Uudistettu TiVi tutkinto ja digitutorit oppilaitoksessa

Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaisten ja perusosaajien tutkintoon johtava 2.asteen ammatillinen koulutusohjelma on uudistunut vuodesta 2020 alkaen kts. ePerusteet (opintopolku.fi). Koulutusohjelmasta voi työllistyä elektroniikka-, hyvinvointiteknologia tai tietoverkkoasentajaksi. Lisäksi vaihtoehtona on suuntautua IT-tukihenkilöksi tai ohjelmistokehittäjäksi. Lapin koulutuskeskus REDUssa on suuntautumisvaihtoehdoiksi valittu IT-tukihenkilö, tietoverkkoasentaja ja ohjelmistokehittäjä. Alalle hakijamäärät on nousseet, kun koulutustarjontaa on laajennettu.

Tieto- ja viestintätekniikan tehtävissä edellytetään ammattitaitoa ja osaamista toimia yhteistyökykyisesti tieto- ja viestintäteknisessä ympäristössä ja myös avustaa muita digitaalisten laitteiden, ohjelmien/sovellusten sekä verkkopalveluiden käytössä. Siihen on kehitetty Opetushallituksen digihankkeiden puitteissa (Työelämää ja teknologiaa) käytännönläheistä digitutor -toimintaa, jolloin yhdessä opettajat, opiskelijat ja myös työpaikkaohjaavat hyödyntävät digitaalisuutta ja avustavat myös muita sen käytössä. REDUssa on toteutettu nk. digitukea siten, että opiskelijat toimivat vuorollaan digitutoreina avustaen opettajia, muita opiskelijoita sekä muuta henkilökuntaa oppilaitoksen sisällä ja tiloissa. Tarvittaessa digitutor jalkautuu myös työpaikoille tai toimivat etäyhteydellä digitukena. Tästä on muodostunut uusi käytäntö ja toimintatapa, joka on nimetty oppilaitoksen Digitueksi. Opettaja, opiskelijat ja työpaikkaohjaajat voivat pyytää apua digiongelmiin palvelupyynnöillä (sähköposti, puhelin, verkkopalvelu). Näin voidaan alan opiskelijoille saada käytännönläheistä kokemusta tieto- ja viestintätekniikan asiakaspalvelusta ja siinä vaadittavaa yhteistyökykyä erilaisten asiakkaiden kanssa. Varsinkin IT-tukipalveluissa tarvitaan jatkuvasti digitukea henkilöstölle, kouluttamaan ja opastamaan digilaitteiden ja -sovellusten käyttöön. Perinteinen, pelkkä tietokoneiden ja ohjelmien asennus ei riitä, vaan tarvitaan jatkuvaa tukea digilaitteiden ja palveluiden käytössä.

Jyrki Niskanen

Tieto- ja viestintätekniikan lehtori

WORKSEED-PILOTOINTI

Eeva-Leena Ronkainen 7.4.2021

WORKSEED-PILOTISTA OSAOssa 02/2020 – 01/2021

OSAOssa tavoitteena on toteuttaa työelämä ja teknologia -hankkeessa osatoteuttajana työpaikalla järjestettävän koulutuksen ohjaamisessa toimivan sovelluksen pilotointi ohjauksen eri vaiheissa. Emme olleet aiemmassa OODI-hankkeessa mukana ja tavoitteemme hankkeen osatoteuttajana oli pilotoida Workseed nykyisen hankkeen ensimmäisenä vuonna. DigiTutor-toimintaan asti emme päässeet, mutta saimme erinomaista kokemusta Workseedin käytöstä.

OSAOn hanketoimijat pilotoinnissa olivat lopulta mukana  puutarha- ja viherala, turvallisuus, lääkeala, opiskelijapalvelut ja OSAO IT. Pilotoinnissa ja ohjelmiston koulutus- ja briiffauksissa oli  mukana neljä opettaja, mutta puutarha-alalla pilotointiin osallistui koko opettajatiimi ja koko pilotoinnin ajan. Avoimiin tilaisuuksiin oli kutsuttu hankkeen toimijat ja oppilaitoksissa kiinnostuneet henkilöt. Ohjelmistoa käytti yhteensä 111 opiskelijaa ja viisi työpaikkaohjaajaa.

Ohjelmisto on kehitetty työelämässä oppimiseen ja siinä oli tarvittavat työvälineet ja hyvät näkymät sekä hyvin toteutettu roolitukset. Ohjelmistossa on ePerusteet pohjana ja se auttaa opiskelijaa hahmottamaan vaadittavan osaamisen kokonaisuuden. Ohjelmisto tekee osaamisen näkyväksi kaikille toimijoille. Kokonaisuuden hallinta ja seuranta – yhdellä näkymällä! Siinä ei tarvitse tunnuksia työpaikan toimijoille. Näkymissä mahdollista käyttää erilaisia tapoja havainnollistamaan tekemisiä. Oppimispäiväkirjoihin ja harjoitteisiin oli helppo tehdä päivityksiä millä laitteella tahansa ja missä muodossa tahansa videon, kuvien tai tekstein. Pilotissa mukana olevat pitivät  ohjelmistoa helppokäyttöisenä.

