opo TOP, viikko1: Toimistohommia

kuva4

Työelämäjaksoni alkoi loppiaisen jälkeisenä arkipäivänä NCC:n Jyväskylän toimistolla, joka sijaitsee Technopolis Innova 2 talon toisessa kerroksessa. Innova 2 on NCC:n omia hankkeita ja se on saanut LEED  -ympäristöluokituksessa (Leadership in Energy and Environmental Design) platinaa vuonna 2012. Sain siis aloittaa opotoppini tontin ja sijainnin sekä energiatehokkuuden, veden säästön, materiaalivalintojen ja sisäympäristön laadun suhteen valioluokan paikassa.

kuva2

Rakennuspäällikkö kertoi Nordic Construction Company:n organisaatiosta kokonaisuudessaan alkaen Göteborgin laivanvarustajista sekä toiminnasta Jyväskylän mittakaavassa. Rakennuspäällikkö toimii myös harjoitteluasioista vastaavana yhteyshenkilönä. Ammattikorkeakouluopiskelijoille NCC:llä on oma harjoitteluohjelmansa ”Kasva alan ammattilaiseksi”. Ammattiopiston työssäoppimisjaksojen toteutukseen rakennuspäällikkö toivoo vielä nykyistä hallitumpaa otetta. On tärkeää, että työssäoppimisjaksolla nuorella on tavoitteet selvillä ja tehtävät koettaisiin mielekkäinä. Opiskelijalle halutaan tarjota hyvä sitoutunut ”kisälliajatuksella” oleva ja mielellään työpaikkaohjaajakoulutuksen saanut työpaikkaohjaaja sekä työnjohtaja, joka tiedostaa työssäoppimisen merkityksen. Opiskelijalle halutaan antaa oikea kuva siitä, mitä työ on, mutta häntä ei pidetä varsinaisena resurssina työmaalla. Rakennuspäällikkö toivoo, että oppilaitoksen puolelta ensin varmistettaisiin vaikka soittamalla yhteyshenkilölle mihin työmaille, mihin hommiin ja kuinka monta harjoittelijaa voidaan kulloinkin ottaa, jotta toteutus olisi puolin ja toisin suunnitelmallista ja laadukasta. Sen jälkeen sitten opiskelijat itse menevät hakemaan harjoittelupaikkoja vastaavilta mestareilta. NCC on mukana Vastuullinen kesäduuni -kampanjassa http://www.kesaduuni.org/ , jonka yksi periaatteista on hyvä perehdytys ja ohjaus.  Kesän ja kevään harjoittelupaikkojen haku on 2.1.-31.3.2014. http://www.ncc.fi/fi/Tule-toihin/Opiskelijat/Harjoittelupaikat/

kuva5

Rakentamisesta ja korjausrakentamisesta vastaava työpäällikkö toimi ”työpaikkaohjaajanani” ja hän, kuten kaikki muutkin tapaamani lukuisat asiantuntijat, vastaili kärsivällisesti esittämiini rönsyileviin kysymyksiin milloin mistäkin puheena olevasta aiheesta. Työpäällikön näkökulmasta nykypäivän rakentamisessa työturvallisuudella on suuri merkitys ja painoarvo. Työturvallisuus on ykkösasia itse asiassa lähtien koko organisaation ylimmästä johdosta. Työturvallisuus vaikuttaa kaikkeen; laatuun, kustannuksiin, tuottavuuteen, viihtyvyyteen jne…  Tapaturmien ennaltaehkäisyyn panostetaan. Työntekijöiden ja työnjohdon turvallisuushavainnot kirjataan ylös turvallisuushavaintokortteihin ja lopulta sähköisiin järjestelmiin. Kun turvallisuushavaintoja ja tapaturmattomia työpäiviä on riittävästi, työntekijät palkitaan vaikkapa lounaalla. Työmaan työturvallisuutta mitataan viikoittain. Pääsin viikon päätteeksi tällaiseen TR-mittaukseen peruskorjaus /uudisrakennuskohteessa työnjohtajan ja työntekijöitä edustavan kirvesmiehen mukaan. Tavoitetaso täyttyi reippaasti, vaikka muutamista telineistä, parien silmäsuojaimien puuttumisesta sekä yksien valjaiden kiinnittämisestä piti huomauttaa ja tehdä ilmoitus eteenpäin. Terve talo – ohjeistuksen mukaiset tervetalokierrokset ovat myös tulleet mukaan uutena mittarina NCC:n yhdelle työmaalle. Kun pilotointi saadaan valmiiksi käytäntöä laajennetaan myös muille työmaille. Terve talo – asioihin kuuluvat kaikki kosteus- ja sisäilmastoasiat, joilla on vaikutus rakennuksen loppukäyttäjiin sekä kiinteistön toimivuuteen, työn tuottavuuteen ja viihtyvyyteen. Siivoamisen laadun seurannassa käytetään erillistä TP -mittausta, joka on yksi osa Terve talo kokonaisuutta. P1 on sisäilman puhtausluokitusten korkein luokka ja sen tarkoituksena on tuottaa hyvä sisäilma pääasiassa rakennuksen loppukäyttäjälle, mutta myös itse työntekijöille sekä parantaa osaltaan rakennustyömaan työturvallisuutta ja työntekijöiden viihtyvyyttä.

