Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö Suomessa muuta Eurooppaa jäljessä

EU:n komissio on saanut valmiiksi Liegen yliopistolta ja European Schoolnet (EUN) -verkostolta tilaamansa laajan tutkimuksen tieto- ja viestintätekniikan käytöstä Euroopan kouluissa (Survey of Schools: ICT in Education). Hankkeessa selvitettiin koulujen varustelutasoa, tieto- ja viestintätekniikan käyttökohteita ja määriä sekä käyttäjien asenteita ja osaamista.

Suomalaiset koulut ovat tietotekniseltä varustukseltaan Euroopan huipputasoa, mutta tieto- ja viestintätekniikan aktiivinen opetuskäyttö ja osaamisen kehittäminen ovat jääneet muista maista selvästi jälkeen.

Suomalaisen koulun isot haasteet ovat:

  • Oppilaidemme mielestä laitteiden käyttö suomalaiskouluissa (kaikki koulutasot) on heikkoa ja olemme euroopan tasolla viimeisten joukossa.
  • Oppilaiden työskentelymahdollisuuksiin eniten vaikuttavien laitteiden eli kannettavien, tablettitietokoneiden ja kiinteiden työasemien määrässä  Suomi on hädin tuskin keskitasolla, niiden käytön määrässä tilaston viimeinen.
  • Perusasteen lisäksi lukion ja ammatillisten opettajien luottamus  omiin tietoteknisiin taitoihinsa on alle keskitason. Suurimpana esteenä tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytölle suomalaiset opettajat pitävät pedagogisia syitä, kuten hyvien mallien puuttumista, vähäistä täydennyskoulutusta ja digitaalisten oppimateriaalien puutetta. Täydennyskoulutukseen osallistuneiden opettajien määrä kahden edellisen vuoden aikana onkin Suomessa Euroopan alhaisimpia.

Teknologian käyttö lisääntyy koko ajan. Tulevaisuuden kansalainen ja hyvä työntekijä on myös sujuva teknologian soveltaja. Mutta miten ihmeessä meidän koululaisistamme tulee sujuvia soveltajia, jos

  • Lapsemme lähinnä viihdekäyttävät teknologiaa oppimiskäytön sijaan. Tutkimuksen mukaan suomalaisten oppilaiden tietotekniikan käyttö vapaa-aikana on Suomessa yleisempää kuin muissa maissa, vaikka sen koulukäyttö on vähäistä.
  • Opettajilta puuttuu taitoja ja oikeanlaiset välineet ottaa teknologiaa käyttöön innostavasti oppijoiden kanssa.

Nyt tarvitaan kaikilla tasoilla opetussuunnitelmien syvempää tarkastelua teknologian opetuskäytön implementoinnin näkökulmasta, koulutusta ja pedagogis-teknistä tukea jotta ymmärrys laitteiden opetuskäytön mahdollisuuksista voi lähteä kasvamaan, sekä huolella mietittyjä, opetukseen oikeasti sopivia (mobiileja) laitteita opettajille ja oppilasryhmille.

Hienoa on, että vaikka opettajat ovat muuten epävarmoja osaamisestaan, he luottavat sosiaalisen median käyttötaitoihinsa, ja oppilaat puolestaan luottavat internetin turvallisuuteen ja sosiaalisen median osaamiseensa. Avoimet oppimisympäristöt ovat tulevaisuuden suunta, ja siihen luottamusta onneksi löytyy.

Lue lisää: OPH:n uutiskirje ja ESSIE 2013-tutkimus