Kiltamallin pedagogiikka

Kiltamallin pedagogiikkaa, perustietoa opettajille

Kiltakoulut- malli (video: kiltamallin esittely Pintakäsittelyalan näkökulmasta/ Jari Välkkynen)

Kiltakoulut- sivusto http://kiltakoulut.fi/
JAO kilta-alat

Hiuskilta Original

Jyväskylän ammattiopiston hiusalan ensimmäisen vuoden opiskelijat liittyivät ensimmäisenä Suomessa 2014 Kiltakoulu- toimintaan ja saivat oman Hiuskilta Original logonsa.
Kiltakoulujen tavoitteena on luoda eri ammattialoille soveltuvia sosiaalisen median palveluja hyödyntävä pedagoginen malli, jossa yhdistyvät opiskelijakeskeisyys ja vertaisoppiminen.

Hiuskillan tavoitteena on taata opiskelijalle sellaiset tiedot ja taidot, joita yritykset työntekijöiltään odottavat nyt ja tulevaisuudessa. Tiimi- ja vertaisoppimista käytetään Kiltakouluissa, koska ne muistuttavat työelämän toimintatapoja ja ovat tehokkaampia kuin yksilöoppiminen. Elinikäisen oppimisen taidot karttuvat opiskelun lomassa. Tiimissä toimiminen, muiden opastaminen ja työyhteisön hiljaisen tiedon siirtäminen ovat tärkeitä työelämäntaitoja.
Vertaisoppimisella tarkoitetaan Kiltakouluissa ammattitutorin (pidemmällä opinnoissaan olevan opiskelija)avustamaa oppimista. Ammattitutorilla on opastettaviaan enemmän tietämystä ja osaamista, jota hän siirtää opastettaville vaiheittain työn edetessä. Toisen opettaminen syventää ammattitutorin omaakin ammattitaitoa, koska opastaessaan hän joutuu jäsentämään omaakin osaamistaan.
Kiltakouluissa käytetään paljon asiakas- ja projektitöitä, jotka ovat hyvä oppimistehtäviä. Asiakas- ja projektitöiden pitää olla opetussuunnitelman mukaisia, mutta antamalla vastuuta opiskelijalle saavutetaan syvempää oppimista ja motivaatiota.

 

vertais-ja-tiimioppiminen_kuva
Kuva: Keikkailijat, Salo

 

Ongelmaperusteinen oppiminen( Problem- Based Learning, PBL)

Kiltakouluissa oppiminen alkaa ammatilliseen käytäntöön liittyvän ongelman käsittelyllä pienryhmässä ja etenee itsenäisen ja yhteisen työskentelyn jatkumona. Opiskelussa korostuu itseohjautuvuus, yhteistyökyky sekä vuorovaikutustaidot. Lisäksi opiskelijoilta vaaditaan itsearviointia ja halua itsensä kehittämiseen. Oppimisen perustana on opiskelijoiden aktiivinen ja vastuullinen osallistuminen, vuorovaikutus sekä yhteistoiminnallinen oppiminen.
Nykyinen työelämä vaatii työntekijöiltä entistä enemmän kykyä toimia tuottavasti toistensa kanssa, sillä työtä tehdään paljon ryhmissä, tiimeissä ja laajemmissa verkoissa.
Projektioppiminen
Projektioppiminen on ongelmakeskeisen ja tutkivan oppimisen muoto, jossa ongelma tai tehtävä on niin laaja, että se vaatii suunnitelmallista yhteistoimintaa ja projektimaista organisointia. Menetelmässä pyritään ratkaisemaan mahdollisimman todellisia ongelmia, keräämällä tietoa, keskustelemalla ideoista, tekemällä johtopäätöksiä sekä jakamalla ja kommunikoimalla ideoitaan muille.
Projektioppimiseen kuuluu erilaisia työvaiheita, joita on esim.:
1. ongelman ja tavoitteen asettelu
2. työnjaosta sopiminen
3. materiaalin kerääminen
4. toteutus
5. arviointi

KiltaOpe

Ope/ Valmentajalla on yhteisössä valtavan suuri rooli. Opettajan viitta on heitettävä pois harteilta ja luotettava siihen, että prosessi kantaa. Eli vastuu on annettava opiskelijoille. Heidät on Haastettava prosessiin. Samalla ope/ valmentaja haastaa itseään, koska vanhat tavat toimia eivät enää kanna.

Tärkeää on Inspiroida visio. Annetaan opiskelijoiden unelmoida ja samalla ruokitaan heidän visiotaan. Ihmisten unelmat ovat erilaisia ja jokaisen on rakennettava oma polkunsa itse. Ope/ valmentaja auttaa ratkaisuissa ja rohkaisee nuoria, mutta opiskelija on itse oman laivansa kapteeni.

Ope/ valmentajan ehkä tärkein tehtävä on toimia mahdollistajana – Tee toiminta mahdolliseksi. Ope/ valmentajan tehtävänä on auttaa opiskelijoita pääsemään heidän tavoitteisiinsa. Tähän päästään Mallintamalla tie. Ope/ valmentaja auttaa miettimään osatavoitteita, hän kulkee opiskelijan rinnalla ja luo turvallisen ilmapiirin.

Viimeisenä kohtana on Rohkaise sydäntä. Ope/ valmentaja kannustaa, tukee ja antaa palautetta. Tärkeää on, että opiskelija kokee ilmapiirin sellaiseksi, että epäonnistuminen on sallittua. Vain silloin saadaan aikaan rohkeita kokeiluja ja itsensä ylittämistä.

Eli HIT MR

HAASTA PROSESSI- normaalit tavat toimia.
INSPIROI VISIO- ruokitaan miettimään omaa unelmaa ja visiota.
TEE TOIMINTA MAHDOLLISEKSI- mahdollistetaan toiminta, raivataan esteet.
MALLINNA TIE- mietitään yhdessä osatavoitteita, luodaan turvaa ja kuljetaan rinnalla niin kauan kuin on tarpeen.
ROHKAISE SYDÄNTÄ- rohkaistaan olemaan rohkea. Kannustetaan ja tuetaan. Epäonnistumiset sallitaan.

Mukaeltu Kouzes&Posner, 2002/ Tiimimestarit-valmennus, 2009

Rohkeudella! Satu

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *