Uraohjauspolku

Toimiva uraohjausprosessi kattaa opiskelijan koko opintopolun ja vastaa hänen henkilökohtaiseen ohjaustarpeeseensa. Opiskelijan urapolun muodostumiseen vaikuttaa ohjaushenkilöstön toteuttama uraohjaus – ja onpa mukana myös sattumaa. Siihen, mihin suuntaan henkilön urasuunnittelu etenee, vaikuttavat monet tekijät ja erityisesti oikean tiedon saaminen eri lähteistä. Parhaimmillaan uraohjaus alkaa jo ennen oikean alan ja opiskelupaikan varmistumista.

opiskelijan uraohjauksen kosketuspisteet oppilaitoksessa
Uraohjauksen kosketuspisteet opintopolun aikana

Ennen opintojen aloittamista

Markkinointi

Uravalinnan näkökulmasta opiskelija altistuu monenlaisille vaikutteille ennen opiskelupaikan valintaa, hakemista ja vastaanottamista. Oppilaitoksen ja / tai opiskelualan valintaan vaikuttavat opiskelijan haaveet tulevasta ammatista, perheen sekä sukulaisten ja ystävien ajatukset ja kokemukset eri ammattialoilta. Myös viimeistään perusopetuksen päättövaiheessa opiskelijalle esitellään konkreettisia vaihtoehtoja hakeutumiselle opiskelemaan toisen asteen koulutukseen. Oppilaitokset hyödyntävät koulutustarjontansa markkinoinnissa lukuisia eri kanavia. Ne pyrkivät hyödyntämään tarkoin sekä nuorten että aikuisten seuraamia viestintäkanavia sekä tekevät yhteistyötä TE-toimiston kanssa. Ns. puskaradiolla on valtava voima ja siksi opettajien ja muun ohjaushenkilöstön tekemä työ on erityisen merkityksellistä.

Hakupalvelut

Oppilaitoksessa keskitetty hakupalveluyksikkö tai -tiimi auttaa kaikkia koulutuksista kiinnostuneita hakeutumaan opintojen pariin, ovat he sitten nuoria tai aikuisia sekä kiinnostuneita joko ammatillisesta tai lukiokoulutuksesta. Myös oppisopimuskoulutuksen hakeutumisvaiheeseen saa hakupalveluista apua.

Ohjaus opintojen aikana

Opiskelijan uraohjauksen prosessi
Opiskelijan uraohjauksen prosessi

Katso lisää ohjauksesta: Ohjaan.fi

Ryhmänohjaaja

Opintojen alussa ryhmänohjaaja on usein ensimmäinen henkilö, jonka opiskelija kohtaa oppilaitoksessa. Ryhmänohjaajan johdolla orientoidutaan opintoihin, tutustutaan tutkintoon ja sen eri osaamisaloihin sekä yleisesti ammattialaan. Hän vastaa opiskelijan HOKS-prosessin laatimisesta (henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma) opintojen alussa ja niiden aikana yhteistyössä muiden opettajien, opinto-ohjaajan, erityisopettajan sekä työpaikkaohjaajan kanssa. Opintojen ja urasuunnittelun ohjauksessa ryhmänohjaajan rooli on erittäin merkittävä.

Muut opettajat

Ryhmänohjaajan lisäksi uraohjausta, joko tietoisesti tai tiedostamatta, tekevät opiskelijaa opettavat ammatillisten sekä yhteisten aineiden opettajat opetuksen sisältöihin liittyen tai esim. keskusteluissa ammatillisten opintojen ja käytännön töiden lomassa. Erityisesti työpaikalla tapahtuvaa oppimista ohjaava opettaja keskustelee ohjaamaansa tutkinnon osaan sekä tuleviin tutkinnon osiin liittyvistä asioita, joilla voi olla suuri merkitys esim. opiskelijan ammatillisten valinnaisten tutkinnon osien valinnalle ja sitä kautta työllistymiseen valmistumisen jälkeen.

Ohjaushenkilöstö (opinto-ohjaaja, ERVA-opettaja)

Opinto-ohjaaja ja erityisopettaja toimivat yhteistyössä ryhmänohjaajan kanssa opiskelijan HOKSaamisessa ja ohjaamisessa opintojen aikana.

Opinto-ohjaajajan rooli on merkittävä erityisesti silloin, kun opiskelijan opintojen aikana tulee haasteita, joiden myötä opinnot eivät etene tai ne keskeytyvät.  Opinto-ohjaajien työ on urasuunnittelun ohjaamista mahdollisissa opintojen aikana tapahtuvissa opiskeltavan alan vaihdoksissa sekä etenkin usein opintojen loppuvaiheessa, jolloin opiskelija suunnittelee jatko-opintoihin hakeutumista.

Yhteisten opintojen Yhteiskunta ja työelämäosaaminen -tutkinnon osassa, opiskellaan Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet (1 osp) opintoja. Näiden opintojen sisältöjen suunnittelussa, opiskelijan ohjaamisessa sekä osaamisen karttumisen seurannassa opinto-ohjaajat ovat mukana.

Työpaikkaohjaaja

Työpaikkaohjaaja on kuin tienviitta. Hän ohjaa ja näyttää työpaikalla parhaat reitit, mutta opiskelijan tehtävänä on löytää lopulta itse perille.

Työpaikkaohjaaja suunnittelee, ohjaa ja arvioi opiskelijan oppimista työpaikalla. Tämä tapahtuu yhteistyössä työpaikalla tapahtuvaa oppimista ohjaavan opettajan kanssa. 

Kun työpaikkaohjaaja on oman alansa ammattilainen, tuntee opiskelijan oppimistavoitteet ja niihin liittyvän tutkinnon/tutkinnon osat sekä on motivoitunut työssään ohjaamaan opiskelijaa, niin opiskelija osaamisen hankkimisen lisäksi saa työpaikalla uraohjausta työpaikkaohjaajan ohjauksessa.

Ohjaamiseen osallistuu työyhteisössä usein muitakin työntekijöitä. He muodostavat nimetyn työpaikkaohjaajan tukijoukon opiskelijan ohjaamisessa.

Ohjaaja suunnittelee, ohjaa ja arvioi opiskelijan oppimista työpaikalla. Tämä tapahtuu yhteistyössä työpaikalla tapahtuvaa oppimista ohjaavan opettajan kanssa.  Kun ohjaaja on oman alansa ammattilainen, tuntee opiskelijan oppimistavoitteet ja niihin liittyvän tutkinnon/tutkinnon osat, ja mikä tärkeintä, on motivoitunut ohjaushommaan, niin opiskelija saa ammennettua ammatillisen osaamisen karttumisen lisäksi paljon myös uraohjauksen näkökulmasta. Ohjaamiseen osallistuu työyhteisössä usein muitakin työntekijöitä. He muodostavat nimetyn työpaikkaohjaajan tukijoukon opiskelijan ohjaamisessa.

Muut palvelut opiskelijalle

Oppilaitos tarjoaa opiskelijoilleen paljon erilaisia palveluja tukeakseen opintojen etenemistä. Näissä palveluissa työskentelevien henkilöiden voidaan katsoa osallistuvan välillisesti opiskelijan uraohjaukseen. Tällaisia henkilöitä ovat opintosihteerit, ohjaus- ja urapalveluissa työskentelevät, kirjastonhoitaja, asuntolaohjaajat, oppimisen ohjaajat, kuraattori, psykologi, opiskeluterveydenhuollossa ja opiskelijaravintoloissa työskentelevät henkilöt.  Näiden lisäksi opiskelijakuntatoiminta edistää opiskelijoiden yhteistä toimintaa, koulutyötä ja kehittää toimintaa opiskelijoiden näkökulmasta. Opiskelijakunnan tavoitteena on suunnitella ja järjestää toimintaa.

Muut palvelut opiskelijalle
Muut palvelut opiskelijalle