kuva3

Vastaava mestari pitää viikoittain työmaan tuotantopalavereita, joissa omien työntekijöiden kanssa käydään läpi työmaan aikataulua, alkavia ja käynnissä olevia työvaiheita sekä myös turvallisuusasioita.  Työpäällikkö pitää viikoittain oman palaverin työmaan toimihenkilöille, jossa käsitellään aikatauluja, suunnitelmatarpeet sekä niiden muutokset, resurssit, tilaajaan / valvojiin liittyvät asiat, työturvallisuus ja P1 -vaatimuksiin liittyvät asiat. Kerran viikossa pidettävissä urakoitsijapalavereissa käydään tarvittavat asiat läpi kaikkien ali- ja sivu-urakoitsijoiden työnjohtajien kanssa. Urakoitsijapalaverit pidetään NCC:n johdolla. Tilaajan pitämiä työmaakokouksia pidetään kerran kuussa. Ensimmäisenä työelämäjaksopäivänäni pääsin osallistumaan parikymmentä osallistujaa kattavaan työmaakokoukseen. Kokouksissa käydään läpi ajankohtaisia asioista ja varmistetaan, että kaikki projektiin osallistuvat tahot pysyvät tietoisina aikatauluista ja mahdollisista muutoksista. Paikalla olivat laskujeni mukaan ainakin tilaaja, käyttäjän edustajia, suunnittelijat, valvojat, arkkitehti, urakoitsijoiden edustajat, työpäällikkö, vastaava mestari sekä yksi työelämäjaksolla oleva opo;-). Työmaakokousta edelsi työmaakierros, jolla tapasin myös NCC:n Jyväskylän yksikönjohtajan. Paikallistelevisio oli tekemässä samaisella työmaalla juttua rakennusalan tulevaisuuden näkymistä.  NCC:llä on myös oma sisäinen laadun mittaaja, joka kiertelee koko ajan valtakunnallisesti työmailla ja haastattelee paitsi johtoa, niin myös työntekijöitä. Tapasin sisäisen auditoijan kahdella kolmesta työmaakäynnistäni ensimmäisen työviikon aikana. Lisäksi ulkopuoliset auditoijat tarkastavat, vastaako toiminta toimintajärjestelmää.

kuva6

Työmaainsinööri piti minulle työmaatoimistolla perehdytyksen seuraavan viikon työmaakohteesta ja hän selitti myös toimintajärjestelmistä ja projektisuunnitelmista. Projektisuunnitelmat löytyvät NCC:n dokumenttivarastosta. Projektisuunnitelma kattaa toimenkuvat, vastuunjaon, riskit ja niiden torjunnan, aikataulusuunnittelun, asiakastoiminnan jne. Projektipankkiin dokumentoidaan paljon asiaa. Suunnittelijat (arkkitehti, rakenne, sähkö, LVI) päivittävät suunnitelmiaan työmaan laatiman suunnitteluaikataulun mukaan. Erikoissuunnittelua vaativat kohdat tehdään työmaan tarpeiden pohjalta. Kohteessa käytettävää tietomallia päivitetään sovitusti kahden viikon välein. NCC:n tietomalliosasto Helsingissä kokoaa ja yhdistää suunnitelmat yhdeksi kokonaisuudeksi. Havainnolliset 3D esitykset hyödyttävät kaikkia osapuolia putkiasennuksen nokkamiehestä laskentaan. Joillakin työmailla on jo – ja tulevaisuudessa varmasti yhä enemmän – käytössä tabletit, joiden avulla esim. kuvia on helppo katsoa paikan päällä. Dokumentointi on aikaavievää ja haastavaa ja vie etenkin työnjohdon resurssia, mutta dokumentoinnista on myös apua, kun halutaan varmistaa laatutason säilyminen ja paras mahdollinen lopputulos.

