Opiskelun ohjaaminen verkkokurssilla. Työkaluina O365, Peda.net ja Skype for Business

Mitä tehtiin?

Luonnonvarapuolella järjestettiin 50 päivän pituinen työvoimapoliittinen koulutus verkko-opiskeluna. Tavoitteena kurssilla oli tutustua luonnonvara-alan mahdollisuuksiin.

Eri osioiden ohjaajat antoivat tehtävistä palautetta opiskelijoille ja myös vertaispalautetta annettiin . Palautteen tavoite oli rohkaista ja kannustaa. Oppimispäiväkirjoissa (blogit) tehtiin opiskelijan omaa itsearviointia. Sanallista palautetta annettiin opiskelijoille myös opintojen aikana   Lopuksi järjestettiin miniseminaari, jonka opiskelijat toteuttavat. Seminaarin tallenteet löytyvät Youtuben soittolistana: https://www.youtube.com/playlist?list=PLClnjm1cEc_qqcGu0q4R7rso2Y1XGuy-3

luva_seminaari
Youtube soittolista

Miten tehtiin?

Ohjausta annettiin päivittäin ja opettaja oli Skypen kautta yhteydessä ryhmään 2 h/päivä. Lisäksi hän oli saavutettavissa myös muun ajan päivästä esim. puhelimitse tai sähköpostilla.

Yhteisesti oli sovittu tavasta, jolla opiskelijoita informoitiin ennakkoon omasta tulevasta opetuksesta Peda.netissä. Edellisenä päivänä laitettiin Peda.net-sivuston ensimmäiselle sivulle ”Opiskelijan ilmoitustaululle” ohje päivän kulusta ja mikä on reitti kyseisen päivän materiaaleihin ja tehtäviin. Sama ohje meni myös sähköpostitse. Ohje poistettiin päivän päättyessä.

luva_peda_tehtävät
Peda.net tehtävä

Jokaiseen päivään sisältyi kontakti opiskelijaryhmään Skypen välityksellä. Tässä sessiossa käsitellään yhdessä edellisen päivän tehtävänantoa, mahdollisesti opiskelijat esittelevät omia tuotoksiaan ja niistä tehdään opettajan ohjeiden mukaan yhteenveto tai aiheesta keskustellaan. Lisäksi ohjeistettiin ko päivän tehtävää. Sisältö riippui myös siitä, onko ohjaussessio ajatettu aamuun vai iltapäivään.

Opettaja käyttivät lisäksi video-ohjeistusta, mutta sillä ei korvattu Skype –ohjausta.

Teknistä tukea annettiin normaalina virka-aikana.

ITK Skype testi: bit.ly/itkskype2016

Millä tausta-ajatuksella toteutettiin?

Tvp -koulutuksissa opiskelijaryhmät ovat yleensä hyvin heterogeenisia. Osalla ryhmän opiskelijoista on jo useammankin alan tutkintoja ja korkea-asteen koulutusta. Myös tvt -valmiudet vaihtelevat, koska joillakin on osaamista helpdesk -työskentelystä ja toisilla valmiudet ovat keskitasoa. Hakuvaiheessa asetettiin edellytykseksi tietotekniikan perusosaaminen. Tosin perusosaamista ei tarkemmin määritelty.

Koulutus toteutettiin pääosin verkossa, jolloin opiskelija voi osallistua koulutukseen omalta paikkakunnaltaan ja kotoaan käsin. Työvoimakoulutuksessa, joka ei ole tutkintotavoitteista, opetusta voidaan henkilökohtaistaa / yksilöllistää, mikäli koulutuksen sisältö ja tavoitteet ovat sellaiset, että ne edellyttävät opiskelun yksilöllistä etenemistä. Verkossa toteutettavissa opinnoissa tämä on jopa helpompaa kuin kontaktiopetuksen puitteissa.

Verkkokoulutus vastasi Luonnonvara-alan ja koko POKEn koulutusorganisaation tarpeisiin, koska verkko-opetusta tulee TVT-strategian mukaan lisätä ja kehittää. Erityisesti koulutuksessa toimivat opettajat saivat tämän kautta lisää koulutusta, osaamista, rohkeutta ja kokemusta tvt:n käytöstä ja verkkopedagogiikasta.

 

Tekninen kuvaus

Oppilaitos antoi opiskelijan käyttöön opintojen ajaksi Tablet -kannettavan, jossa on Office 365 ja perusohjelmat (+kamera ja mikrofoni) sekä 3G –mokkulan.

