Aihearkisto: itk2014

Fb-ohjaamisen ja opetuksen tukena

Vuosi takaperin  kiinnostuin FB:n käytöstä Työssäoppimisen ohjaamisen tukena ja apuna.

Otin  FB:n ohjauksen apuvälineeksi, koska halusin kokeilla uusia tapoja ohjaamisen välineenä työssäoppimisessa.

Kokemus on innostava. Fb:n avulla tavoitan opiskelijani varmemmin ja nopeammin kuin puhelimella tai Wilman avulla. Oppimiseen liittyvien asioiden tiedottaminen on yksinkertaisempaa  – yhdellä postauksella tiedotan  asioista esim.  Top jakson tavoitteista,  työpaikoista,  oppimispäiväkirjoista,  ja ammattiosaamisen näytön arvointikeskusteluun valmistautumisesta yms.   Henkilökohtaisia viestejä en laita etusivulle, vaan ne käymme yksityisesti esim. jaksamiseen, sairaspoissaoloihin jne. liittyen.

Työssäoppimisen FB-ryhmä on 15 hengen ryhmä. Ryhmä on suljettu, joten keskustelut ja kuvien jakamiset suoritetaan suljetussa ympäristössä. Ryhmä toimii nettietiketin mukaisesti, eikä tähän mennessä ole tarvinnut puuttua ilmaisutapaan tai kirjoittamisen muotoon –  pelisäännöt ponnahtavat  ensimmäisenä esille, kun opiskelija tulee ryhmään  ja minulla on mahdollisuus poistaa keskusteluja jos olisi tarpeen.

Työssäohjaamisen lisäksi käytän Fb:tä Nelikkoryhmän ohjauksessa ja opintojen kannustuskanavana!

Nelikko-ryhmä muodostuu Hotraca-alan neljännen vuoden opiskelijoista, joiden opinnot ovat syystä tai toisesta venyneet neljännelle vuodelle.

Toimin  opinpolkujen suunnittelijana ja ammatillisten aineiden opettajana.  Ryhmässä opintoja loppuun suorittaa kokki- ja tarjoilijaopiskelijoita. Ryhmään kuului lukuvuoden alussa 20 nuorta joista 17 on saanut opinnot maaliin.

Fb:n avulla tiedotan  tenteistä, oppimistehtävien tekemisestä, paja-ohjaamisen aikatauluista jne.

Alussa aikaa kului mallin luomiseen, keskustelutavan ohjaamiseen jne. mutta  nyt 1/2 vuoden  jälkeen on  voi todeta, että asiat  hoituvat  ryhmän sisällä ja itselleni on tieto, että olet jo hoitanut asian.

Lisäksi vaistoan, että opiskelijoiden  vertaiskannustuksella ja samassa ”veneessä” olemisella on merkitystä opintojen suorittamisessa. Ryhmän ylläpitäjänä havainnoin sivulla käyntien aktiivisuutta ja samalla saan sanattoman viestin, että nuori on kiinnostunut, missä kaverit menevät ja mitä puuhaavat opinnoissaan.

Paukkuja ja peukkuja tarvitaan –  Some on yksi monista keinosta edistää valmistumista ja työntää ilmiö Syrjäytyminen kauemmaksi.  

Vaatetusalan uudet pedagogiset oivallukset

Vaatetusalan opetussuunnitelmaan sisältyy portfolion työstäminen. Portfolio kootaan jokaisesta opintovuodesta, ja sen voi toteuttaa manuaalisesti tai digitaalisesti. Digitaalisen portfolion julkaisualustana käytetään blogia, koska se on ollut opiskelijoille luonteva väline oman oppimisen dokumentointiin.

Vaatetusalan opinnot painottuvat tuotteiden valmistukseen, mikä näkyy myös portfolioiden sisällöissä. Niissä korostuvat valmistusprosessi tai valmiit tuotteet. Pääpaino on valokuvilla, piirroksilla ja videonpätkillä, joita täydennetään tekstillä. Sisällön tuottamisen näkökulmasta käyttökelpoisia työvälineitä ovat olleet älypuhelin, pokkari ja tabletti.

Blogi toimii oppimispäiväkirjana, jossa esitellään ja reflektoidaan omaa oppimista ja osaamista. Opintojen alussa opiskelijoita ohjataan julkaisualustan valintaan, netikkettiin kuten tekijänoikeuksiin ja sisällön tuottamiseen liittyvissä asioissa. Julkaisualustana on käytetty Bloggeria, Weeblyä ja Tumblria.

Opiskelijan persoona saa näkyä toteutustavassa, joten ulkoasun suunnitteluun ja sisällön tuottamiseen annetaan melko vapaat kädet. Jonkinlaisena raamina on ensimmäisen, toisen tai kolmannen vuoden toteutussuunnitelma, mutta kokonaisuuteen voi sisällyttää esimerkiksi ammattialaa tukevaa aineistoa kuten harrastustoimintaa.

Blogeja katsellaan yhdessä aika-ajoin esimerkiksi opintokokonaisuuden vaihtuessa, jolloin jokainen voi kertoa omasta toteutuksestaan tai esitellä bloggauksessa käyttämiään sovelluksia. Näin erilaiset toteutustavat ja käytänteet sekä muut vinkit jaetaan koko ryhmälle. Lisäksi opiskelijat voivat tutustua toistensa blogeihin ja kommentoida niitä vaikkapa pareittain. Henkilökohtainen ohjaus luonnistuu parhaiten ohjaustilanteissa, joissa annetaan palautetta oppimisesta tai osaamisesta. Lukuvuoden lopussa blogi arvioidaan, ja siitä annetaan henkilökohtainen palaute.

