5 OPPIMISEN MAHDOLLISTAJAT

Sosiokonstruktivistisen oppimiskäsityksen mukaisesti oppiminen on yksilöllistä, ja se syntyy kokemuksen ja tekemisen kautta yhdessä muiden kanssa. Olemme valinneet tiimioppimisen menetelmäksi, koska sillä tuemme opiskelijoiden motivaatiota eli tunnetta itsenäisyydestä, pystyvyydestä, yhteenkuuluvuudesta ja merkityksellisyydestä.

Koska opiskelijat kulkevat henkilökohtaisia opintopolkujaan, heille on erittäin tärkeää osallistua myös erilaisiin tiimeihin, joissa opiskelijan henkilökohtainen kasvu ja kehitys ammattilaiseksi tapahtuu turvallisesti yhdessä muiden kanssa. Koulutuksen aikana opiskelijan on tärkeää löytää oma roolinsa ja oppia toimimaan tiimeissä, joiden koko ja osallistujat vaihtuvat. ”Ammatti-identiteetti on ihmisen käsitys itsestään työntekijänä”

Tiimioppimalla vahvistamme opiskelijoiden työelämätaitoja, elämäntaitoja ja tutkinnon osien elinikäisen oppimisen avaintaitoja. Tiimimäisessä oppimisessa opiskelijat ja opettajat nauttivat työstään, omasta ja toisten oppimisesta sekä osaamisen kehittymisestä. Tiimityö on suosittu ja tuloksellinen tekemisen tapa myös työelämässä. Näin siirtyminen työelämään ja erilaisiin tiimeihin on helpompaa.

Toteutamme arjessa tiimioppimista, joka on yhteistoiminnallinen, vuorovaikutuksellinen ja vastuullinen oppimismenetelmä. Sovellamme tiimioppimisessa Tiimiakatemian kehittämiä tiimioppimisen menetelmiä ja työkaluja. Arjessamme oppiminen perustuu neljään kulmakiveen:

1. Opimme oppimaan
Näemme oppimisen kokonaisvaltaisena prosessina, jonka suunnittelussa opiskelijat ovat mukana. Jokaisella on oikeus oppia ja kehittyä henkilökohtaiset lähtökohdat, elämäntilanne, persoonallisuus ja oppimistyylit huomioiden. Opiskelija on aktiivinen toimija, jolla on vastuu omasta oppimisestaan ja toimimisestaan tiimin jäsenenä.

2. Hankimme tietoa
Jokaisella meistä on kokemuksen kautta syntynyttä hiljaista tietoa, jota voimme hyödyntää ja jonka päälle rakentaa uutta. Opintojen aikana opiskelijat muokkaavat kaikkea oppimaansa tiedoiksi ja taidoiksi, joita voi soveltaa erilaisissa työ- ja toimintaympäristöissä.  ”Älä lue varastoon vaan tarpeeseen”

3. Opimme tekemällä
Yhdessä tekeminen ja oppiminen on meille tärkeää, ja se tapahtuu työelämälähtöisissä oppimisympäristöissä tekemisen kautta aitojen asiakkaiden parissa. Oppimistilanteissa on tärkeää ammatillisen kehittymisen ohella elämänhallintataitojen ja työelämävalmiuksien karttuminen.

4. Treenaamme
Opiskelijoiden oma tiimi on oppimisalusta. Säännölliset tapaamiset auttavat opiskelijoita kehittymään. Niissä jaetaan ja vastaanotetaan hiljaista tietoa itseltä ja muilta. Keskustellessa löydetään yhteinen ymmärrys, joka auttaa hahmottamaan opiskeltavan asian kokonaisuuden. Se motivoi oppimaan antamalla suunnan. Ohjaavalla ja valmentavalla otteella autamme opiskelijoita pitämään kiinni tavoitteista, jotka ovat yhdessä suunniteltuja, saavutettavia ja realistisia.

Tiimioppimisen elementtejä

Yhdessä tekeminen
Oppimisen tavoitteet saavutetaan tekemällä. Tiimioppimisen avulla opiskelija huomaa oppimisen tarpeensa, jolloin hän innostuu hankkimaan uutta osaamista. Kokemuksia jakamalla autamme toisiamme, siksi tiimioppiminen edistää ja nopeuttaa oppimista: yhdessä näkee selkeämmin kuin yksinään. Yhdessä tekeminen ruokkii itsetuntoa ja kasvattaa sosiaalista luottamusta. Asiakasprojektien kautta verkostoja ja kontakteja karttuu työelämään. Yhdessä tekeminen soveltuu kaikkiin oppimisympäristöihin. Linkki: Tiimiroolit