POKEn Peda.net toimi oppimisalustana ja julkaisualustana. Muina sovelluksina käytettiin Office 365:n sovelluksia. Perusideana kuitenkin helppokäyttöisyys ja selkeys. Ei käytetä  aluksi liikaa erilaisia työkaluja.

pedanet tvp
Pedanet opetusympäristö

Opiskelijan on osattava käyttää internet-selaimia, sähköpostia ja Skype for Business-sovellusta. Peda.net –oppimisympäristön työkalut opetetaan alussa olevien kontaktipäivien aikana.  Tähän järjestettiin kaksi erillistä koulutusta niin opiskelijoille kuin opettajillekkin.

luva_skype
Skype Business oli päivittäisenä ohjaustyökaluna

Kokemuksia

luva_kokemuksia
Peda.net kokemukset
luva kokemuksia 2
O365 ja Youtube kokemukset

Kehitysideoita

Järjestelmien toiminnasta pitää tehdä opettajille ja opiskelijoille periaatteellisia kaavioita. Mitä laitetaan minne ja millä mitäkin voi käyttää.

luva_periaatekuva

 

O365-työssäoppimisen sivusto osana sosiaali- ja terveysalan opintoja

Mitä tehtiin?

Luotiin sivusto työssäoppimisen kotipesäksi. Sivustolta löytyy kaikki työssäoppimisen asiakirjat. Ryhmillä on omat tehtävien ja näyttösuunnitelmien palautuskansiot. Ryhmän sisällä jokaisella opiskelijalla on oman palautuskansio. Sivustolla on keskustelualue, etusivu toimii myös tiedotuskanavana. Nyt luotu sivusto palvelee vain yhtä ryhmää, yhdessä tutkinnon osassa.

Miten tehtiin?

Tvt-opettaja yhdessä Jarno Haapaniemen kanssa rakensi sivuston, jonka jälkeen jaoin linkin opiskelijoille ja kahdelle opettajalle. Tieto jaetusta sivustosta ja linkki sivustolle tulee O365-sähköpostiin käyttäjille automaattisesti.

Tätä kirjoitettaessa ryhmä on vielä työssäoppimassa ja palautetta sivustosta ei ole vielä saatu. Tvt-opettaja koulutti kaksi opettajaa ja opiskelijat sivuston käyttöön samaan aikaan. Sivusto on toiminut moitteettomasti ja opettajilla on ollut mahdollisuus lisätä esim. etusivulle ajankohtaisia uutisia ja linkkejä

Millä tausta-ajatuksella toteutettiin?

Tavoitteena on, että oppilaitokselle luotaisiin sosiaali- ja terveysalan työssäoppimisen sivusto, josta löytyisi kaikkien tutkinnonosien työssäoppimisen materiaalit ja myös kaikki ryhmät. Joakinen ryhmä on opiskelujen aikana top-jaksolla n.37 viikkoa viidessä eri tutkinnon osassa. Jokaisella jaksolla on omat arvioinnin kriteerinsä ja tehtävänsä. Sivusto voisi esitellä erilaisia työssäoppimispaikkoja. Siellä voisi olla lomakkeita, joilla, haetaan työssäoppimispaikkaa ja ilmoittaudutaan tutkintotilaisuuteen. Työssäoppimisen palaute annettaisiin sivustolla.

Tekninen kuvaus

 • Sivusto luotiin alisivustona yksittäisen ryhmän työssäoppimisen sivustoksi
 • Sivustolle tehtiin Jaa-toiminolla omistajan oikeudet ohjaaville opettajille ja annettiin opiskelijaryhmälle Jäsenet-oikeudet

sote15D_tyo

 • Sivustolle lisättiin erilaisia sovelluksia ja upottamalla tuotuja videoita ja esityksiä
 • Tiedostot-kirjastoon lisättiin tutkintotilaisuuksiin ja näyttöihin kuuluvat tiedostot omiin kansioihinsa.
 • Opiskelijoiden palautuksille on tehty oma kirjasto, johon on tehty jokaiselle opiskelijalle jaettu kansio ja otettu käyttöön sisällön hyväksyntä. Tämä mahdollistaa sen, että kirjaston kansiot ja niihin palautetut  tiedostot eivät ole kirjastossa näkyvissä kuin sivuston omistajille (opettajat) ja kansion omistajalle (opiskelija). Hyväksynnän voi tehdä vain omistaja-oikeuksilla, jonka jälkeen kansio on näkyvissä muille sivun jäsenille. Hyväksyntää ei kannata siis tehdä näissä henkilökohtaisissa kansioissa. Valitse Kirjasto->Kirjaston asetukset -> Versiotietojen asetukset ja laita vaihtoehto Kyllä –valituksi.