Ohjelmisto mahdollistaa ja tukee tiimiopettajuutta, opiskelijan itsenäistä oppimista ja vertaisoppimista. Se myös tukee ja helpottaa näyttöjen dokumentointia. Olihan se helppoa katsoa sieltä paikan päällä tai etänä tehtyjä töitä ja työvaiheita kuvien ja videoiden kautta. Työkalu helpottaa ja parantaa opettajan, oppilaan ja työpaikkaohjaajan työn laatua. Ohjelma on ollut paras uudistus 11 vuotisen opettajauran aikana.

Ohjelmiston valtakunnallinen käyttäjäyhteisö perustettu syksyllä 2020; hyvien käytäntöjen levitys ja kollegiaalinen yli organisaatiorajojen välinen yhteistyö. Käyttöönottoprosessi oli toimittajan puolelta hyvin toteutettu; hyvät opetusvideot ohjelmiston käyttöön sekä briiffaustapaamiset ja yhteistyö.

MobilTAI

Tuike Kankare ke 24.2.2021

MobilTAI on työkalu työelämässä oppimisen seurantaan.


MobilTAIn käyttöönotto aloitettiin Turun ammatti-instituutissa syyskuussa 2020. Tulevaisuudessa TAIn kaikki opiskelijat saavat ratkaisun käyttöönsä. MobilTAI on TAIn ohjausalusta. Se on työkalu työelämässä oppimisen
seurantaan, ohjaukseen ja dokumentointiin.


MobilTAIssa on mahdollista myös arvioida opiskelijan osaamista näytöissä.


MobilTAI kehitettiin työelämässä oppimisen ohjaamisen tueksi. Opettajan, opiskelijan ja työpaikkaohjaajan on helppo olla yhteydessä ja lähettää toisilleen viestejä, äänitteitä, kuvia tai videoita. Myös videopalaverit ovat mahdollisia.
MobilTAIn yksi vahvuuksista on se, että se toimii kaikilla laitteilla, joten sitä on helppo käyttää älypuhelimella, tabletilla ja tietokoneella missä ja milloin vain.

Koronasyksyn kuulumisia

Oppilaitoksissa digitutorit ovat avustaneet henkilöstöä ja opiskelijoita välineiden ja ohjelmien käytössä sekä ovat olleet tukemassa etäopetusta kevään ja alkusyksyn aikana. Lisäksi he ovat olleet avustamassa oppilaitoksen tiloissa ja luokissa opettajan apuna aloittavien opiskelijoiden digitaalisten palvelujen ja oppimisympäristön käytössä sekä toimineet myös eri hankkeissa digitukena esim. tapahtumien striimauksessa (Teams Live). Digitutorit ovat kouluttaneet myös muita digipalveluiden ja ohjelmien käytössä (Teams, Moodle, Slack, Instagram, Canva jne.)

Tutoreita on toiminut sometutoreina vastaten mm. Snapchatin päivityksistä ja omien alojen Instagram-tilien päivityksistä. Hanketoimijat ovat auttaneet ja ohjanneet myös muita opettajia ja opiskelijoita hyödyntämään digitutoreita etäopetuksen järjestämisessä sekä itse myös hyödyntäneet digitutoreita omassa toiminnassaan.

Opiskelijoille suunnatun tiedottamisen tueksi on laadittu esitteitä, jonka avulla opiskelijoita kannustetaan Digitutor-toimintaan. Tiedottamista tehdään myös suoraan opiskelijoille mm. vastuuopettajien tunneilla. Hankkeen toimijat ovat laajentaneet digitutorin toimintaa uusille aloille osallistamalla opiskelijoita digitutor toimijoiksi. Palaute on ollut positiivista ja työelämän digiosaajille olisi kysyntää.

Digitutoreille on järjestetty koulutusta tehtäviensä hoitoon. On laadittu digitutoreille kuvauksia ammattitaitovaatimuksista ja näytön arvioinnin toteutussuunnitelmia.Digitutor toimenkuvaa ja tehtäviä on saatu määriteltyä. Myös käytännön asioita toimintaan liittyen on kirjattu ylös. Esim. millaista koulutusta digitutorit tarvitsevat, miten toimintaan pääsee mukaan, ketkä vastaavat digitutoreiden kouluttamisesta jne. Hankkeen toimijat ovat pyrkineet ”lanseeraamaan” digitutorin toimintaa myös työpaikoille esim. työpaikkaohjaajille ja oppisopimus opiskelijoille.

