Konkretiaa kestävään kehitykseen – KoKeMa

Tavoitteet

KoKeMa – Konkretiaa kestävään matkailuun -hankkeen tarkoituksena on kehittää matkailualan koulutusta ja edistää kestävän kehityksen käytännön osaamista matkailijalle näkyvien ruoka-, puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen tuottamisessa. Palvelujen vastuullinen, kestävä ja terveysturvallinen tuottaminen vastaa asiakastarpeisiin ja edistää työllisyyttä, erityisesti COVID19-pandemian muuttamassa kysyntäympäristössä.

Hankkeen tavoitteena on mahdollistaa yksilölliset työelämässä oppimisen jaksot opiskelijoille huomioiden yritysten tarpeet ja matkailualan luonteen. Ohjattujen tarvelähtöisten työelämäprojektien ja joustavien työelämässä oppimisen jaksojen avulla kehitetään koulutuksen laatua ja kestävyysosaamista.

Konkreettisia toimia tavoitteiden saavuttamiseksi

Koulutusta kehitetään ja markkinoidaan neljän työpaketin avulla. Työpakettien konkreettisina tavoitteina on edistää hankkeessa tuotetun uuden koulutuskokonaisuuden tunnettavuutta ja vetovoimaa ja siten edistää osaavan työvoiman saatavuutta.

Työpaketti 1.

Kestävyysosaamista vahvistava paikallinen tutkinnon osa matkailutoimialalle
 • Selvitetään aiesopimuksilla mukana oleville matkailualan yritysten kestävän kehityksen osaamistarpeet
 • Osaamistarvekysymykset liittyvät erityisesti ruoka-, puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen konkreettisiin työtehtäviin ja hankintoihin
 • Yritysten osaamistarpeista johdetaan tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset
 • Mukana olevat yritykset antavat lausunnot ammattitaitovaatimusten työelämälähtöisyydestä

Työpaketti 2.

Oppilaitos-yritys-yhteistyömallin kehittäminen
 • Kehitetään, pilotoidaan ja arvioidaan joustava oppilaitos-yritys -yhteistyömalli, jonka yhtenä tavoitteena on valmentaa opiskelijoita työskentelemään toimialalle tyypilliseen sesonki- ja keikkaluonteisuuteen
 • Valitaan tekninen alusta työelämässä oppimisen jaksojen toteuttamisen tueksi
 • Kehitetään osaamistarpeiden pohjalta uusia oppimismenetelmiä

Työpaketti 3.

Uuden tutkinnon osan viestintä- ja markkinointisuunnitelma
 • Suunnitellaan ja tiedotetaan uuden tutkinnon osan ja sen eri teemojen tiedotus- ja viestintäkampanja kohderyhmille: opiskelijoille, yrityksille ja opetushenkilöstölle
 • Edistetään osaavan työvoiman saatavuutta vahvistamalla matkailualan ja siihen liittyvien koulutusten vetovoimaa ja imagoa

Työpaketti 4.

Projektin hallinnointi ja koordinointi
 • Tukee ja ohjaa muiden työpakettien sisäistä ja sidosryhmätyöskentelyä kohti hankeen tavoitteita ja tuloksia.
 • Vastaa hankkeen kokonaistalousseurannasta, toiminnan, tulosten ja vaikuttavuuden raportoinnista sekä tulosten ja hyvien käytänteiden levittämisestä.
 • Koordinaatio tukee uusien toiminta- ja yhteistyömallien käyttöönottoa sekä varmistaa niiden jatkuvuutta.

Toteuttaja: Gradia Jyväskylä

Rahoittaja: ESR / ELY-keskus

Hankkeen toteutusaika: 01.08.2021–31.05.2023

Yhteystiedot

Eija Kinnunen
projektipäällikkö
puh. 040 341 6478
eija.kinnunen (a) gradia.fi