaalinen oppiminen sähköisellä oppimisalustalla ja opiskelijoiden toteuttamat PopUp-ravintolat hankkeen oppilaitoksissa.

Molempia oppimisympäristöjä, digitaalista ja työpajaa, luodaan, testataan ja hyödynnetään koko kaksivuotisen hankkeen ajan siten, että opiskelijatiimit opiskelevat aluksi sähköisen oppimisympäristön avulla kestävää kehitystä ja aloittavat tiimeissä verkostuen PopUp ravintolan liikeidean ideoinnin. Vuoroin eri oppilaitoksissa toteutettavissa työpajoissa opiskelijat viimeistelevät PopUp-ravintolan liikeidean ja toteuttavat sen valitsemilleen asiakasryhmille. Oppimismenetelmässä kohdataan reaalimaailman tavoin muutoksia ja haasteita sekä opitaan innovoimaan uusia tapoja toteuttaa kestävää liiketoimintaa.

Syksyllä toteutettavassa toisessa työpajassa Ruotsissa eri maiden opiskelijoista koostuva opiskelijaryhmä suunnitteli yhdessä menun nimeltä Sharing menu with Swedish taste. Kestävän kehityksen näkökulmat huomioitiin menun raaka-aineissa, valmistuksessa ja tarjoilussa. Menu koostui lähellä tuotetuista raaka-aineista, sähkön ja veden tarve pyrittiin minimoimaan ja osa ruuista suunniteltiin sormiruuiksi tiskimäärien vähentämiseksi. Työpajassa opiskelijoille konkretisoitui, millaisia valintoja kestävä kehitys ravintola-alalla edellyttää.

GreenPoup4All mahdollistaa eri ikäisisten, eri tutkinnon tasoja suorittavien opiskelijoiden ja opintojen eri vaiheissa olevien opiskelijoiden osallistumisen ja kohtaamisen. Näin opitaan tärkeitä työelämätaitoja kestävän kehityksen ajatus huomioiden, mutta myös yhdessä tekemistä, verkostoitumista ja monikulttuurisessa toimintaympäristössä tarvittavia viestintä- ja vuorovaikutustaitoja. Hankittu osaaminen ja kokemukset ovat arvokkaita taitoja, joita opiskelija voi hyödyntää tulevissa harjoittelu- ja työpaikoissaan. Samalla työnantajat voivat ammentaa uusien ammattilaistan tuoreinta osaamista.

Tämän tekstin kirjoitti ravintola- ja cateringalan opettaja Pia Särkkä, joka toimii GreenPpPUp4All-hankkeen projektikoordinaattorina. Haluatko tietää lisää tämän kirjoituksen aiheesta? Ota yhteyttä Piaan.

Kestävää kehitystä keksinnöillä

Uuden keksiminen alkaa ongelman tunnistamisesta, uuden mahdollisuuden oivaltamisesta tai vaikkapa vain halusta tehdä jotain uutta. Monelle keksiminen on elämäntapa, toisille ainutkertainen asia elämän varrella. Keksinnöt syntyvät usein työpaikoilla mutta liittyvät usein myös harrastuksiin tai opiskeluun.

Kuka tahansa voi keksiä uusia asioita. Omassa mielessä syntyvästä ideasta on kuitenkin pitkä matka ratkaisuksi, joka voi olla tuote, palvelu tai teknologia, jonka muut sitten tuotteistavat. Monelta into loppuu kesken. Jotkut ovat sinnikkäitä ja jaksavat viedä prosessin loppuun asti. Toisilla on paljonkin valmiuksia, joita keksintöprosessissa tarvitaan, toiset joutuvat etsimään ulkopuolista apua. Onnistuneita keksintöjä voi syntyä siis keneltä tahansa.

Innovaatiot syntyvät aina kuhunkin maailmantilanteeseen ja kulttuuriin, jossa keksijät elävät. Joskus ollaan aikaa edellä, joskus taas aika ajaa keksinnöstä ohi. Varsinkin Suomessa innovaattorit ovat hyvin valveutuneita ja osaavat ottaa huomioon myös idean ympäristövaikutukset. Kestävä kehitys onkin monelle juuri se sytyke, joka saa luovuuden liikkeelle. Halu parantaa maailmaa on keksijälle luontainen ominaisuus, harvoin pelkkä taloudellinen voitto riittää motivaatioksi.

Innovointiprosessissa on tärkeää saada uusinta tietoa maailman tilanteesta, materiaalien ja laitteiden ympäristövaikutuksista ja aiheeseen liittyvistä muista ratkaisuista. Sen vuoksi keksijän tulee osallistua seminaareihin, lukea tutkimuksia ja keskustella laajasti muiden kanssa. Uusi tieto rikastaa keksimisen mahdollisuuksia ja tulevan tuotteen käyttöönoton esteet katoavat hyvissä ajoin kehittämistyön kuluessa.