Workseedin hankintaan pilotointiin päädyttiin Parasta Ohjausta ohjaustyövälineen selvitystyön perusteella useammalla osatoteuttajalla. MobilTAi on otettu käyttöön mobiiliohjausvälineenä työelämäjaksojen ohjaamiseen ja osaamisen arviointiin näytössä. Teamsin ja Collaboraten toimivuutta on testattu työpaikalla tapahtuvan oppimisen etäohjauksessa. Workseedin pilotointi harjoittelu- ja opinnollistamisprosessin hallinnassa, etäohjauksessa ja viestinnässä opiskelijan, harjoittelupaikan ja opettajan välillä on aloitettu. Käytetyt välineet ja yhteydet etäyhteyksillä tapahtuneesta kontaktoinnista ovat olleet myös työelämän näkökulmasta onnistuneita.
Workseedin käytöstä on järjestettiin keväällä koulutustilaisuus.

Digitutor toimintaa on liitetty osaksi opiskelijan YTO valinnaisia tai tieto- ja viestintätekniikan tutkinnon pakolliseen tieto- ja viestintätekniikan perustehtävät tutkinnon osaan.

Digitutortoiminnasta tiedotettu työelämäyhteyksille. Toiminnan esittely ja palvelupyyntöjärjestelmiä on käytössä. Lisäksi on tehty digitutorin toiminnan digitaalisia esittelyitä some-palveluihin sekä esitteitä ja videoita.

Ajankohtaisia hankekuulumisia

Jaana Virtanen ma 27.4.2020:

Hanke on siirtynyt koronan myötä etätyöaikaan. Alussa etätyöskentelyyn siirryttäessä tuntui, että mitä ihmettä me teemme? Miten etänä voidaan antaa ohjausta – opiskelijat ovat kotona, eivät työpaikoilla, kirjastoissa, sairaalalla tms. tutuissa ohjauspaikoissa. Oppilaitoksetkin suljettiin. Emme ehtineet suunnitella tätä toimintaa oppilaitoksen lähiopetuksen aikana – vaan tämä lähti tarpeesta.

Mutta pikku hiljaa näitä uusia ideoita mietimme, digitukea opettajille? Rehtoriltamme Pirjo Kauhaselta ja Digipalvelujen päälliköltä Hanna Rajalalta saimme idea: opiskelijat tarvitsevat tukea etäopetuksessa.

Yhdessä opiskelijoiden ja opettajien kanssa päätimme tarttua haasteeseen. Ne opiskelijat, jotka olivat aiemmin toimineet datataitureina, Moodletaitureina tai jääneet ilman koulutussopimuspaikkaa, keräsimme nimet ja kartoitimme halukkaat. Opiskelijat harjoittelivat TEAMSin käyttöä useiden päivien ajan. Opiskelivat itsenäisesti verkossa verkkokursseilla ja tutkivat ohjelmaa. Mikäpä sen paremmin datanomien toimintaan olisi sopinut.

Niinpä esimerkiksi me Gradiassa lähdimme tarjoamaan digitukea opiskelijoille. Miten pääsen TEAMSiin, miten kirjaudun TEAMSiin, MOODLEen, O365:seen? Niitä kysymyksiä on nyt viime päivinä tullut opiskelijoiden perustamaan sähköpostiin, jossa opiskelija vastaa opiskelijalle – digiapua antaen. Digituki on lähtenyt hienosti käyntiin. Kehitettävää varmasti on, mutta pienin askelin pääsimme käyntiin. Digitutoreilla on oma sähköpostiosoite, jonne he saavat tukipyynnöt. Ohjaus tapahtuu joko sähköpostilla tai TEAMSillä. Hieno avaus opiskelijatukeen – ja tätä me jatkamme myös koronan jälkeisessä ajassa.

13.1.2020

Hankkeen tavoitteena on jalkauttaa ja juurruttaa työelämän Digitutor-mallia uusille koulutusaloille ja uusien koulutuksenjärjestäjien käyttöön ja viedä digiosaamista opiskelijoiden avulla työelämään, oppilaitoksiin, yhdistyksiin, seuroihin yms. Työelämän digitutor-mallin avulla vahvistetaan työelämän ja koulutuksenjärjestäjän yhteistyötä ja osallistetaan työelämää jatkokehittämään digitutor-mallia ja uudenlaisia oppimisympäristöjä. Tulevaisuudessa Digitutorit ja digitutor-mallin käyneet opiskelijat voisivat olla apu digitaalisten kansalaistaitojen kehittämiseen ja he voisivat antaa erilaisten digisovellusten kuten Skypen, whatsapp-videopuhelun tai muun välineen avulla apua kenelle tahansa opiskelupaikastaan riippumatta. Näin useammalla digivälineitä tai -ohjelmia käyttävällä ja apua tarvitsevalla olisi mahdollisuus oppia esimerkiksi hoitamaan viranomaisasiointinsa ajasta ja paikasta riippumattomilla sähköisillä palveluilla. Jo nyt kauempana haja-asutusalueilla asuvat ja ikääntyvämpi väestö tarvitsee apua ja digitukea sähköisten palveluiden kuten viranomaispalvelut, pankkiasioinnit kanssa.