Oikeus osata -hankkeet

Oikeus osata on vuoden 2021 alusta käynnistetty OPH:n rahoittamia hankekokonaisuus, joka kuuluu ammatillisen koulutuksen laatua ja tasa-arvoa parantavaan Oikeus osata -kehittämisohjelmaan. Gradiassa hankekokonaisuuteen kuuluu useita hankkeita:

Hankekokonaisuudella pyritään osaltaan varmistamaan, että kaikki ammatillisessa koulutuksessa opiskelevat saavat vankan ammattiosaamisen ja hyvät perustaidot työtä, elämää ja elinikäistä oppimista varten.

Oikeus osata -kehittämisohjelman tavoitteena on

  • kehittää opinto-ohjausta ja ohjauksen laatua
  • kehittää kaikenikäisten opiskelijoiden perustaitoja ja jatko-opintovalmiuksia
  • vahvistaa opiskelijoiden hyvinvointia, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta sekä oppilaitosten turvallisuuskulttuuria
  • tukea koulutuksen järjestäjien muutosjohtamisosaamista
  • kehittää pedagogista johtamista ja palvelujen johtamista

Kehittämisohjelman läpileikkaavia teemoja ovat ammatillisen koulutuksen laadun parantaminen, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen ja digitalisaatio.

Kuva, jossa esitetty hankkeet, niiden tavoitteet, toiminta ja tulokset
Oikeus osata -hankekokonaisuus / Gradia. Kuva Annukka Norontaus ja Anne Tikkanen

Painopisteet ja hankkeet meillä Gradiassa

​​​​​​​1. Opiskelijoiden oppimistulosten ja oppimisen edellytysten parantaminen ja ammatillisen koulutuksen laadun varmistaminen

Pitävää ohjausta -hanke, projektipäällikkö Anne-Mari Landén

1.1. Opinto-ohjauksen kehittäminen ja ohjauksen laadun parantaminen

Hankkeen tavoitteena on kehittää perusopetuksen ja toisen asteen nivelvaiheen sujuvaa siirtymää. Yhteistyössä verkoston kanssa kehitetään perusopetuksen aikaista ohjausta sekä 9-lk:n jälkeisen kesän aikana tapahtuvia hakeutumisen ohjauksen malleja siten, että siirtymä perusopetuksesta toiselle asteelle on sujuva. Lisäksi kehitetään opiskelijan kiinnittymistä toisen asteen opintoihin, opintojen aikaista ohjausta ja toisen asteen jälkeisen nivelvaiheen siirtymiä. Opiskelijoiden vertaistukea ja hyvinvointia kehitetään luomalla vertaisohjauksen toimintamalli. Systemaattista ja moniammatillista yhteistyötä palvelevaa tiedonsiirtoa kehitetään hankkeen muiden toimijoiden kanssa. Tuloksena syntyy perusopetuksen ja toisen asteen nivelvaiheen sujuvan siirtymän malli tarkoituksenmukaiseen perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen sekä malli toisen asteen jälkeisen nivelvaiheen siirtymälle. Hyvän ohjauksen kriteerit uudistetaan osana valtakunnallisen verkostoa.

Gradia toimii koordinaattorina kahdeksan organisaation yhteishankkeessa. Lue lisää verkostosta.

Osaajaksi – alla kan! -hanke, projektipäällikkö Anne Tikkanen

1.2. Opiskelijoiden perustaitojen ja jatko-opintovalmiuksien vahvistaminen

Hankkeessa vahvistetaan kaikenikäisten oppijoiden perustaitoja ja jatko-opintovalmiuksia ja kehitetään tapoja, joilla voidaan tunnistaa opiskelijan perustaidoissa olevat heikkoudet ja erottaa ne esimerkiksi oppimisvaikeuksista tai puutteista kielitaidossa ohjauksen ja tuen kohdentamiseksi. Hankkeen tavoitteena on tuottaa valtakunnallisesti hyödynnettäviä toimintatapoja ja opiskelijalähtöisiä pedagogisesti mielekkäitä ratkaisuja yhteisten tutkinnon osien suorittamiseen, aiemmin hankitun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen sekä arvioinnin toteuttamistapoihin. Yhteisten tutkinnon osien suorittamistapoja monipuolistetaan vahvistamalla opettajien ja ohjaajien pedagogista osaamista. Hankkeessa tehdään yhteistyötä mm. aikuisten perusopetuksen, lukion ja korkeakoulujen kanssa. Lisäksi perustetaan valtakunnallisesti aktiivisia verkostoja, joissa jaetaan osaamista liittyen yhteisten tutkinnon osien pedagogisiin ratkaisuihin.

Projekti on yhteensä kymmenen toimijan kaksikielinen verkostohanke, jota Gradia koordinoi. Lue lisää verkostosta.