Askelmerkkejä kestävään yrittäjyyteen -hankkeen viimeisessä webinaarissa ja työpajassa keväällä 2022 tarkasteltiin innovaatioiden merkitystä vastuullisuudessa. Hankkeessa mukana olevissa yrityksissä on havaittavissa monenlaista innovaatiotoimintaa, joka on mahdollistanut tai kehittänyt liiketoimintaa. Monia hienoja innovaatioita on myös ”työpöydällä”, mutta pienemmissä yrityksissä pienemmät resurssit voivat hidastaa niiden etenemistä. Yrittäjällä itsellään aika voi mennä tuotteiden tai palveluiden tuottamiseen sekä liiketoiminnan pyörittämiseen, mistä syystä innovaatiot eivät välttämättä etene suunnitellulla tavalla. Askelmerkkejä-hankkeessa olemme apuna tälläkin saralla kestävämmän tulevaisuuden rakentamisessa. 

Luovuus herää usein rikastavassa vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Innostavat ihmiset antavat energiaa ja onnistuneet esimerkit uskoa omiin mahdollisuuksiin. Verkostoitumalla saa myös apua omaan kehitystyöhön ja uutta intoa, kun oma usko on hiipumassa. Kehittäminen nostaa esiin myös monia uusia mahdollisuuksia, joista voi kertoa toisille. Kaikkea tietoa ei kukaan yksin ehdi hyödyntää ja valmiin innovaation voi joku toinen tuotteistaa eri asiakkaille. Luovuutta voi siis käyttää monin eri tavoin.

Oppilaitoksissa myös opiskelijoilta tulee raikkaita ideoita, jotka tarvitsevat yrityksiä tai yrittäjyyden oppimisympäristöjä niiden testaamisen tueksi. Oivallisia mahdollisuuksia ovatkin toimiminen Ny-yrityksessä tai osuuskunnassa. Opiskelijoilla voi olla myös omia yrityksiä tai he voivat työskennellä toisen yrityksen palveluksessa. Vastuullisen osaamisen vieminen käytäntöön jo opintojen aikana mahdollistuu myös työpaikalla tapahtuvan oppimisen kautta. Valmistuttuaan opiskelijoilla on kertynyttä osaamista myös vastuullisuudesta, mitä voi hyödyntää innovaatioprosesseissa. Askelmerkkejä kestävään yrittäjyyteen -hankkeessa työstetään opiskelijoiden kanssa myös yrityksiltä tulleita tehtävänantoja, jotka voivat liittyä esimerkiksi innovaatioiden vastuullisuuteen.

Savesta tehty koti on mielenkiintoinen tuhansia vuosia vanha innovaatio. Ekologinen ja käyttäjäystävällinen rakentamisen tapa on noussut uudestaan muotiin, kun hiilijalanjälkeä yritetään pienentää. Olkien sijaan on opittu käyttämään hamppua ja muitakin materiaaleja. Vanhan menetelmän soveltaminen nykyaikaan vaatii monien haasteiden voittamista. Perinteisen menetelmän yhdistäminen uuden teknologian mahdollisuuksiin antaa tilaa luovuudelle, uusille keksinnöille ja innovaatioille. Kestävä elämäntapa on mahdollinen. Tarvitaan keksijöitä ja innovaattoreita tekemään kokeiluja ja näyttämään suuntaa meille kaikille.

Tämän tekstin ovat kirjoittaneet yhdessä luovuuden asiantuntija, valmentaja ja ELY-keskuksen asiantuntija Jouni Hynynen sekä Askelmerkkejä kestävään yrittäjyyteen -hankkeen projektipäällikkö Markus Vehniäinen Gradialta.

Yhteistyöllä syntyi uusi tutkinnon osa paikallisiin työelämän tarpeisiin

Meillä Gradian puhtauspalvelualalla on parhaillaan meneillään Konkretiaa kestävään matkailuun -hanke (KoKeMa), jonka tavoitteena on edistää kestävän kehityksen käytännön osaamista sekä opintojen työelämälähtöisyyttä palvelualoilla, erityisesti matkailijoille välittömästi näkyvissä ruoka-, puhtaus- ja kiinteistöpalveluissa. Hanke jatkuu ensi toukokuun loppuun.

KoKeMa-hankkeen yksi tavoitteista on ollut kehittää yhteistyössä Keski-Suomen matkailualan yritysten kanssa kaikille valinnainen paikallinen tutkinnon osa, jossa työelämän tarpeet on huomioitu ammattitaitovaatimuksissa. Ammattitaitovaatimukset vastaavat tasoltaan perustutkinnon muita osia ja ne ovat aina valinnaisia tutkinnon osia. Uudessa opintokokonaisuudessa kerrytetään osaamista, joka on hyödynnettävissä useammassa työpaikassa.