versiotiedot

 • Keskustelualue – opettajien tiedotuksia

keskustelu

 • Sivuille luotiin linkkilistaus ulkopuolisista tietolähteistä. Sivuille voi lisätä linkkien avulla myös tietoa työssäoppimispaikoista (www-sivut, videot).

palautetta

 • Opiskelijoilla annettiin mahdollisuus antaa palautetta sivuston käytöstä top-jaksolla.
 • Sivuston muistikirjaa pilotoidaan jatkossa oppimispäiväkirjana
 • Sivustolle voi tehdä alisivustoja ”piilotetusti”. Alisivustot lisätään linkkivalikoihin vasta lähempänä opintojen alkua.
 • Sivustoa voi käyttää uudelleen samaan kurssiin tekemällä käyttäjäryhmiä uudelleen.

 

 

Ryhmät ja OneDrive kone-ja metallialan opetuksessa

Mitä tehtiin:

Opiskelijat palauttivat tehtäviään OneDriveen. Opettaja jakoi materiaalia ja antoi tehtäville palautetta jakamalla yhteiseen kansioon. Opettaja jakoi myös ohjeita esimerkiksi Autodesk Inventor- ohjelman lataamiseksi kotikoneelle.

Kurssin lopulla opettaja jakoi koemateriaalin OneDrivessa ja opiskelijat palauttivat valmiit vastaukset ennen ajan päättymistä opettajalle.

Katso video Mikon pilotista

Miten tehtiin?

Kone-ja metallialalle tehtiin OneDriveen kansio (kansion nimi Koneistus 3), mihin oli muokkausoikeudet kahdella alan opettajalla. Kansioon laitettiin näyttötehtäviä, kokeita ja konepiirustuksia ja kansio jaettiin alan opiskelijoille.

Pilotin alussa opettaja käski opiskelijoiden luoda oman kansion, jonka hänen pitää jakaa opettajalle. Tämä osoittautui suureksi virheeksi. Joku ei osannut, joku ei viitsinyt, joku teki mielenkiintoisen nimisiä kansioita ja muutama teki kuten pyydettiin. No, tämän virheen jälkeen opettaja loi jokaiselle opiskelijalle oman kansion (kansion nimi=opiskelijan nimi) Koneistus 3- kansion alakansioksi.

onedrive1

Tämäkin osoittautui myös työlääksi, sillä nyt jokainen opiskelija pääsi katsomaan oletusarvoisesti toistensa kansioon. Jouduin siis poistamaan 13 muokkausoikeutta jokaisesta kansiosta. Toinen vaihtoehto olisi ollut lisätä kansioon aina kyseinen opiskelija muokkaajaksi. Kantapään kautta opimme, että kansioiden rakenne kannattaa miettiä huolellisesti ennen toteutusta. Onneksi minulla on ollut tämä pilotti mahdollista kokeilla.

Opiskelija kopioi tehtävät tai kokeet itselle luotuun kansioon, joihin hän myös palautti ja teki tehtäviään. Opiskelijalle annettiin tehtävistä suoraan dokumentteihin palautetta.

koekuva

Excel-kyselyn avulla annettiin kurssista palautetta. Enemmän asiasta kiinnostuneille ja nopeammin eteneville jaettiin OneDriven avulla lisämateriaalia.

Myöhemmässä vaiheessa, kun varsinainen pilotointi oli ohi, opiskelijat palauttivat omaan kansioonsa näyttötöitään. Esimerkiksi CNC- sorvauksen näytön työsuunnitelma, nc- ohjelma, mittapöytäkirja sekä kappaleen työpiirustus ovat arvioinnin kohteita, jotka opiskelijat kansioon palautti.

Millä tausta-ajatuksella /pedagogiikalla toimittiin?

Tavoitteena oli saada opettajille kokemuksia O365:en käytöstä päivittäisessä opetuksessa. Käyttö oli opiskelijoille mielekästä. Tässä pyrittiin vastuuttamaan opiskelijaa omasta oppimisesta. Opiskelija sai palautteen, joka on aina tallessa ja tarkastettavissa pilvessä.

Suurimmat murheet koettiin Saskyn opiskelijaverkon toimivuudessa. Ensimmäisillä TVT- kurssin tunneilla, joilla opiskelijoita O365:een tutustutin, kului ensimmäinen oppitunti siihen, että kaikki opiskelijat pääsivät sisälle järjestelmään. Verkko tietokoneluokassa oli todella huono (ja tietokoneet 6v vanhat). Nettiselain kaatuili jatkuvasti. Ajan kuluessa tämä asia korjaantui ATK- tuen avulla.

Pilotin opettaja  oli tyytyväinen toteutukseen ja tulee käyttämään OneDrivea opetuksessaan. Suuri muutos tapahtuikin opettajien käyttäytymisessä, sillä alun vastustuksesta huolimatta opettajat rupesivat jakamaan toisilleen tiedostoja O365- ryhmässä. Sinne luotiin ryhmä nimeltä ”Iisakin metallin opettajat”. Tämä on todella hyödyllinen toiminto.

OneDriven käyttö sosiaali-ja terveysalan opintojen työssäoppimisjaksolla

Mitä tehtiin?

Sosiaali-ja terveysalan opiskelijaryhmän kanssa pilotoitiin OneDriven käyttöä kahdella tavalla. Ennen varsinaista työssäoppimisen jaksoa opiskelijat hankkivat itselleen lasten luovan toiminnan ohjaamiseen soveltuvan työpaikan. Ensimmäisellä kerralla opiskelijat käyvät tutustumassa paikkaan ja ohjattaviin lapsiin ja toisella kerralla ohjaavat suunnittelemaansa luovaa toimintaa. Kurssin aikana opiskelijat keräsivät materiaalia ja raportoivat oppimisestaan omaan oppimispäiväkirjaan OneDrivessä. Oppimispäiväkirja oli osa ”Kasvattajana sosiaali- ja terveysalalla”-kurssin suoritusta.

Miten tehtiin?

Opiskelijat loivat itselleen kurssikansion ”Kasvattajana sosiaali- ja terveysalalla”, johon lisäsivät Word -dokumentteja. Kurssin kaikki tehtävät palautuivat sähköisesti tähän kansioon. Oppimispäiväkirja oli yksi kurssin tehtävistä. Kansio oli jaettu opettajan kanssa. Tutustumiskerran jälkeen opiskelijat kirjoittivat ajatuksiaan oppimispäiväkirjaan. Opettajalla oli kommentointimahdollisuus ja oppimisen ohjaaminen ja suuntaaminen onnistuivat hyvin pieniä puhekuplia hyväksikäyttäen. Opiskelijat tekivät myös ohjatun toiminnan suunnitelmat päiväkirjaan. Lopuksi raportoitiin kuvin ja kertomuksin, miten oltiin onnistuttu.

Opiskelijat tutustutettiin ympäristöön tvt-tunneilla heti syksyllä. ”Kasvattajana sosiaali- ja terveysalalla”-kurssia opettaa sama henkilö, joka opettaa myös tvt-tunnit. OneDriven käyttöönotto sujui luontevasti ja ongelmitta. Miinuksena toteutuksessa oli se, että opiskelijoiden annettiin jakaa itse kansiot opettajalle. Niitä tuli liikaa ja niitä oli vaikea hallinnoida. Opiskelijalla pysyi kurssin kaikki tehtävät hyvin tallessa ja niihin oli aina helppo palata. Oppimispäiväkirja oli yksi oppimisen osoittamisen asiakirja. Positiivista oli se, että kaikki tehtävät löytyvät sähköisenä samasta kansiosta. Palautuspäivät olivat yksilöllisiä, mutta takarajana oli työssäoppimisen alkaminen. Varsinaisella työssäoppimisen jaksolla opiskelija saattoi esitellä tekemiään tehtäviä OneDrivestä työpaikkaohjaajalle ja osoittaa näin asian hallintaa.

Tekninen toteutus

* Opiskelija luo itselleen kurssikansion OneDriveen ja jakaa sen opettajan kanssa muokkausoikeuksilla

* Opiskelija tuo kansioon kurssin aikana tehtävät kirjalliset tehtävät

* Osa tehtävistä jaettiin kansion sisällä myös luokkatovereille

OneDriven käyttö jatkui saman ryhmän kanssa ja toisessa pilotissa OneDriveä käytettiin työssäoppimisen asiakirjojen jakamisessa ja jaksoon liittyvien tehtävien ja näyttösuunnitelman palautuspaikkana.

Miten tehtiin?

Työssäoppimisen dokumenteille tehtiin OneDriveen kansio, joka jaettiin ohjaavien opettajien kanssa. Jokaisella opiskelijalla oli oma palautuskansionsa, johon kopioitiin kaikki työssäoppimisen dokumentit ja työstettiin osaamispäiväkirjaa. Opettaja pystyi reaaliaikaisesti seuraamaan dokumentin luontia ja ohjaamaan opiskelijan työskentelyä kommentoimalla dokumenttiin / dokumentteihin. Opiskelijat tekivät kansioihin myös omat näyttösuunnitelmansa. Arviointiin, ohjaukseen ja kurssin ylläpitoon osallistuivat tietotekniikan opettaja ja työssäoppimisen ohjaavat opettajat. Tvt-ope koulutti työssäoppimisen info-tilaisuudessa sekä opettajan että kertasi asiat opiskelijoiden kanssa.

Pilottiin osallistui sama ryhmä, jonka kanssa edellinenkin pilotti toteutettiin. Varsinaisesti uuttaa oli tässä vain kansioiden luonti- ja jakotapa. Opiskelija löytää nyt kansion jaettu minun kanssa kohdasta. Opettaja pystyy itse valitsemaan kansiolle paikan omassa Drivessä ja voi tehdä siitä myös alikansion. Tämä helpottaa huomattavasti tehtävien hallinnointia ja löytämistä. Näyttösuunnitelma prosessi on haastava ja silloin usein kaivataan apua. Kun suunnitelma tulee opettajalle kommentoitavaksi, opiskelija laittaa opettajalle tekstiviestin kts. 365, opettaja kuittaa ja ohjaaminen ja palautteen anto voivat alkaa. Suunnitelmia täydennetään useaan otteeseen. Opettaja näkee dokumentin perässä olevasta kellonajasta, koska suunnitelmaa on työstetty. Koska niillä on viimeiset palautuspäivät, tämä ominaisuus on tärkeä. Työssäoppimisen asiakirjat voitaisiin jakaa tarkastelulinkin kautta myös työpaikkaohjaajille. Sitä ei tässä pilotissa tehty.

Tekninen toteutus

* Opettaja luo omaan OneDriveen kansion työssäoppiminen

* Jakaa tämän kansion ohjaaville opettajille muokkausoikeuksilla

* Avaa kansion ja lisää kansiot jokaiselle opiskelijalle ja top-paperit kansion

* Jakaa opiskelijan kansion kyseisen opiskelijan kanssa

* Jakaa top- paperit kansion kaikkien opiskelijoiden kanssa

* Opiskelija kopio omaan kansioonsa top paperit

* Opiskelija lisää omaan kansioonsa osaamispäiväkirja-, näyttösuunnitelma-, havainnointi- ja tuokio-dokumentit-opettajat voivat seurata reaaliaikaisesti asiakirjojen työstämistä ja antaa niistä palautetta

* Opiskelija tekee näyttösuunnitelman drivessä – työssäoppimisen ohjaava opettaja kommentoi suoraan dokumenttiin

* Tehtyjen tehtävien seuranta voi olla Excel-taulukossa ja viesintään sekä kurssin tiedotukseen voi käyttää lisäksi ryhmiä.

Millä tausta-ajatuksella /pedagogiikalla toimittiin?

* Opettajat saavat uusia O365-palvelun avulla toteutettavia pedagogisen ohjauksen ja taitoja, jotka tukevat työprosessien ammattitaitovaatimuksien mukaista oppimista.

* Sote-alan opiskelijoille sähköisestä työssäoppimisen osaamispäiväkirjasta ja kurssien oppimispäiväkirjoista tulee luonteva osa oppimista.

* Työprosessien kuvaus osaamis/oppimispäiväkirjaan, sähköisen vertaisarvioinnin ja palautteen avulla opiskelija voi tehokkaasti reflektoida omaa oppimistaan. Ympäristö mahdollistaa dokumentin muokkauksen seurannan, jolloin palautetta voi antaa aina muokkauksien jälkeen.

* Yhteisöllisen oppimisen ajatusta toteutettiin vertaisarvioinnin keinoin ”kasvattajana sotella kurssilla”. Opiskelijat pääsivät lukemaan oman ryhmänsä (jaettu etukäteen) Perhe-esseet. Tehtävänä oli kommentoida suoraan jokaisen oman ryhmälaisen dokumenttiin. Jokainen sain 5 kommenttia vertaisilta ja sain mahdollisuuden vielä muokata esseetään sen jälkeen. Kommentoinnilla oli aikarajat.