Oppimissopimus – Uuden tiedon synnytys tavoitteiden kautta
Opiskelijan omien tavoitteiden asettamisen lähtökohtana ovat hänen vahvuutensa ja tavoitteensa. Työkaluna näiden löytämiseen voidaan käyttää oppimissopimusta. Oppimissopimus ei ole pelkästään suunnitelma vaan lupaus itselle ja tiimiläisille sitoutumisesta oppimiseen ja vastuunottoon. Se auttaa tunnistamaan omat ja toisten vahvuudet ja tukemaan niitä ja pyytämään apua. Oppimissopimusten myötä tiimi voi luoda itselleen myös tiimisopimuksen. Oppimissopimuksesta nousseita tavoitteita voidaan hyödyntää opiskelijan henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa tai henkilökohtaistamissuunnitelmassa. Oppimissopimus laaditaan seuraavien kysymysten avulla:

 • Missä olen ollut? (Historia)
 • Missä olen nyt? (Nykyisyys)
 • Mihin olen menossa? (Tulevaisuus)
 • Miten pääsen sinne? (Keinot)
 • Mistä tiedän, että olen perillä? (Mittarit)
  Oppimissopimus

Avoimuus tiedon hankinnassa
Tiimityöskentely vaatii yhteisen sähköisen oppimisympäristön, jossa kaikki tarvittava tieto on saatavilla ja opiskelijat voivat työskennellä yhdessä luoden uutta. Näin jokaisen opiskelijan työ tulee näkyväksi ja uskallus tehdä asioita kasvaa.

Opiskelija voi hankkia osaamisensa tueksi tietoa monenlaisista lähteistä, jotka hän kokee merkitykselliseksi oman osaamisensa kehittämisessä (ammatilliset teokset sekä muut kirjat ja artikkelit).  Tiedon hankkiminen on tärkeää, jotta treeneissä syntyy keskustelua, kun jokaisella on jotain, mitä voi jakaa toisille.

Tiimitunnit eli treenit ovat opiskelijaryhmän yhteisiä tapaamisia, joissa hyödynnetään dialogia. Dialogissa istumme ringissä niin, että näemme toisemme ja pystymme noudattamaan hyvän dialogin elementtejä: suoraa puhetta, kunnioitusta, odotusta ja kuuntelua. Dialogissa kaikki tulevat kuulluksi, ja samalla työelämätaidot ja sosiaaliset taidot kehittyvät. Tapaamisissa keskustellaan meneillään olevista projekteista, ammatillisen osaamisen kehittymisestä ja muista ajankohtaisista asioista. Keskustelu muiden kanssa aidoista tilanteista ja ratkaisemalla niihin liittyviä ongelmia mahdollistaa opiskelijan oppimisen. ”Arki on osa oppimista”

Kaverijohtaminen ja vertaisoppiminen
Tiimityöskentelyssä opiskelijat pääsevät kokeilemaan erilaisia rooleja tiimissä ja löytämään erilaisuudesta vahvuutta tiimiin. Tiimityöskentelyn myötä tiimin me-henki kasvaa ja opiskelijat ja tiimi kehittyvät.

Motorolat eli tavoitteiden muotoilun työkalut valmentavat opiskelijoita arvioimaan ja saamaan kehittämisotetta omaan työskentelyynsä. Lisäksi niiden avulla saadaan kokemusta tavoitteellisesta projektityöskentelystä.

Projektin alussa voidaan tehdä esimotorola:

 • Mitkä ovat tämän asiakkuuden tavoitteet?
 • Mitkä ovat asiakkaan hyödyt?
 • Mitä teoriaa sovellan tai mitä opin?
 • Mitä osaamista tämä vaatii tiimiltäni ja minulta?
 • Miten tämä asiakkuus vie tiimiäni kohti tavoitteita?

Jokaisen projektin jälkeen voidaan tehdä motorola-palaute:

 • Mikä meni hyvin?
 • Mikä meni huonosti?
 • Mitä opimme?
 • Mitä teemme ensi kerralla paremmin?
 • Mitä veimme käytäntöön?

Oppimisen omistajuus luo positiivisuutta ja hauskuutta
Aidoissa asiakasprojekteissa tavoitteet ovat korkealla ja oppijat joutuvat laittamaan kaiken osaamisensa peliin ja hankkimaan uutta osaamista. Opiskelijat synnyttävät itselleen uutta, merkityksellistä tietoa ja osaamista, eli heillä on omistajuus omaan oppimiseensa. Ponnistelu ja onnistumiset vahvistavat uskoa omaan osaamiseen ja pärjäämiseen. Nämä elinikäisen oppimisen avaintaidot ovat tärkeässä roolissa työllistymisessä.

Opettajan roolin muutos valmentajaksi (mukaillen Taitoa työelämään tiimistä).

Valmentaja tiimin tukena

Valmentaja/opettaja on oppimisen mahdollistaja, joka ohjaa ja tukee opiskelijoiden ammatillista kasvua erilaisissa oppimisympäristöissä ja -tilanteissa.

Valmentaja

 • auttaa luomaan tavoitteita ja päämääriä
 • luo ymmärrystä siitä, että oppiminen perustuu oman osaamisen laajentamiseen tekemisen kautta
 • kannustaa kokeiluihin ja riskinottoon
 • kysyy kysymyksiä, ei anna valmiita vastauksia
 • rakentaa osaltaan oppimisyhteisöä
 • haastaa itsensä kehittymään jatkuvasti.

Valmentaja parhaimmillaan.