3 PEDAGOGINEN JOHTAMINEN

Pedagogista johtajuutta tukevat yhteiset toimintatavat. Meillä pedagogisen johtamisen tehtävänä on varmistaa oppimissisältöjen ja -menetelmien sekä oppimisympäristöjen ajantasaisuus ja työelämävastaavuus sekä oppimista ohjaavan henkilöstön osaaminen ja toiminnan lainmukaisuus.

Pedagogisen johtajan roolissa ovat arjessa kaikki esimies- ja kehittämistyötä tekevät sekä opettajat suhteessa opiskelijoihin. Kaikki toimivat vaihtelevasti eri rooleissa osallistuessaan työryhmien ja tiimien toimintaan.

Toiminnan kehittämisen kannalta on olennaista johtamisresurssien keskittäminen pedagogiseen johtamiseen. Tärkeässä roolissa kaikkien toimintojen jalkauttamisessa ovat lähiesimiehet. Pedagoginen johtajuus edellyttää myös uudenlaista rohkeaa ajattelua yhteistoiminnallisesta tekemisestä, mikä on mahdollista aidossa vuorovaikutuksessa, riittävillä aikaresursseilla ja toiminnan arvioinnilla.

Pedagogisen toiminnan johtaminen on keskeinen osa laadunhallinnan kokonaisuutta. Lisätietoa pedagogisesta johtamisesta:

Pedagogisen johtamisen katselmus
Lisätietoa pedagogisesta johtamisesta.

Strategia ymmärrettäväksi

Jyväskylän koulutuskuntayhtymässä on luotu strategiset kehitystavoitteet toiminnalle. Näiden pohjalta muunnamme vuosittain strategiset suunnitelmat toimiviksi käytännöiksi.

Gradian strategia Uusi yhdessä 2020+

Pidämme strategiaa johtamisen oppaana. Ajattelemme, että johdon perustehtävänä on johtaa, selkeyttää ja fokusoida strategia meille kaikille ymmärrettäväksi sekä varmistaa toteutus käytännön tasolla. Tärkeässä roolissa tässä ovat muun muassa Veturitiimi, kehittämispäivät ja systemaattinen toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen arviointi.

Strategia käytännössä

Pedagoginen johtaminen koostuu monista osa-alueista ja ydinprosesseista. Sitä jaetaan useille eri tahoille. Meillä jokaisella on omat vastuumme ja roolimme ( taulukko alla).

Pedagogisen johtamisen ydinprosessit.

Organisaatiomalli pedagogisen johtamisen toteuttamiselle

Matriisiorganisaatio perustuu ristikkäisohjaukseen. Matriisissa on linjaesimies ja toiminnon esimies. Yhdistelmä tuottaa monijohtajuutta. Kyseessä on vaativa malli, joka edellyttää yhteisymmärrystä ja yhteistyötä kaikkien toimijoiden kesken.

Kehittäminen ja hankkeet ovat merkittävässä roolissa pedagogisessa johtamisessa. Niiden avulla johdetaan pedagogisia prosesseja ja vahvistetaan henkilöstön osaamista. Hankkeiden keskiössä ovat:

  • Pedagogiikka ja opintopolut
  • Työelämäyhteistyö ja yrittäjyys
  • Ohjaus ja osallisuus
  • Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus