Tentti -aktiviteeti lisätään kurssialueelle Lisää aktiviteetti tai aineisto -painikkeesta. Mene siis työtilassasi siihen osioon, johon haluat tentti-aktiviteetin luoda ja valitse Lisää aktiviteetti ja aineisto.

 1. Valitse Tentti ja anna Tentille nimi.
 2. Tehtävänanto -ikkuna näkyy opiskelijoilla heidän aloittaessaan tentin suorittamista. Kirjoita voit kirjoittaa ohjeita tentin suorittamisesta, kuten rajoitettu suoritusaika, suorituskertojen määrä, pisteytys (esim. tentin voi suorittaa uudelleen, mutta pisteitä vähennetään), eteneminen tentissä eli voiko tentissä liikkua edestakaisin jne.

Tentin asetukset

Ajastus

Kuva Tentti-aktiviteetin ajastusasetuksista
 • Voit määrittää tentin alkamis ja päättymisajankohdan sekä halutessasi myös suoritusajan tentille.
 • Voit määrittää tentille lisäajan eli armonajan, mikäli määrittelit tentille suoritusajan. Voit valita palauttaako ohjelma ajan päätyttyä opiskelijan suorituksen automaattisesti, saako opiskelija armonaikaa palauttamiselle, muttei voi enää vastata kysymyksiin vai onko palautukset jätettävä ennen tenttiajan päättymistä, jotta vastaukset huomioidaan.

Arviointi

Kuva Tentti-aktiviteetin arviointiasetuksista
 • Arvosanoja ei ole oletuksena kategorioitu.
 • Hyväksymisrajalla määrität, millä pistemäärällä testi on suoritettu hyväksytysti.
 • Päätä, montako kertaa opiskelija saa kyseistä tentti-aktiviteettia suorittaa. Mikäli käytät tentti-aktiviteettia harjoituksena, voit sallia rajoittamattoman määrän suorituksia. Opettajana näet opiskelijan jokaisen kerran kaikki vastaukset.
 • Arviointitavaksi voit valita
  • korkein arvosana = eri suorituksien paras pistemäärä
  • arviointien keskiarvo = eri suorituskertojen pistemäärien keskiarvo
  • ensimmäisen suoritukerran pistemäärä
  • viimeisen suorituskerran pistemäärä

Kysymysten sijoittelu sivulle

Kuva Tentti-aktiviteetin asetuksista
 • Voit valita tässä, montako kysymystä per sivu opiskelijalle näytetään kerrallaan. Voit myös muokata myöhemmin sivunvaihtojen paikkoja. Oletuksena on, että kaikki kysymykset näytetään opettajan tekemässä järjestyksessä, mutta kysymysten järjestyksen voit muuttaa sekoitetuksi myöhemmin.
 • Klikkaamalla näytä enemmän voit valita navigointimenetelmän tenttiisi. Vapaa -valinnalla opiskelija voi liikkua edes takaisin tentissä.

Kysymysten toiminta

Kuva Tentti-aktiviteetin asetuksista
 • Sekoita kysymyksen osien järjestys -valinta sekoittaa kysymykset satunnaiseen järjestykseen joka kerta, kun vastaaja aloittaa tentin. Tämän asetuksen tulee olla päällä myös kysymyksen asetuksissa.
 • Kysymysten toimintatavassa voit valita, milloin tentti-aktiviteetti antaa opiskelijalle kysymykseen kirjoittamasi palautteen.
  • interaktiivinen, monta suorituskertaa: opiskelija saa pisteet, oikeat vastaukset ja/tai palautteen vasta, kun koko tentti on palautettu. Uudet yritykset eivät vähennä pisteitä.
  • mukautuva tentti ja kysymykset: opiskelija saa tentin aikana opettajan kysymyksiin kirjoittamaa palautetta vastauksistaan ja voi vastata kysymyksiin heti uudelleen. Yritykset vähentävät pisteitä.
  • mukautuva tentti ilman pistevähennyksiä: Sama kuin mukautuva tentti, mutta uudelleenvastaamisesta ei vähennetä pisteitä.
  • Palaute tentin aikana, pyydä osaamisvarmuuden arviointi: Tentin aikana aktiviteetti pyytää opiskelijaa arvioimaan tiesikö hän vastauksen vai tekikö hän arvauksen.
  • Näytä palaute tentin lopuksi, pyydä osaamisvarmuuden arviointi: Järjestelmä pyytää opiskelijaa arvioimaan tiesikö hän vastaukset vai arvasiko hän ne.
  • Palaute tentin lopuksi: on yleisimmin käytetty, tällöin opiskelija saa oikeat vastaukset tai palautteen
  • Välitön palaute: Opiskelija saa tentin aikana opettajan kysymyksen taakse kirjoittaman palautteen esim. vastattaessa väärin, mutta opiskelija ei voi enää vastata uudelleen.

Tuloksista näytetään opiskelijoille

Tämän osion asetuksilla määrittelet, mitä tietoja opiskelijat saavat nähdä tenttiä tai tentin tuloksia katsoessaan.

Kuva Tentti-aktiviteetin asetuksista
 • Heti suorituksen jälkeen tarkoittaa, että opiskelija saa tulokset kahden minuutin sisällä Tallenna kaikki ja lopeta -painikkeen painamisen jälkeen.
 • Myöhemmin, kun tentti on yhä auki tarkoittaa tuon em. kahden minuutin jälkeistä aikaa, mikä ajastetuilla tenteillä päättyy tentin päättymisaikaan.
 • Kun tentti on suljettu koskee vain ajastettujen tenttien päättymisajan jälkeistä aikaa. Jos tentillä ei ole päättymisaikaa, näitä asetuksia ei tarvita.

Näkyvyyteen liittyvät asetukset

Kuva Tentti-aktiviteetin asetuksista
 • näytä käyttäjän kuva: mikäli sallit opiskelijan kuvan, niin näet sen ruudulla tentin jälkeen tenttiä tarkasteltaessa.

Ylimääräiset rajoitukset suorituskerroissa

 • voit halutessasi suojata tentin salasanalla
 • voit rajata sen mistä IP-osoitteesta opiskelijat pääsevät tenttiin
 • voit asettaa viiveen ensimmäisen ja toisen suorituskerran väliin sekä myöhempien yritysten välille.
 • Selaimen tietoturva asetuksella voit hankaloittaa hieman oppilaiden selaimen käyttöä siten, että tekstin suora kopiointi on hankalampaa, mutta et voi täysin estää näitä toimintoja.

Palaute kokonaisuudesta

Näytetään opiskelijalle tenttisuorituksen jälkeen. Mikäli arvosanarajat ovat käytössä, voi näytettävä teksti riippua saadusta arvosanasta.

Moduulien yleiset asetukset, Rajoita pääsy sekä opiskelijoiden edistymisen seuranta ovat samat kuin kaikissa muissakin aktiviteeteissä.