2. Hyvinvoinnin, yhteisöllisyyden ja osallisuuden vahvistaminen

Osallistu ja voi hyvin – OVH- sekä Turvataitaja-hanke, projektipäällikkö Annukka Norontaus

Teema jakautuu neljään eri painopistealueeseen:

2.1 Opiskelijoiden vaikuttamismahdollisuuksien ja opiskelijakuntatoiminnan kehittäminen

Opiskelijakuntatoiminnan aktiivisuuden, läpinäkyvyyden ja vaikuttavan toiminnan edistäminen. Opiskelijayhdistysten toiminnan kehittäminen ja mukaan ottaminen:
tunnettavuuden ja yhteisöllisyyden lisääminen: toiminnan juurruttaminen aloille vertaiselta vertaiselle, somemarkkinointi, digitaalisten alustojen käyttäminen, hyvinvointiryhmät, tapahtumat ja tempaukset. Opiskelijoiden osaamisen hankkiminen opiskelijakuntatoiminnassa. Vaikuttamisen väylät ja keinot osaaminen osaksi opintoja: vapaasti valittava yhteinen tutkinnon osa,
opiskelijoiden osaamisen vahvistamista vaikuttamistyössä.

Tulokset: Opiskelijakunta on aktiivinen toimija; opiskelijakunnat järjestävät yhdessä opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä tapahtumia ja tempauksia ja verkkoalustoja käytetään , edistävät hyvinvointityötä mm. hyvinvointiryhmät; osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen toimiva käytäntö opiskelijoiden vaikuttamistyössä.

2.2 Liikkuva Amis -toiminnan ja Ammattiosaajan työkykypassin käytön laajentaminen (vain verkoston koordinointi)
2.3 Yhteisöllisen toimintakulttuurin vahvistaminen

Tulos: Hyvinvoiva ja yhteisöllinen oppimisympäristö, aktiiviset ja toimivat hyvinvointiryhmät, hyvinvointiryhmän rooli ja tehtävä on selkeä. Hyvinvointiryhmän (hyry) toiminta perustuu vahvasti opiskelijoiden näkemyksiin ja kokemuksiin hyvinvoinnista (opiskelijaraadit).

Toimiva tutor-toiminta: Uusien tutoreiden perehdyttämisen malli, tutortoiminnasta on käytössä ajankohtaista – ja ajanmukaista materiaalia; hyvinvointikartta: kuvaus opiskelijan osallisuudesta hyvinvoinnin edistämisessä, mm. materiaalina uusille opiskelijoille; tutorit ovat kiinteä osa opiskelijan yhteisöllisyyden rakentumisessa koko opiskeluajan.

Henkilöstölle hyvinvointiosaamisen webinaarisarja.

2.4 Ammatillisen koulutuksen turvallisuuskulttuurin kehittäminen

Turvallisuuden vahvistaminen osana kokonaisvaltaista hyvinvointia

Tulokset: Turvallinen, viihtyisä ja hyvinvoiva oppimisympäristö, opiskelijoiden toteuttamia 3 viikon pituista some kampanjaa; julisteita, painomateriaalia

Turvallisuus yhteisöllisyydessä: toteutetaan yhteistyössä opiskelijoiden, opiskelijayhdistysten kanssa kampanjoita käytöksen ja muiden huomioimisen merkityksestä turvallisuuden ja yhteisöllisyyden muodostumisessa, eri kanavia käyttäen

Lue hankkeiden verkostoista.

3. Toimintakulttuurin uudistaminen ja sen johtamisen tuki

Vertaansa vailla -verkostot johtamisen tukena -hanke, projektipäällikkö Riitta Saarinen

Teema jakautuu kahteen eri painopistealueeseen:

  • 3.1 Koulutuksen järjestäjien muutosjohtamisen tuki
  • 3.2 Pedagogisen johtamisen ja palvelujen johtamisen kehittäminen

Kehittämistyö kohdistuu koulutuksen järjestäjien esimiesten ja henkilöstön ennakointiosaamisen ja tiedolla johtamisen kehittämiseen ja muutosjohtamisen tukeen. Pedagogisen johtamisen ja palvelujen johtamisen kehittäminen, erityisesti jatkuvan haun toimintamallien kehittäminen ja pilotointi ovat Gradian kehittämistyön keskiössä.

Toiminta perustuu vertaisverkostoitumiseen, jossa hyödynnetään hankeverkoston laajaa ja monipuolista osaamista, asiantuntemusta ja käytäntöjä, erityisesti jakamisen ja toisilta oppimisen menetelmien avulla. Tavoitteena on luoda uusia johtamisen muotoja sekä vahvistaa toimijoiden ja työyhteisöjen osaamista. Tavoitteena on myös, että koulutusaloilla on käytössä työelämälähtöistä ennakointitietoa koulutusten tuotteistamista ja tutkintokoulutusten tulevaisuusorientoitunutta toteuttamista varten.

Alueverkostoa koordinoi Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia. Hanke kuuluu valtakunnalliseen Oikeus osata (3.1. ja 3.2.) -verkostoon, jota koordinoi Omnia, projektipäällikkönä Kirsi Niskala. Lue lisää verkostosta.