Pääsin työelämäjaksoni aluksi tutustumaan laajasti rakentamisen osa-alueisiin ja täytyy sanoa, että näkökulmani avartui melkoisesti. Hankintapäällikkö kertoi, että liikevaihdosta  65% kulkee hankinnan kautta. Hankinta ja työmaa päättävät yhdessä hankinnoista, mutta isossa yrityksessä työmaan toimihenkilöt keskittyvät työnjohtoon ja hankinta hankkii kaiken työmaille. Hankinnat tehdään suurissa erissä ennakoidusti, eikä tilata juuri silloin kuin tarvitaan tai haeta rautakaupasta;-) Yleisaikataulun pohjalta laaditaan hankintasuunnitelma. Esimerkiksi kalusteet pitää hankkia noin puoli vuotta aikaisemmin kuin tavaraa tarvitaan työmaalla.  Projektikohtaisista hankinnoista pyritään siirtymään keskitettyyn hankintaan. Eri projekteilla on kyllä nimetty vastuullinen hankintahenkilö, mutta tietyistä hankinnoista vastaa valtakunnallisesti joku nimetty hankintahenkilö (esim. maarakennuskaupoista, hormikaupoista). Keskitetyllä hankinnalla saadaan volyymietuja. Osa hankinnasta on kansainvälistä hankintaa, joka sisältää vaikkapa virolaisia aliurakoitsijoita tai betonielementtejä Itävallasta. Kansainvälisen hankinnan, etenkin suorien materiaalihankintojen osuutta on tarkoitus nostaa, koska hintatasoa saadaan siten laskettua. Kansainvälisten hankintojen tulee kattaa samat kriteerit kuin kotimaistenkin.

Paperityöt ovat lisääntyneet ruudulla paljon myös hankinnassa. Sähköisiin järjestelmiin pitää dokumentoida lainsäädännöllisiä asioita aina vain enemmän. Kaikki täytyy olla luettavissa hankintajärjestelmissä; CE-merkintöjen dokumentointi, urakoiden raportointi jne. Sähköinen kulunvalvonta on myös tulossa kaikille työmaille. Uudet vaatimukset työllistävät ja maksavat paljon, mutta toisaalta tuovat laatua ja esimerkiksi torjuvat harmaata taloutta. Verkkokauppa ja sähköiset ostojärjestelmät otetaan käyttöön. Kun hinnat tulevat kausisopimusten mukaan sähköisiin hankintajärjestelmiin, työmaat voivat jatkossa tilata myös itsenäisesti sovittujen toimittajien hintalistoilta. Matkalla nousevaan suhdanteeseen kausisopimukset ovat erityisen tärkeitä.

Laskennan projektipäällikkö kertoi seikkaperäisesti laskennasta. Esimerkiksi julkisissa hankkeissa työvaiheita jo urakkakilpailuun ilmoittautumisvaiheessa on lukuisia. Paljon tapahtuu sen jälkeen, kun tarjouspyyntö on saatu; paljon palavereita, kerätään esitiedot, ostetaanko vai lasketaanko määrätiedot, pyydetään ennakkotarjoukset urakoista ja aliurakoista, ryhmitellään määrät, hinnoitellaan (hankinnasta saadaan tietoa erikoisempiin hankintoihin), takaisin saadut ennakkotarjoukset yhteismitallistetaan ja valitaan, käyttökustannukset ja yhteiskustannukset lasketaan (telineet, sähköjohdot, sosiaalitilat, työnjohdon palkkiot, toimisto, siivous…), yleisaikataulun vaikutukset hintoihin (kauanko runkovaihe kestää, kauanko tarvitaan torninostureita, vuodenaika yms.) lasketaan jne. Arkkitehdeille ehdotetaan tarvittaessa kustannustehokkaampia ja toteuttamisen kannalta toimivampia vaihtoehtoja.

