Monta opiskelutapaa

Ammatilliset opinnot muodostuvat opinnoista oppilaitoksessa ja työelämässä tapahtuvasta oppimisesta. Opinnot voidaan suorittaa työn ohessa. Työelämässä tapahtuva oppiminen voidaan suorittaa joko koulutussopimuksella tai oppisopimuksella tapahtuvalla toimintamallilla. 

Työn ohessa opiskelu on mahdollista erilaisin opetusmenetelmin: lähiopetuksen lisäksi on ohjattua etäopiskelua, ennakko- ja kehittämistehtäviä sekä työelämässä oppimista. Opintojen pituuteen vaikuttavat hakijan aikaisemmat opinnot, työkokemus ja esimerkiksi harrastusten kautta hankittu osaaminen sekä haluttu opintojen laajuus (tutkinnon osa/osat tai koko tutkinto).

Koulutussopimus

Koulutussopimus on opiskelijalle merkittävä osa osaamisen hankkimista ja kehittymistä ammattilaiseksi. Koulutussopimuksella hankitaan ja vahvistetaan osaamista työelämässä oppien. Työtehtävien tulee antaa valmiuksia ja osaamista suoritettavan tutkinnonosan tai -osien suorittamiseen.  

Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset kerrotaan suoritettavan tutkinnon perusteissa. Opiskelijalle nimetään työpaikkaohjaaja, joka tavoitteellisesti ohjaa opiskelijaa ja antaa palautetta osaamisen kehittymisestä.  

Koulutussopimuksen aikana opiskelija

 • ei ole työsuhteessa, eikä opiskelijalle makseta palkkaa tai muuta vastiketta
 • opiskelija voi hakea Kelan myöntämää opintotukea
 • opintotukeen kuuluvat opintoraha, opintolainan valtiontakaus ja asumistuki opiskelijalle
 • opiskelija voi hakea opintorahan huoltajakorostusta, mikäli hänellä on alle 18-vuotias lapsi

Koulutussopimus suunnitellaan yhdessä opiskelijan, työnantajan edustajan sekä alan opettajan kanssa, jotta työtehtävät ovat tutkinnon ammattitaitovaatimusten mukaisia. Perehdyttämiskäynnin yhteydessä sovitaan myös mm. työpaikkakäynneistä ja yhteydenpidosta. Opettaja toimii yhteyshenkilönä ja tukee työpaikkaohjaajaa opiskelijan ohjaamisessa. 

Työelämässä oppiminen suunnitellaan opiskelijan ja työnantajan kanssa ennen koulutussopimuksen solmimista ja päivitetään henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmaan (HOKS). 

Koulutussopimuksella tapahtuva oppiminen

 • Suoritetaan tutkinnon osa, pienempi osa tai useampi tutkinnonosa kerrallaan, 1-5 pv/vko, tuntimäärä sovitaan yksilöllisesti
 • Opiskelija voi saada opintososiaalisia etuuksia
 • Opiskelija ei ole työsuhteessa, ei saa palkkaa tai korvausta
 • Työnantajalle ei makseta koulutuskorvausta

Koulutussopimukselle ei ole määritelty minimiaikaa, se voidaan tehdä opiskelijanyksilöllisen tarpeen perusteella ja mittaisena. 

Koulutussopimukseen perustuvassa koulutuksessa opiskelija hankkii osaamista työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä, jota täydennetään tarvittaessa muissa oppimisympäristöissä tapahtuvalla osaamisen hankkimisella.  

Lue lisää työelämässä oppimisesta

Oppisopimuskoulutus

Oppisopimuskoulutus on pääosin työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävää koulutusta, jota täydennetään tarvittaessa oppilaitoksessa tapahtuvalla opiskelulla. 

Oppisopimuksesta sovitaan opiskelijan, työnantajan ja koulutuksen järjestäjän kesken ennen sopimuksen solmimista ja päivitetään henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmaan (HOKS). 

Oppisopimuksella tapahtuva oppiminen 

 • Oppisopimusopiskelijan tulee olla vähintään 15-vuotias 
 • Viikoittaisen työajan tulee olla keskimäärin vähintään 25 tuntia 
 • Työnantaja maksaa opiskelijalle palkkaa: palkkauksen perusteet määräytyvät alan työ- tai virkaehtosopimusten perusteella ja siitä sovitaan työnantajan ja opiskelijan kesken
 • Opiskelija voi saada opintososiaalisia etuuksia 
 • Työnantajalle maksetaan sovitusti koulutuskorvausta, jos oppisopimuskoulutuksen järjestämisestä katsotaan aiheutuvan työnantajalle kustannuksia
 • Suoritetaan tutkinnon osa tai useampi tutkinnonosa kerrallaan  

Oppisopimusta ja koulutussopimusta voidaan vuorotella opiskelijan tarpeiden mukaan laajemman osaamisen hankkimiseksi, joustavasti ja yksilöllisesti. 

Yrittäjän oppisopimuskoulutus

Yrittäjälle voidaan järjestää oppisopimuskoulutusta omassa yrityksessä, jolloin sopijaosapuolina ovat koulutuksen järjestäjä ja yrittäjä. Tällöin koulutuskorvaus voidaan maksaa toiselle yrittäjälle tai muulle henkilölle (yritysmentori), joka toimii opiskelevan yrittäjän ohjaajana neuvonnasta aiheutuviin kustannuksiin.  

Oppisopimuksen voi tehdä myös henkilöstöpalveluyrityksen kanssa.

Muu koulutuksen rahoitus

Aikuiskoulutustuki
Opiskelija voi hakea aikuiskoulutustukea. Aikuiskoulutustukea voi hakea henkilö, jolla on vähintään 8 vuotta työhistoriaa.  

Yrittäjän aikuiskoulutustuki
Jos olet päätoiminen yrittäjä ja koulutuksesi kestää vähintään kaksi kuukautta, tutustu yrittäjän aikuiskoulutustukeen.

Ammattitutkintostipendi
Valmistumisen jälkeen opiskelija voi hakea ammattitutkintostipendiä. Ammattitutkintostipendi myönnetään ammatillisen tutkinnon suorittaville, joilla on vähintään viisi vuotta työhistoriaa tutkinnon suorittamiseen mennessä. Aikuiskoulutustuen ja ammattitutkintostipendin myöntäminen perustuu lakiin aikuiskoulutusetuuksista

Työvoimakoulutus
Ammatillinen työvoimakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille tai työttömyysuhan alaisille aikuisille, jotka ovat suorittaneet oppivelvollisuutensa.

Kelan kuntoutusraha
Kelan myöntämän kuntoutusrahan avulla voi opiskella uuden ammatin tai jatkokouluttautua, mikäli entiset työtehtävät eivät sovi.