Lähdimme selvittämään osaamistarpeita työpajoissa yhdessä yritysten kanssa. Työpajoissa keskustelimme, millaisia näkemyksiä yrityksillä on henkilöstön nykyisistä ja tulevista osaamistarpeista. Kevään 2022 aikana tapasimme kerran kuukaudessa yhteensä neljä kertaa. Laadimme myös kyselyn Business Finlandin Sustainable Travel Finland (STF) -ohjelman itsearviointikysymysten pohjalta selvittääksemme mukana olevien yritysten nykytilaa. Vastauksista saimme hyvän pohjan ammattitaitovaatimuksien laatimiseen.

Loppukeväästä esittelimme yrityksille Ympäristövastuullinen toiminta matkailualan yrityksessä -tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset ja pyysimme työpajaan osallistuneilta yritykseltä puoltolausunnon paikallisen tutkinnon osan esitykseen. Paikallista tutkinnon osaa ovat olleet kehittämässä seuraavat yritykset:

  • Jyväskylästä Hotelli Alba​, Arts & Crafts Restaurants Oy, Ravintola Harmooni, Savutuvan Apaja sekä​ Naissaaren Koskenhenki​.
  • Keuruulta Hotelli Keurusselkä.
  • Laukaasta Varjolan tila sekä Kylpylähotelli Peurunka.
  • Petäjävedeltä Maatilamatkailu Kumpunen, Hakamaan Lammastila sekä Toppalan mökit.

Työelämän puoltolausunnon allekirjoitusten jälkeen aloitimme osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelman laatimisen. Esitys paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvan tutkinnon osan toteuttamissuunnitelmasta toimitettiin osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelmatyötä ohjaavalle asiantuntijaryhmälle. Hieno hetki koitti toukokuussa 2022, kun paikallinen tutkinnon osa Ympäristövastuullinen toiminta matkailualan yrityksessä vahvistettiin. Vahvistettujen ammattitaitovaatimuksen jälkeen pääsimme varsinaiseen suunnittelutyöhön tutkinnon osan teoriatiedon sisällön ja konkreettisten asioiden rajaamiseen. Moodle-kurssin lopullinen sisältö alkoi hahmottua elokuussa 2022.

Viimeksi kokoonnuimme KoKeMa-hankkeen yhteistyöyritysten kanssa syyskuun lopulla yhteen nauttimaan Gradian toisen vuoden opiskelijoiden luonnontuotteista suunnitteleman ja valmistaman lounaan äärelle.

Uudessa Ympäristövastuullinen toiminta matkailualan yrityksessä -opintokokonaisuudessa opiskelijat pääsevät erikoistumaan ja kehittämään omaa osaamistaan ympäristölähtöisten ratkaisujen ja toimintatapojen havaitsemisessa. Opiskelu on tehty helpoksi ja joustavaksi, sillä teoriaopinnot suoritetaan verkkokurssilla. Verkkokurssilla on paljon materiaalia, joista osa visualisoitiin tukemaan työelämän tarvitsemaa osaamista.

Teoriaopintojen jälkeen opiskelija tekee työelämässä oppimisen jakson aikana ohjatun työelämäprojektin, jossa ideoi ja toteuttaa yhdessä työpaikan kanssa käytännön ratkaisuja yrityksen vastuullisen toiminnan lisäämiseksi.

Uuden valinnaisen opintokokonaisuuden kohderyhmänä ovat erityisesti matkailualan, puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ja ravintola- ja cateringalan perustutkinto-opiskelijat sekä puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ja ruokapalvelujen ammattitutkinto-opiskelijat, mutta myös muut opiskelijat ovat toki tervetulleita mukaan!

Työelämässä oppimisen laadun parantamista lähdimme tavoittelemaan toteuttamalla pilotointikoulutuksen tutkinnon osan laatimiseen osallistuneissa yrityksissä. Nämä yritykset tuntevat uuden tutkinnon osan sisällön ja ammattitaitovaatimukset ja osaavat ohjata opiskelijaa oikeisiin työtehtäviin. Matkailualan toisen ja kolmannen vuoden opiskelijat aloittavat pilotoinnin lokakuussa 2022. Pian pääsemme siis kuulemaan ensimmäisiä kokemuksia uudesta paikallisesta tutkinnon osasta!

Julkaisemme hankkeen kuulumisia ja mukana olevien yritysten esittelyitä puhtauspalvelualan sekä matkailualan Intragram-tileillä. Käy kurkkaamassa @gradiapuhtauspalveluala sekä @gradiajyvaskylamatkailu.

Tämän tekstin kirjoitti Konkretiaa kestävään matkailuun -hankkeen projektipäällikkö Eija Kinnunen. Haluatko tietää lisää hankkeesta tai uudesta tutkinnon osasta? Kysy lisää Eijalta.