Hanke tiivistetysti

Tulevaisuuden ammatillinen osaaminen vaatii erilaisia toimintaympäristöjä ja uudenlaisia oppimisen tapoja. Tulevaisuuden ammattiosaajat tarvitsevat ammattitaidon lisäksi muuttuvilla työmarkkinoilla digitaitoja. Lisääntyvän työpaikalla tapahtuvan oppimisen myötä tarvitaan oppilaitoksissa vahvaa yhteistyötä työelämän kanssa. Opiskelijan digiosaamisen hyödyntäminen työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjauksessa on osa asiakaslähtöisyyttä. Digiosaava opiskelija on tuki työpaikkaohjaajille ja opettajille. Työelämän Digitutor-mallin avulla voidaan luoda uusia työssäoppimispaikkoja ja säilyttää vanhoja. Uudenlaisen yhteistyön avulla tuetaan opiskelijoiden työllistymistä ja opettajien ja työelämän osaamisen kehittymistä. Digitutor-opiskelijoista kouluttautuu oman alansa moniosaajia työelämään. Nuorten ja aikuisten opintojen yhdistäminen reformin myötä antaa mahdollisuuden ikäluokkien ja myös kulttuurien väliseen yhteistyöhön sekä kokemusten jakamiseen Digitutor-mallissa. Työssäoppimisesta tulee mielekästä ja keskeyttäminen vähenee, kun opiskelija voi hyödyntää omia vahvuuksiaan tai aiempaa osaamistaan.  

  • Kartoitetaan työssäoppimispaikat ja työssäoppimispaikkojen digiosaamisen tarpeet. ​
  • Tunnistetaan opiskelijan olemassa oleva ja tulevaisuuden työelämätaitoihin liittyvää digiosaaminen, kehitetään ja vahvistetaan opiskelijoiden työelämän digitaitoja työelämän Digitutor-mallilla​
  • Opiskelijan digiosaamisen hyödyntäminen työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjauksessa​
  • Suunnitellaan ja luodaan yhdessä työelämän edustajien kanssa työelämän Digitutor-malli ja sen valmennuspolku, pilotoidaan ja otetaan osaksi koulutuksenjärjestäjien toimintaa ​
  • Kehitetään työelämän digitaitoja työelämän Digitutoreiden avulla.​
  • Vahvistetaan opettajien digipedagogista ja digityövälineiden käytön osaamista ​
  • Järjestetään koulutusta, työpajoja, webinaareja sekä digitutorverkoston tapaamisia livenä että verkossa ​
  • Jaetaan hanketietoutta somefoorumeilla ja avoimella www-sivustolla (https://blogit.gradia.fi/ooodi/)
  • Perustetaan digitutorverkosto, jossa digitutoropettajat voivat jakaa ideoita, osaamista, vinkkejä, neuvoja, kysymyksiä ja vastauksia toisilleen.