Tentti-aktiviteetissa on useita erilaisia kysymystyyppejä, kuten monivalinta, tosi/epätosi, essee, lyhytvastaus, aukkotehtävä sekä erilaiset matemaattiset tehtävämuodot. Moodle arvioi ja pisteyttää automaattisesti opettajan antamien ehtojen mukaan kaikki paitsi essee tehtävät, jotka opettajan tulee käydä käsin arvioimassa.

Tarkemmat esimerkit ja tenttikysymysten ohjeet löydät Gradian Moodlesta Moodlen perusteet opettajille -työtilasta.

Monivalinta
Monivalintatehtävässä opiskelija valitsee vastauksensa valmiiden vastausvaihtoehtojen joukosta. Tehtävään voi olla yksi tai useampi oikea vastaus. Mikäli tehtävään on useita oikeita vastauksia on opiskelijan vastattava kaikki oikeat vastaukset saadakseen täydet pisteet tehtävästä.

Monivalinta tentti-aktiviteetissa

Tosi/Epätosi
Tässä tehtävämuodossa esitetään väittämiä, jotka opiskelija toteaa vastauksissaan joko todeksi tai epätodeksi.

Yhdistämistehtävä
Opiskelijan on yhdistettävä oikeat sanaparit esim. vieraskielinen sana ja käännös.

yhdistämistehtävä

Lyhytvastaus
Tässä tehtävätyypissä opiskelija vastaa yhdellä sanalla tai lyhyllä fraasilla kysymykseen. Moodle vertaa vastausta opettajan antamaan mallivastaukseen merkki merkiltä ja hyväksyy vastauksen, mikäli se vastaa opettajan antamaa mallivastausta. Mallivastauksessa voi olla jokerimerkkejä ” * “, jotka sallivat erilaiset kirjoitustavat. Esim. oikeavastaus “koivu*” hyväksyy vastaukseksi sekä “koivu” että “koivut”. Opettaja voi myös määritellä, onko kirjain koolla merkitystä.

Numeerinen kysymys
Numeerinen kysymys muistuttaa pitkälti lyhytvastausta, mutta vastauksena on numero. Vastaukselle voi määrittää virhemarginaalin.

Essee
Essee tehtävässä opiskelija vastaa annettuun kysymykseen kirjoittamalla Moodlessa avautuvaan tekstikenttään. Moodle kerää opiskelijoiden essee vastaukset, mutta opettajan on arvioitava ne käsin Moodlessa. Opettaja voi halutessaan myös sallia tiedostojen lataamisen essee -tehtävätyyppiin.

Aukkotehtävä
Aukkotehtävillä voit luoda kysymyksiä, joissa osa tekstistä jätetään opiskelijan täytettäväksi. Kysymykset voivat olla muodoltaan esimerkiksi monivalintakysymyksiä tai lyhytvastauksia. Kysymykset muodostetaan erityisillä merkinnöillä eli notaatioilla (kts. alla).

Mikäli haluat käyttää omissa tenteissäsi aukkotehtäviä, kirjoita kysymysteksti kohtaan seuraavan tyyppinen teksti aukkokohtaan. Yksi aukkotehtävä voi sisältää useita eri kysymyksiä.

Voit kopioida alla olevan esimerkin mukaisen tekstinotaation omalle kurssillesi kysymystekstikohtaan ja korvata tekstiin oman kysymyksesi sekä vastauksesi.

Vuoden toinen kuukausi on {1:MULTICHOICE:tammi#vastasit väärin~maalis#vastasit väärin~=helmikuu#oikein meni} ja silloin on Suomessa aina lunta.

aukkotehtävä
Esimerkki Aukkotehtävästä

Kysymyksen notaation kuvaus aukkotehtävässä
{pistemäärä:kysymystyyppi:väärä vastausvaihtoehto#palaute
vastauksesta~=oikea vastausvaihtoehto#palaute vastauksesta}

Aukkotehtävän kysymystyypit:

lyhyttehtävä – notaatio: SHORTANSWER, ei erottelua isojen ja pienten kirjainten välillä
lyhyttehtävä – notaatio: SHORTANSWER_C, isojen ja pienten kirjainten tulee täsmätä
numeerinen kysymys – notaatio: NUMERICAL
monivalintatehtävä – notaatio: MULTICHOICE, näkyy pudotusvalikkona tekstin seassa
monivalintatehtävä – notaatio: MULTICHOICE_V, näkyy pystysuorana valintanappirivinä

Laskutehtävä
Laskutehtävä kysymyksessä opiskelija vastaa tehtävänantoon lukuna ja haluttaessa myös yksikkö voidaan arvioida. Muuttujina käytetyt luvut arvotaan annetusta lukujoukosta.

Matemaattinen monivalintatehtävä
Tässä tehtävätyypissä sekä kysymykseen että vastausvaihtoehtoihin voi lisätä laskukaavoja. Laskuissa käytetyt muuttujat korvataan lukujoukosta arvotuilla luvuilla, kun tehtävä näytetään opiskelijoille.

Valitse puuttuvat sanat
Tässä kysymysmuodossa käyttäjä valitsee alasvetovalikosta puuttuvan sanan tekstiin.

Esimerkki “valitse puuttuvat sanat” tehtävästä

Vedä kohde kuvan päälle
Vedä kuvat tai tekstilohkot oikeille paikoilleen taustakuvaan.

Vedä merkki kuvan päälle
Vedä merkit oikeille paikoille taustakuvaan.

Vedä sanat tekstiin
Vedä puuttuvat sanat oikeille paikoille kysymystektissä oleviin aukkoihin.

Yhdistämistehtävä
Yhdistämistehtävässä vastaajan tulee yhdistää väitteet eli kysymykset oikein toisen listan väitteisiin (vastaukset).

Yhdistämistehtävät lyhytvastauksista
Opiskelijalle tämä kysymys näyttäytyy kuten yhdistämistehtävä, mutta väittämät eli kysymykset arvotaan satunnaisesti valitun kysymyskategorian lyhytvastaus -kysymysten joukosta. Huomaa, että kategoriassa tulee olla useampia lyhytvastaus -kysymyksiä tätä tehtävää varten.

Yksinkertainen
laskutehtävä
Yksinkertaisessa laskutehtävässä opiskelijat vastaavat tehtävänantoon lukuna. Järjestelmä arpoo kysymyksen muuttujien luvut, kun tehtävä näytetään opiskelijoille. Muuttujat tulevat kysymystekstin sekaan aaltosulkujen sisään.

Ohjeteksti
Tentin Ohjetekstin avulla voi lisätä tenttiin väliotsikoita tai ohjeita, kuten kurssialueellakin. Sitä voit hyödyntää esim. tentin täyttöohjeiden antamiseen.