Ns. ”omaperusteisissa asuntokohteissa” NCC:n Asuminen toimii kehittäjänä ja rakennuttajana, mutta omissa kohteissa suunnitteluvaihe on joustavampaa ja yhteistyössä asioihin voidaan vaikuttaa enemmän. Riskianalyysi tehdään joka kohteesta ja riskeistä kirjataan esimerkiksi ehto tarjoukseen. Laskentavaiheessa laskentamuistiot ovat erittäin tärkeitä (esim. jos telinekustannuksia ei ole vielä huomioitu tms). Tarkkana saa olla. Tarjouspalaverissa päätetään millä kateprosentilla tarjotaan ja yksikönjohtaja allekirjoittaa alle 10 miljoonan kohteet. Sitä isommat hankkeet esitellään pääkonttorille Helsinkiin ja jos kohteen hinta on yli 30 miljoonaa kruunua, kyseinen hankkeen esittely tehdään myös emoyhtiöön Ruotsiin. Ensimmäisen työelämäjaksoviikon keskiviikkona kahdesta kerrostalohankkeesta tarjous lyötiin lukkoon torstaina. Töitä riittäisi siis pidemmällekin työelämäjaksolle;-)

Asumisen projektipäällikkö ja myyntineuvottelija kertoivat, että tontin hankinta on kaiken a ja o. Tontti pyritään saamaan läheltä keskustaa tai muuten myyviltä paikoilta. Kerrostaloasuntoja ostavat etenkin vanhat ja keski-ikäiset. Sijoittajien ja asuntorahastojen osuus on koko ajan nousussa. Kehitystyö; millaisille asiakkaille asunnot suunnataan, suunnittelu, rakannusluvat, urakkalaskenta, hinnaston laatiminen jne. vie aikaa noin vuoden. Ennen markkinoinnin aloittamista laaditaan esitteet. Sisustusmateriaalit ja -ratkaisut (ns. tyylipaketit) valitaan yhteistyössä kehitysosaston kanssa, jonka toimipiste on Helsingissä. Viestinnällä on iso merkitys, kun luodaan mielikuvia vaiheessa, jossa uusi asunto on vielä suunnitteluasteella.  Ennen rakentamisen aloittamista tehdään koemarkkinointi. Ennakkovarauksia täytyy olla riittävästi, jotta hankkeelle saadaan aloituslupa. Suurin osa asunnoista pyritään myymään rakentamisen aikana ja loputkin nopeasti. Varsinaisesta rakentamisesta vastaa rakennusyksikkö. Myyntineuvottelija toimii linkkinä työmaan ja asiakkaan välillä. Asiakas voi valita tyylipaketeista mieleisensä; eräretken, satamaraitin, taikamatkan, olkipolun tai kotimatkan ja mahdollisesti teetättää vielä rakennusvaiheessa joitakin muutoksia. Kohteen valmistuttua asuminen vastaanottaa kohteen rakennusyksiköltä ja luovuttaa sen asiakkaille. Hallinnonluovutuskokouksessa NCC luopuu yhtiön hallinnosta ja hallinto siirtyy asukkaille. Asumisen koulu -tilaisuus järjestetään pari kuukautta valmistumisen jälkeen. Tilaisuudessa kerrotaan muun muassa asumisviihtyisyyteen vaikuttavista asioista kuten lämpötila, veto, kosteus, puhtaus ja äänitaso. Vuositarkastus on nimensä mukaan noin vuoden päästä kohteen valmistumisesta. Tämän jälkeen kunnossapito siirtyy taloyhtiölle, mutta vastuu myyjällä säilyy tietyiltä osin vielä 10 vuotta myynnin jälkeen.

Olen saanut tavata työelämäjaksollani paljon rakennusalan ammattilaisia. Ison talon sisällä on monenlaisia toimenkuvia. Työntekijöille annetaan tilaisuus kasvuun. Kokemus, oma mielenkiinto ja yrityksen tarve huomioiden mahdollistetaan tehtäväkierto. Useilla tapaamillani asiantuntijoilla on  kokemusta useammastakin työstä ennen nykyistä ammattia. Toisilla on rakennusalan ammatillinen perustutkintotausta, toiset taas ovat edenneet lukioväylää rakennusalan jatko-opintoihin. Myyntineuvottelijan koulutustausta oli kaupallinen. Yhteistä kaikille on kiinnostus rakennusalaan, ystävällisyys, sosiaalisuus, yhteistyö eli Asenne. Hyviä tyyppejä siis:-) Niitä tarvitaan aina!