4 HYVINVOIVAT OPPIMISYMPÄRISTÖT

Oppimisympäristöjen hyvinvointi on kokonaisuus, johon vaikuttavat ihmiset, asenteet, ajatukset, rajat ja rakkaus. Ajattelemme, että pienillä teoilla on suuret vaikutukset kaikkien hyvinvointiin. Hyvinvoinnin takana on suunnitelmallinen ja toimiva tiimimäinen yhteistyö ja toimintatapa. Voimme jokainen edistää ja vaikuttaa omalta osaltamme hyvinvoivien oppimisympäristöjen luomiseen ja säilyttämiseen.

Hyvinvoivan oppimisympäristön elementit.

Hyvinvoivan oppimisympäristön peruselementtejä (mukaillen Amis hyvin, kaikki hyvin 2015).

Gradia Jämsän oppimisympäristöt ja -menetelmät ovat monimuotoisia, ja ne mahdollistavat opiskelijan ja opettajan osaamisen kehittymisen. Opiskelija valitsee ne tukemaan henkilökohtaisia tavoitteitaan. Mahdollisuuksia tarjoavat useat erilaiset oppimisympäristöt: oppilaitos, yritykset, organisaatiot, osuuskunnat, NY-yritykset, pop-upit sekä verkkoympäristöt.

Ajattelemme, että opiskelijoiden hyvinvointia tukevat asianmukaiset tilat, hyvä ruoka ja saatavilla olevat opiskelija- ja ohjauspalvelut (esimerkiksi oppimisenohjaajat, erityisopettajat, kuraattori, psykologi, opinto-ohjaajat ja opintosihteerit). Huolehdimme oppimisympäristöjen siisteydestä ja työturvallisuudesta yhdessä. Tiimimäinen työskentely tukee opiskelijoiden yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja hyvinvointia. Vahvistamme hyvinvointia erilaisilla toimintafoorumeilla ja yhteisillä tapaamisilla sekä opiskelijoilta ja työelämältä kerätyn palautteen avulla.

Oppimisympäristöä voi arvioida esimerkiksi seuraavien materiaalien avulla:
Hyvinvoivan oppimisympäristön tarkistuslista
Hyvinvoiva oppilaitos -toimintamalli.

Työvaltaiset oppimisympäristöt

Kaikki, mikä voidaan oppia työelämässä, opitaan siellä. Loput opiskellaan työelämälähtöisesti oppilaitoksen oppimisympäristöissä opiskelijan osaamistarpeen mukaisesti. Tämä vaatii jatkuvaa kehitystyötä työelämän kanssa. Työelämäjaksojen pidentyessä opettajan rooli monipuolistuu. Keskeistä roolissa on opiskelijan osaamisesta huolehtiminen (osaamisen hankkiminen, osaamisen kehittymistä edistävät oppimisympäristöt ja osaamisen kehittymisen seuranta). Opettajasta kehittyy ohjaava valmentaja tiiviissä yhteistyössä työpaikkaohjaajien ja opiskelijoiden kanssa.  Tavoitteena taito, ylpeästi ammattilainen”

Yrittäjyyden opinnot toteutetaan monialaisella tiimioppimisen mallilla. Tällä mallilla varmistetaan vahva perusta yrittäjämäiselle otteelle ja yrittäjyydelle. Yrittäjyyden opinnot voivat olla ammatillisia tutkinnon osia tai yhteisten tutkinnon osien osa-alueita. Opiskelija voi hankkia yrittäjyysosaamista osuuskunta Pegosuksen jäsenenä (täysi-ikäiset) harjoittamalla omaa yritystoimintaansa asiakastöissä, osuuskunnan treeneissä ja monialaisissa tiimeissä. NY Vuosi Yrittäjänä -ohjelmassa opiskelijat (1725 vuotiaat) perustavat yrityksen lukuvuoden ajaksi ja harjoittavat yritystoimintaa oikeille asiakkaille tuotteita ja palveluita tarjoten.

Ohjaavan opettajan rooli yrittäjyyden oppimisympäristöissä on ohjata ja tukea opiskelijakeskeistä, käytännönläheistä tekemistä ja yrittäjämäistä otetta ammatillisessa kehittymisessä. Opiskelijoiden valmentaminen on tiimityöskentelyä yhdessä yrittäjyyden ohjaajien, opinto-ohjaajan ja opiskelijoiden kanssa. Opettaja kannustaa opiskelijoita ideointiin, oman osaamisensa tuotteistamiseen ja uusiin opiskelun tapoihin. Valmentajien välinen vertaisvalmennus on toisilta oppimista myös opettajien työssä.

LINKKI: Yrittäjyys

Kansainvälisyysasioita hoitavat kansainvälisten asioiden yhteysopettajat. Kansainvälisyys näkyy opiskelijoiden opinnoissa mahdollisuutena suorittaa työssäoppiminen kansainvälisissä oppimisympäristöissä. Tavallisimmin kyse on 68 viikon jaksosta, mutta se voi olla lyhyempikin. Ulkomailla toteutuvan työpaikalla tapahtuvan oppimisen yhteydessä on mahdollisuus tehdä näyttö joko oman alan tutkinnon osista tai alan työtehtävissä toimiminen ulkomailla -tutkinnon osasta. Kaikki kansainvälisyysjaksolle lähtevät käyvät kansainvälisyysvalmennuksen.

Kansainväliset työpaikalla tapahtuvan oppimisen paikat löytyvät joko Gradian kumppanuuskouluverkoston tai opiskelijan itsensä hankkimana. Uuden työpaikan soveltuvuus voidaan varmistaa ennakkokäynnillä tai ohjaajan ohjaus- ja arviointikäynnillä jakson aikana. Tällöin opettajalla on myös mahdollisuus tutustua paikalliseen koulu- ja työkulttuuriin.

LINKKI: Kansainvälisyys opintojen aikana

Jokaisella opiskelijalla on mahdollisuus kansainvälisyysopintoihin kolmiportaisen kansainvälisyyskoulu-mallin avulla, jonka perustana on kotikansainvälisyys.

Kansainvälisyyden rakentuminen.

Teknologia tukemassa erilaisia oppimisympäristöjä

Pedagogisesti hyvin toteutettuna teknologia mahdollistaa opiskelijalle yksilöllisen opintopolun. Oppimisympäristöt monipuolistuvat ja siksi kokeilemme ja arvioimme erilaisia välineitä ja menetelmiä jatkuvasti. Tällä hetkellä keskeistä on löytää sopivia välineitä osaamisen dokumentointiin ja yhteydenpitoon opiskelijoiden ja työelämän suuntaan.

Opiskelijat perehdytetään opiskelun alussa sähköisiin oppimisympäristöihin. Myös jatkuvan haun kautta tulevat opiskelijat saavat perehdytyksen. Opiskelijat harjaannuttavat taitojaan jatkuvasti arjessa osana opiskeluaan. Henkilöstölle on tarjolla räätälöityä koulutusta  teknologiaan ja sen käyttöön. Lisäksi e-tutorit auttavat henkilöstöä uusien välineiden ja ohjelmien käyttöönotossa.

Oppimisen mahdollisuuksia on tarjolla ympäri vuorokauden vuoden jokaisena päivänä. ”Tieto on kaikille avointa ja saatavilla”

 

Digitalisaatio opiskelijan näkökulmasta (mukaillen Olander. Sometek).

Lisäluettavaa aiheesta: Opas meille kaikille oppimisesta työelämässä 2015.