Gradian vihreä siirtymä

Gradian vihreän siirtymän tavoitteena on kestävän Gradian toimintakulttuurin luominen. Gradian strategian mukaisesti Gradia on hyvinvoiva ja kestävästi toimiva yhteisö ja osana tätä tähdätään myös hiilineutraaliin toimintaan 2030-luvulla. Strategian mukaisesti Gradialla tuotetaan osuvaa osaamista työelämään nyt ja tulevaisuudessa. Tähän pyritään mm. varmistamalla tulevaisuuden työntekijöiden kestävän kädenjäljen osaaminen. Strategian toimeenpanoa ohjaa mm. Green book– Kestävän tulevaisuuden kehittämisohjelma. Kehittämisohjelmassa on kuvattu tavoitteet, joiden avulla Gradiaa lähdetään viemään askel askeleelta kohti strategian mukaista hyvinvoivaa ja kestävästi toimivaa yhteisöä. Lähitulevaisuudessa kaikessa Gradian toiminnassa huomioidaan ekologinen, taloudellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys osana yhteiskuntavastuuta. Gradian vihreä siirtymä -hanke on työkalu ja resurssi, jonka avulla vauhditetaan ja tuetaan strategian ja Green book:n mukaista kehittämistä.

Gradian vihreä siirtymä on Opetushallituksen rahoittama ja osa Opetushallituksen ammatillisen koulutuksen kestävän kehityksen ja vihreän siirtymän kehittämisohjelmaa. Hankkeen toiminta-aika on 16.12.2021 – 31.12.2023.


Tavoitteet

Tavoitteena on vahvistaa Gradian hiilijalanjäljen minimointiin tähtäävää toimintaa. Gradian eri toimintojen hiilijalanjälki lasketaan, minkä pohjalta laaditaan ja toteutetaan suunnitelma hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Lisäksi tavoitteena on osana luonnon monimuotoisuuden turvaamista pyrkiä myös minimoimaan Gradian toimintojen aiheuttamat luontohaitat. Aiheutetut luontohaitat laskentaan määritellyistä toimista, minkä pohjalta laaditaan ja toteutetaan toimenpiteitä haittojen vähentämiseksi. Luontohaittojen vähentämiseksi annetaan myös No Net Loss -yhteiskuntasitoumus luontokadon vähentämiseksi yhdessä muiden Jyväskylän toimijoiden kanssa.

Gradian kaikkien toimijoiden kestävyystietoja ja -asenteita sekä kestävän kädenjäljen osaamista vahvistetaan osaksi oman työnkuvan kehittämistä. Tässä työssä hyödynnetään mm Okka-kestävän tulevaisuuden kriteereitä sekä Agenda 2030 tavoitteita ja Sitran selvityksiä kiertotalousosaamisesta osana ammattitaitoa. Tavoitteet ja toimenpiteet päivitetään Green Book – kehittämisohjelmaan ja niistä laaditaan visuaalinen Gradian kestävän tulevaisuuden tiekartta ja sitä tukeva ilmastotiekartta. Tuloksena syntyy myös Kestävästi toimiva Gradia -perehdytysmateriaali sekä henkilöstölle että opiskelijoille ja Kestävän kädenjäljen perehdytysmateriaali työpaikkaohjaajille.

Gradian kestävyystyön kehittämistä tehdään yhteistyössä alueellisesti sekä toisen asteen että korkea-asteen koulutuksen järjestäjien kanssa, minkä lisäksi osallistutaan kansalliseen verkostoyhteistyöhön toimimalla aktiivisesti ammatillisen koulutuksen kestävyystiekartan laatimisessa. Tavoitteena on myös luoda malli Gradian vastuullisuusraportista sekä julkaisemme ensimmäisen vastuullisuusraportti.

Toimenpiteet

  • hiilijalanjäljen laskenta ja sen pienentämiseen tähtäävät toimenpiteet
  • luontohaittojen laskenta ja niiden pienentämiseen tähtäävät toimenpiteet sekä No Net Loss – yhteiskuntasitoumuksen antaminen luontokadon vähentämiseksi
  • henkilökunnan, opiskelijoiden ja työelämän kestävää kädenjälkeä vahvistaminen koulutuksien, viestinnän ja Okka-itsearvioinnin avulla
  • kestävän toiminnan perehdytysmateriaalin laadinta
  • toteuttavien kestävyystoimenpiteiden kokoaminen Gradian omaan kestävän tulevaisuuden tiekarttaan sekä sen yhdistäminen kansalliseen ammatillisen koulutuksen tiekarttaan
  • Malli Gradian ensimmäisestä vastuullisuusraportista
  • Osallistuminen ja yhteistyö paikallisten, alueellisten ja kansallisten kestävyys- ja vastuullisuustyön kanssa

Yhteystiedot

Jaana Tuppurainen, projektipäällikkö
puh. 040 341 4553, etunimi.sukunimi@gradia.fi

Gradialla on yhteinen kestävä katto, jonka alla eri kampukset ja yksiköt toteuttavat ja jakavat osaamistaan omien alojen lähtökohdista käsin, jatkuvana prosessina, osana jokapäiväistä toimintaa. Johdolla on selkeä tahtotila tukea, viestiä ja viedä kestävää toimintaa Gradian sisällä ja ulkopuolella sekä varmistaa, että toimitaan arvojen mukaisesti. Opettajilla ja henkilökunnalla on lähiesimiesten vahva tuki ja resurssi tunnistaa, käynnistää ja kehittää sekä edelleen välittää opiskelijoille ja työelämälle kestävyysosaamista omilla aloillaan. Koko Gradialla on OKKA-säätiön myöntämä Kestävän kehityksen sertifikaatti.