Bloggaus kehittää selvästi valmistusprosessin hahmottamista, ammattisanaston ja sisällöntuottamisen hallintaa sekä tekstin tuottamistaitoja. Sisällön tuottaminen voidaan integroida osaksi yhteisiä aineita kuten äidinkieltä, englantia tai vapaasti valittavia opintoja. Bloggaus on ollut motivoivaa ja opiskelijat ovat ylpeitä blogeistaan. Blogein ansiosta opiskelusta ja oppimisesta tulee näkyvää, joten esimerkiksi kotiväki voi seurata opintojen etenemistä lähes reaaliajassa.

Kaiken tavoitteena on, että viimeisen opiskeluvuoden blogi on ammatilliselta sisällöltään kompakti, esittelyvalmis kokonaisuus, jota voidaan hyödyntää esimerkiksi työnhaussa, opinnäytteenä tai hakeuduttaessa jatko-opintoihin.

Teksti:

Sirpa Vauhkala, opettaja

Jyväskylän ammattiopisto

Opetussuunnitelmapohjainen materiaalipankki opettajan tukena

Miksi yhteinen materiaalipankki ja mitä siitä hyödymme?

Miten tähän on tultu? Alkujaan työ alkoi noin kymmenen vuotta sitten, jolloin pieni ryhmä samaa oppiainetta opettavia opettajia laittoivat materiaalit yhteen ja lähtivät yhdessä kehittämään uutta. Jo tuolloin yhdessä tekemisen hyöty huomattiin ja vuonna 2010 perustettiin ensimmäinen materiaalipankki Optimaan opetussuunnitelma uudistuksen myötä. Materiaalipankki vaatii ylläpitäjän, jonka tehtäviin kuuluu lähinnä jäsenten lisääminen ja poistaminen, materiaalien päivittäminen ja materiaalipankin kehittäminen yhdessä muiden kanssa. Ylläpitäjän tehtävään on oltava resurssi, jolla tätä kaikkien yhteistä hyvää pidetään yllä.

Oppimateriaalin yhdessä tekeminen lisää yhteisöllisyyttä ja kun jokainen opettaja tuo yhteiseen hyvään oman osaamisensa, siitä hyötyvät kaikki ryhmän jäsenet. Oppimateriaali on aina Internet-yhteyden päässä ja kaikkien saatavilla olit sitten koululla, työssäoppimispaikassa tai kotona. Optimassa oleva tutkinnon oppimateriaalin myötä opetuksen laatu paranee ja sen avulla taataan kaikille opiskelijoille samat oppisisällöt ja sitä kautta myös tutkintojen laatu paranee. Alkupanostuksen jälkeen myös yksittäisen opettajan työmäärä kevenee ja esimerkiksi lomat voidaan nauttia loppuun asti, eikä tarvitsen käyttää niitä materiaalien valmistamiseen. Materiaalipankin käytön myötä saamme osaamista jaettua työyhteisössä.

Meidän on helpompi toimia toistemme sijaisina, kun materiaali on otettavissa verkkoympäristöstä. Uusien työntekijöiden perehdyttäminen helpottuu ja näin hänen aloituksensa kevenee huomattavasti. Uudet työntekijät lisätään jäseneksi Optimaan ja kerrotaan kehittämisvastuusta, mikä tarkoittaa uuden materiaalin työstämistä.

Miten materiaalipankki vaikuttaa ajankäyttöön ja opetuksen suunnitteluun?

Materiaalipankissa olevat materiaalit ovat kaikkien käytössä sellaisenaan tai muokattavissa omaan tarpeeseen sopivaksi. Kun perusmateriaali on olemassa, jää aikaa muokkaukselle ja menetelmien valinnalle ja tietysti uusille kokeiluille ja kehittämistyölle. Uuden luominen on tärkeää tämänlaisessa kehittämisessä. Materiaalipankin sisältöjä voi muokata ryhmän/opiskelijoiden mukaan tai sitä voi hyödyntää eri tavoin oppivien opiskelijoiden huomioimiseen opetuksessa. Uusimpana sieltä löytyy menetelmäpankki, johon on kerätty menetelmiä, joita voi valita oman oppisisällön mukaan. Menetelmien käytöstä saadut kokemukset ja ideat vaihdetaan muiden kesken. Erilaisilla opetusmenetelmillä haetaan vaihtelevuutta opetukseen ja ”kevennystä” monen tunnin opetuspäiviin.

Aikaa se ottaa ja kehittäminen jatkuu…

Materiaalipankki kehittyy koko ajan. Tällä hetkellä se toimii myös viestinnän välineenä, kun sieltä löytyvät kaikki kokousmuistiot ja työn kannalta tärkeät ohjeistukset. Päivitän materiaalipankkia aina kun on tarvetta ja esimerkiksi työssäoppimisen yhteystietolistat ”elävät” jatkuvasti ja vaativat ajan tasalla oloa.

Suurin kehittämistyö koskee tulevia muutoksia, jossa nykyiset opintoviikot vaihtuvat osaamispisteiksi. Tuo muutos tuo toteutussuunnitelmiin isompia kokonaisuuksia ja joidenkin oppisisältöjen paikkaa tarkennetaan, joten nykyinen materiaalipankki kaipaa sisällöllisiä uudistuksia. Tuo opetussuunnitelmatyö on jo vauhdissa, mutta odottelen vielä ensi syksyyn ja alan tehdä materiaaliin kohdistuvia suurempia rakennemuutoksia vasta tuolloin.

Tämän materiaalinpankin ylläpitämisestä ja kehittämisestä on tullut itselleni tärkeä asia – olen ollut mukana alusta lähtien ja työ jatkuu…

Yhdessä osaaminen on enemmän kuin yksilöllisten osaamisten summa!

 

Teksti:

Anne Hiekkataipale, opettaja

Jyväskylän ammattiopisto